Otrdiena,  19. marts,  2019
 
Vārda dienas:   Jāzeps, Juzefa
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Ēkas, inženierbūvju datu deklarēšana

  Pakalpojuma īss apraksts   Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk tekstā – Kadastra likums) 13.pantu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja nekustamajā īpašumā ir Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta apvidū neesoša būve. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.
    Saskaņā ar Kadastra likuma 24. panta 3 daļu vietējai pašvaldībai, ja tā nav kadastra subjekts, ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta vai tādas zemes vienības daļas noteikšanu, kuru saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.
    Ja pašvaldība Kadastra likuma 24.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā ir ierosinājusi nekustamā īpašuma objekta, tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu.
  Šādā gadījumā pašvaldība pieņem lēmumu par to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, — lietotājs triju mēnešu laikā atmaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma objekta noteikšanas izmaksas. Lēmuma izpilde notiek Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
   Saskaņā ar 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 30.punktu lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi, kurai Kadastra likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija, vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, var iesniegt:
  - ēkas datu deklarāciju (2.pielikums). Ēkas datu deklarācijai pievieno šo noteikumu 29.1.2. apakšpunktā minēto dokumentu, ja tas ir pašvaldības rīcībā, un grafisko pielikumu;
  - inženierbūves datu deklarāciju (1.pielikums) par inženierbūvi, kuru saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.
   
  Pakalpojumu var pieprasīt Ēku (būvju) lietotājs par ēkām, kurām nav izsniegta būvatļauja vai nav saglabājušies būvniecības likumību apliecinoši dokumenti, vai arī būves lietotāja rīcībā nav likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 17.pantā noteikto dokumentu, pamatojoties uz kuriem būvi var reģistrēt zemesgrāmatā. 
  Iesniedzamie dokumenti Iesniegums par lietošanā esošo būvi/būvēm
   
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem, ja tādi ir)  iesniedz Saldus novada būvvaldē, 7.kab., Striķu ielā 3, Saldū.
  Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
  Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
  korespondence papīra formātā Rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem, ja tādi ir) nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu (ar pielikumiem, ja tādi ir) iesūta e-pasta adresē  
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu
  tālrunis 63807264, 63807273
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Z011
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
  2. Informācijas atklātības likums
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums
  4. Elektronisko dokumentu likums
  5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
  6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
  7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
  8.Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumi Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
  9. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
  10. Likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās
  11. Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli
  12. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
  Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"  Pielikuma 6.1.punktu – 30.00 euro par viena jauna objekta reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
  Atbildīgais speciālists Daiga GUDRIĶE, Saldus novada būvvaldes galvenā zemes ierīkotāja, , 63807273
  Daiga DAGA, Saldus novada būvvaldes zemes ierīkotāja, , 63807273
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Marts 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 7. marts


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017