Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājuma karte energoapgādes būvēm

Apraksts

Apliecinājuma karte energoapgādes būvēm būvvaldē jāiesniedz, ja tiek veikta otrās un trešās grupas energoapgādes būvju pārbūve vai atjaunošana

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –  Apliecinājuma karti energoapgādes būvēm (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā

Korespondence papīra formātā – Rakstisku apliecinājuma karti energoapgādes būvēm nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto apliecinājuma karti energoapgādes būvēm iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Tālrunis – 63807264

E-pakalpojums – Apliecinājuma kartes energoapgādes būvēm iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt iesniegumu (Doc Bv Nr.41) 
Lejupielādēt iesniegumu (Doc Bv Nr 42) (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas) pievienojot:
1. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāns reģistrēts SIA MDC (neattiecas uz iekšējo inženiertīklu būvniecību);
2. attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;
3. attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;
4. aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu (ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta).
Papildus:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Kvīts par nodevas apmaksu

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.43 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”10.punktu par apliecinājuma kartes inženierbūvēm akceptēšanu maksājama nodeva – 28 euro.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 2.punktu un 30.09.2014. MK noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"20., 48.punktiem, Saldus novada būvvalde apliecinājuma karti izskata 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par būvniecības ieceres akceptēšanu. Būvdarbus var uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta būvvaldes atzīme apliecinājuma kartē.
Apliecinājuma karti var saņemt Saldus novada būvvaldes telpās, Striķu ielā 3, Saldū pēc 14(četrpadsmit) dienām, uzrādot apliecinošu dokumentu par nodevas nomaksu.
Saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" 57., 78.punktiem pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu apliecinājuma kartes II daļu – Bv Nr.42. Būvvalde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi apliecinājuma kartē. Minimālais garantijas laiks elektroenerģijas būvobjektu būvdarbiem, būvkonstrukcijām, izmantotajām iekārtām un materiāliem ir divi gadi. Energoapgādes objektu, kas ir otrās un trešās grupas būve, uzskata par pieņemtu ekspluatācijā pēc pārbūves vai atjaunošanas ar dienu, kad būvvalde apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu izdarījusi atzīmi.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: