Sestdiena,  20. aprīlis,  2019
 
Vārda dienas:   Mirta, Ziedīte
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   
  Aktualitātes
  Iesniegt JAUNUMU
  Mēneša aktualitātes
  Pasākumi
  Afišu stabs
  Izstādes
  Brīvā laika pavadīšanas iespējas
  Arhīvs
  2016. gads
  2015. gads
  2014.gads
  2013.gads
  Novads
  Vēsture
  Raksturojums
  Simbolika
  Izglītība
  Izglītības pārvalde
  Metodiskais darbs
  Olimpiādes, konkursi
  Zinātniski pētnieciskie darbi
  Vecākiem
  Ko zinām par bērna attīstību
  Kā un kur meklēt palīdzību
  Informācija jaunajiem vecākiem
  Darba plāni
  Mācību darbs
  Karjeras izglītība
  Projektu darbs
  Izglītības iestādes
  Pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas pie skolām
  Iestāžu saraksts
  Pirmsskolas izglītības iestāžu pieteikto bērnu saraksti
  PII "Graudiņš"
  PII "Īkstīte"
  PII "Kāpēcītis"
  PII "Pasaciņa"
  PII "Sienāzītis"
  PII "Zīlīte"
  Brīvās vietas Saldus novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas programmas
  Vietu piešķiršanas un bērnu uzņemšanas kartība
  Pamatizglītības iestādes
  Vidējās un vidējās profesionālās izglītības iestādes
  Pieaugušo izglītības iestādes
  Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes
  Tradīcijas
  Goda pilsoņi
  Izstāde „Ražots Saldū”
  Saldus novada Uzņēmēju gada balva
  Saldus novada svētki
  Sudraba karotīšu pasniegšana jaundzimušajiem
  Bērnības svētki
  Zelta ģimeņu godināšana
  Jaņa Rozentāla prēmijas pasniegšana
  Edgara Dunsdorfa prēmijas pasniegšana
  Stipendijas „Medusmaize” piešķiršana
  Veselības aprūpe
  Saldus Medicīnas centrs
  Projekti
  Ārsta prakse
  Sociālā aprūpe
  Sports
  Aktualitātes
  Pasākumi
  Rezultāti
  Skolu rezultāti
  Sporta darba organizatori
  Sporta piedāvājumi
  Sporta bāzes
  Vide
  Būvniecība
  Kultūra
  Iestādes
  Bibliotēkas
  Muzeji
  Kolektīvi
  Starptautiskā sadarbība
  Sadarbības aktualitātes
  Sadraudzības pašvaldības
  Saldus Novada Vēstis
  Video
  Foto
  Pakalpojumi
  Pasākumi, atļaujas, dzīvnieki, transports
  Atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai
  Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
  Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai un tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās
  Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
  Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana
  Klaiņojošu suņu un bezsaimnieku kaķu izķeršana, nogādāšana uz veterināro klīniku vai patversmi
  Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība
  Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija
  Priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu saskaņošana un izvietošana publiskās vietās
  Publisku pasākumu organizēšanas saskaņošana
  Reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana
  Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana
  Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz ceļiem saskaņošana
  Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem
  Zemes rakšanas darbu atļaujas izsniegšana/pagarināšana
  Civilstāvokļa akti
  Par personas datu apstrādi Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā
  Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana
  Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
  Dzimšanas fakta reģistrācija
  Laulības reģistrācija
  Miršanas fakta reģistrācija
  Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
  Izglītība
  Bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādēs
  Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana
  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
  Pašvaldības stipendijas piešķiršana
  Dzīvokļi, dzīves vieta, deklarēšanās
  Dzīvesvietas deklarēšana
  Dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu, pagarināšana un izbeigšana
  Izziņu izsniegšana no Iedzīvotāju reģistra
  Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli
  Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu sociālo dzīvokli
  Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
  Brīvie dzīvokļi
  Pašvaldības projektu fonds, līdzfinansējums
  Atbalsta saņemšana Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem
  Nevalstisko (sabiedrisko) organizāciju projektu līdzfinansējums (līdz 300 EUR)
  Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss
  Palīdzības piešķiršana energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Saldus novada teritorijā
  Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes nomas maksājumi
  Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu saņemšana
  Maksāšanas paziņojuma un informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli
  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
  Paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas apmēru un termiņiem nosūtīšana
  Nekustamais īpašums, teritorija un plānojums
  Adreses piešķiršana/maiņa
  Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
  Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu
  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana
  Ēkas, inženierbūvju datu deklarēšana
  Ģeotelpiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana
  Ierosinājumu izskatīšana un konsultāciju sniegšana par teritorijas attīstības jautājumiem
  Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
  Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšana
  Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
  Nekustamā īpašuma sadalīšana, atdalot zemes vienību/vienības, nosaukuma piešķiršana jaunveidotajam nekustamajam īpašumam
  Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības sadalīšanai, robežu pārkārtošanai
  Pašvaldības atteikums no pirmpirkuma tiesībām
  Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana
  Pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšana
  Platības noteikšana ēku(būvju) īpašuma uzturēšanai
  Starpgabala atsavināšana
  Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana
  Zemes ierīcības projekta vai tā grozījumu apstiprināšana
  Zemes vienības platības precizēšana
  Būvniecība
  Apliecinājuma karte ielām un autoceļiem
  Apliecinājuma karte energoapgādes būvēm
