Sestdiena,  23. jūnijs,  2018
 
Vārda dienas:   Līga
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
*
Šobrīd
+10.4°C
bezvējš
     

    Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

    Pakalpojuma īss apraksts Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ekspluatācijā pieņemtas ēkas konservāciju, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē paskaidrojuma rakstu ēkas konservācijai
    Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Paskaidrojuma rakstu (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
    korespondence
    papīra formātā
    Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
    elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē
    Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
    tālrunis 63807264
    e-pakalpojums Paskaidrojuma raksta iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu  "E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere".
    Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Bv 10 (ierosinot ēkas konservāciju)
    Lejupielādēt veidlapu Bv 6 (pirms būvdarbu uzsākšanas)
    Lejupielādēt veidlapu Bv 11 (iesniedz pēc konservācijas darbu pabeigšanas)
    Papildus:
    Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
    Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
     Kvīts par nodevas apmaksu
    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
    2. Informācijas atklātības likums
    3. Dokumentu juridiskā spēka likums
    4. Elektronisko dokumentu likums
    5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
    6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
    7. Būvniecības likums 12., 14.panti
    8. 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 44.1.,217.,218..punkti
    Pakalpojuma maksa Saskaņā Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15.punktu,  100% no  pašvaldības nodevas, kas noteikta atbilstoši ar 25.11.2010.Saldus novada domes lēmumu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.43 “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”,  apmaksa ir jāveic pēc būvvaldes lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
    Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu (nav iespējami)
    Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
    Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
    NM maksātāja kods: LV90009114646
    Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
    Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X
    Atbildīgais speciālists Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, , 63807264
     
    Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā  norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
    klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Pirmdienās: 08:00 – 18:00
    Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
    Piektdienās: 08:00 – 16:00
    korespondence norādītajā pasta adresē
    elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
    Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
    Pakalpojuma saņemšanas termiņš Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 3.punktu, būvvalde septiņu dienu laikā pēc paslaidrojuma raksta I.daļas – Bv Nr.10 saņemšanas, pieņem lēmumu par būvatļaujas par būvniecības ieceres akceptēšanu.
    Pirms konservācijas darbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus un aizpildīt Saldus novada būvvaldes sagatavoto veidlapas paraugu „Iesniegums par atzīmes veikšanu”Bv Nr.6.
    Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
    Saskaņā ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”217.,218. punktiem pēc konservācijas darbu pabeigšanas pasūtītājs informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas konservācijai II daļu – Bv Nr.11. Ja veikta trešās grupas ēkas konservācija, būvvaldē papildus iesniedz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu. Būvvalde piecu darbdienu laikā pēc šo dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši ēkas konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai.
    Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
     
    • |
    www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
    Jautāt pašvaldībai
    Deklarēt dzīvesvietu
    < Jūnijs 2018 >
    P
    O
    T
    C
    Pk
    S
    Sv
    06
    07
    12
    13
    20
    24
    26
    27
    28
    Ja vēlaties saņemt jaunāko informāciju par pasākumiem Saldus novadā savā e-pastā, rakstiet uz e-pastu  un piesakieties jaunumiem
     

    Saldus Novada Vēstis
    2018. gada 19. jūnijs

    Kartes

    Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
     
    • |
    www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017