Otrdiena,  19. marts,  2019
 
Vārda dienas:   Jāzeps, Juzefa
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
   

  Platības noteikšana ēku(būvju) īpašuma uzturēšanai

  Pakalpojuma īss apraksts  Ēku (būvju) īpašumu veido gadījumos, kad zemes īpašnieks un ēku (būvju) īpašnieks ir dažādas personas (ēkas atrodas uz citam piederošas zemes).
  Ēku (būvju) īpašumu veido no būves vai būvēm, kas ir patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts, un kas neietilpst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā.
  Ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāms zemesgrāmata vispārējā kārtībā.
   Pašvaldība nosaka nepieciešamo platību tādu ēku (būvju) īpašumu uzturēšanai, kuri atrodas uz svešas zemes, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā.
  Pakalpojumu var pieprasīt Ēku (būvju) īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kopīpašuma gadījumā viens no kopīpašniekiem, vai  iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.
  Iesniedzamie dokumenti Kāds no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumenti, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu 
  Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu ar īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (uzrādot dokumentu oriģinālus) iesniedz Saldus novada būvvaldē, 7.kab.,  Striķu ielā 3, Saldū.
  Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
  Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
  korespondence
  papīra formātā
  Rakstisku iesniegumu ar īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas) nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
  elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē  
  Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu
  tālrunis 63807264, 63807273
  e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Z010
   
  * iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
  2. Informācijas atklātības likums
  3. Dokumentu juridiskā spēka likums
  4. Elektronisko dokumentu likums
  5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
  6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
  7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
  8. Likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās
  9. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
  10. Likums “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību
  11. Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr.50  "Vietvārdu informācijas noteikumi" 
  12. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
  13. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 
  Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
   
  Atbildīgais speciālists Daiga GUDRIĶE, Saldus novada būvvaldes galvenā zemes ierīkotāja, , 63807273
  Daiga DAGA, Saldus novada būvvaldes zemes ierīkotāja, , 63807273
  Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
  klātienē Saldus novada būvvaldē, Striķu ielā 3, Saldū,
  Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
  Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
  Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
  korespondence norādītajā pasta adresē
  elektroniskais pasts Lēmumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas
   
   
  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
  Jautā mēram
  Jautā pašvaldībai

  Deklarēt dzīvesvietu

  PIESAKIES JAU TAGAD!
  < Marts 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  11


   

  Saldus Novada Vēstis
  2019. gada 7. marts


   


  Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
   
  • |
  • |
  www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017