  Apliecinājuma karte inženierbūvēm
  Apliecinājuma karte telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai
  Apliecinājums par energoapgādes būves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ielu un ceļu gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
  Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
  Atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi elektronisko sakaru tīkliem
  Atzinumu saņemšana par būves atbilstību tehniskajiem noteikumiem
  Būvatļaujas pārreģistrācija
  Būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojektu saskaņošana
  Būvniecības iesnieguma izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana (ēkām)
  Būvniecības iesnieguma izskatīšana elektronisko sakaru tīkla būvniecībai un būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana
  Būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes būvēm
  Būvniecības iesnieguma izskatīšana hidrotehniskām un meliorācijas būvēm un būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana
  Būvniecības iesnieguma izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana ielu, komersantu un māju ceļu būvniecībai
  Būvniecības iesnieguma izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana inženierbūvēm
  Būvniecības nosacījumu izsniegšana
  Iesniegums par atzīmes veikšanu
  Iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu
  Inženiertopogrāfisko plānu pieņemšana, izskatīšana un Saldus novada pašvaldības inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumu saņemšana
  Izziņas par būves neesību izsniegšana
  Būvvaldes izziņa jaunbūvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā
  Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvēm
  Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai
  Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
  Paskaidrojuma raksts ielu, komersantu un māju ceļu būvniecībai
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvju konservācijai
  Paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai bez pārbūves
  Reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana
  Paskaidrojuma raksts ēku būvniecībai
  Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai
  Tehnisko noteikumu saņemšana būvniecības ieceres, būvprojekta izstrādei
  Administratīvie pakalpojumi
  Arhīva izziņu izsniegšana no pašvaldības arhīva
  Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu
  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana
  Dokumentu kopiju izsniegšana no pašvaldības arhīva
  Dokumentu sagatavošana nomas objektu iznomāšanai un nomas tiesību izsoļu rīkošana
  Domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšana
  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
  Izziņas par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā sagatavošana
  Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana
  Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
  Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšana
  Pašvaldības atteikums no pirmpirkuma tiesībām
  Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana
  Saldus novada pašvaldībai un tās amatpersonām/darbiniekiem adresēto iesniegumu pieņemšana, izskatīšana un atbilžu saņemšana
  Starpgabala atsavināšana
  Noderīgi
  Pašvaldība
  Darba kalendārs
  Deputāti
  Kontakti
  Komitejas
  Komisijas
  Aģentūras
  Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs
  Budžets
  2018. gada budžets
  2017. gada budžets
  2016. gada budžets
  2015.gada budžets
  2014.gada budžets
  2013. gada budžets
  2012. gada budžets
  2011. gada budžets
  2010. gada budžets
  Pārskati par ziedojumiem
  Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
  Pašvaldības darbinieku atlīdzības sistēma
  Būvvalde
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Struktūra
  Pārvaldes
  Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
  Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
  Ezeres pagasta pārvalde
  Kursīšu pagasta pārvalde
  Lutriņu pagasta pārvalde
  Nīgrandes pagasta pārvalde
  Novadnieku pagasta pārvalde
  Pampāļu pagasta pārvalde
  Saldus pagasta pārvalde
  Vadakstes pagasta pārvalde
  Zaņas pagasta pārvalde
  Zirņu pagasta pārvalde
  Zvārdes pagasta pārvalde
  Iestādes
  Saldus novada būvvalde
  Saldus novada bāriņtiesa
  Saldus sporta skola
  Saldus mūzikas skola
  Saldus mākslas skola
  J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
  Saldus bērnu un jaunatnes centrs
  Saldus pilsētas bibliotēka
  Nīgrandes mūzikas skola
  Nīgrandes bērnu un jauniešu centrs "Augšventa"
  Pirmsskolas izglītības iestādes
  Pamatizglītības iestādes
  Vidējās izglītības iestādes
  Kapitālsabiedrības
  SIA "Saldus namu pārvalde"
  SIA "Saldus komunālserviss"
  SIA "Saldus siltums"
  SIA "Saldus tirgus"
  SIA "Saldus medicīnas centrs"
  Informācija par kapitālsabiedrībām
  Dokumenti
  Domes sēdes
  Domes lēmumi
  Domes sēžu audioieraksti
  Saistošie noteikumi
  Saistošo noteikumu projekti
  Noteikumi
  Nolikumi
  Plānošanas dokumenti
  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
  Teritorijas plānojums
  Detālplānojumi
  Lokālplānojumi
  Attīstības programma
  Integrētā attīstības programma
  Nozaru plānošana
  Objektu stratēģijas
  Arhīvs
  Pagastu un pilsētas plānojumi
  Veidlapas
  Deleģēšanas līgumi
  Publiskie pārskati
  Paziņojumi
  Atļaujas
  Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu
  Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības plāns
  Lēmumi par maksas pakalpojumiem
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Dzimšanas fakta reģistrācija
  Laulības reģistrācija
  Miršanas fakta reģistrācija
  Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa
  Atkārtotu dokumentu izsniegšana
  Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana
  Tiesas spriedumu izpilde
  Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta
  Citi pakalpojumi
  Statistika
  Projekti
  Projektu aktualitātes
  Projektu arhīvs
  Izsoles
  Iepirkumi
  Tirgus izpēte
  Pārtikas produktu nodrošināšana veselības veicināšanas pasākumiem 2018. gadā (pieteikties līdz 12.02.2018.)
  Brīvdienu pārgājienu organizēšana bērniem 2017. gadā (pieteikties līdz 28.08.2017.)
  Atkarību speciālista pakalpojumiem slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā (atkārtots) (pieteikties līdz 22.08.2017.)
  Lektoru pakalpojumi slimību profilakses pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā (pieteikties līdz 22.08.2017.)
  Veselības dienas organizēšanu Saldū š.g. 8.-9. septembrī (pieteikties līdz 7.08.2017.)
  Nodarbību cikla jauniešiem “Līdzaudžu izglītošana” organizēšana 2017. gadā (pieteikties līdz 31.07.2017.)
  Dienas nometnes organizēšana bērniem ar invaliditāti (pieteikties līdz 12.07.2017)
  Speciālistu pakalpojumi semināru ciklu vadīšanai topošajiem vecākiem un vecākiem ar bērniem līdz 2 gadu vecumam 2017. gadā (pieteikties līdz 29.06.2017.)
  Pasākuma “Dzīvesprieks un veselība” organizēšana cilvēkiem ar invaliditāti 2017. gadā (pieteikties līdz 19.06.2017.)
  Speciālistu pakalpojumi garīgās veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšanai 2017. gadā. (atkārtots, pieteikties līdz 22.05.2017.)
  Atkarību speciālista pakalpojumi slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā (pieteikties līdz 11. 05.2017)
  Nodarbību vadītāju pakalpojumi fizisko aktivitāšu nodrošināšanai dažādām mērķa grupām 2017. gadā (pieteikties līdz 11.05.2017)
  Pārtikas produktu nodrošināšana veselības veicināšanas pasākumiem 2017. gadā (pieteikties līdz 11.05.2017)
  Speciālistu pakalpojumi garīgās veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšanai 2017. gadā. (pieteikties līdz 11.05.2017.)
  Uztura speciālista pakalpojumi veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā. (pieteikties līdz 11.05.2017.)
  Saldus novada pašvaldības iepirkumi
  SNP 2018. gada iepirkumi
  SNP 2017.gada iepirkumi
  SNP 2016.gada iepirkumi
  SNP 2015.gada iepirkumi
  SNP 2014.gada iepirkumi
  SNP 2013.gada iepirkumi
  Visi publiskie iepirkumi
  Vakances
  Vakanču arhīvs
  Nekustamā īpašuma nodokļa piedziņa
  Zemes nomas tiesības pagastos
  13.Saeimas vēlēšanas
  Kontaktinformācija
  Saldus novada dome
  Uzņēmējdarbība
  Aktualitātes
  Statistika
  Uzņēmumi
  Brīvie nekustamie īpašumi
  Saldus novada uzņēmēji
  Apdrošināšana
  Apsardze
  Bankas
  Ceļu būve
  Izklaide
  Lauksaimniecība
  Mazumtirdzniecība
  Mājoklis
  Pakalpojumi
  Pārtikas ražošana
  Ražošana
  Tūrisms
  Veselības aprūpe
  Vairumtirdzniecība
  Atbalsts uzņēmējdarbībai
  Altum
  Kurzemes Biznesa inkubators
  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  Lauku atbalsta dienests
  Sabiedrība
  Jaunieši
  Aktualitātes
  Saldus novada jaunatnes lietu koordinatori
  Saldus jauniešu dome „Es un mēs”
  Jaunatnes organizācijas
  ES informācijas punkts
  NVO
  Sabiedriskās organizācijas
  Attīstības biedrības
  Apbedīšanas, mirušo piemiņas biedrības
  Auto, moto, avio biedrības
  Dzīvnieku aizsardzības biedrības
  Dzīvokļu īpašnieku biedrības
  Ģimeņu un vecāku biedrības
  Jauniešu un skolēnu organizācijas
  Kultūra/Tradīcijas/Mūzika
  Mednieku, makšķernieku biedrības
  Nacionālās, etniskās biedrības
  Profesionālās biedrības
  Sociālās jomas, fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības
  Sporta biedrības
  Reliģiskās biedrības
  Projekti
  Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds
  Saldus novada pašvaldības Projektu fonds
  Reliģija
  Sabiedrības līdzdalība
  Sabiedriskās organizācijas
  Valsts policijas informācija
  Kultūra
  Tūrisms
  Privātuma politika
  Kontaktinformācija
  Lapas karte
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu
  < Oktobris 2018 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  03
  07
  08
  22


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 5. aprīlis


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017