Normatīvie akti

Saldus novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam

Informāciju par Saldus novada teritorijas plānojumu skatīt šeit

.

Lejupielādēt

Lokālplānojumi

Informāciju par lokālplānojumiem skatīt šeit

.

Lejupielādēt

Detālplānojumi

Informāciju par detālplānojumiem skatīt šeit

.

Lejupielādēt

Teritorijas plānojumu arhīvs

Ar saistošo noteikumu Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” īstenošanas dienu – 2013.gada 8.augustu spēku zaudē Saldus novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.7 „Par Saldus novada teritorijas plānojumiem”

Spēku zaudējušie Saldus pilsētas un pagastu teritorijas plānojumi: šeit

Lēmums.pdf

Lejupielādēt