Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājuma karte ielām un autoceļiem

Apraksts

Apliecinājuma karte ielām un autoceļiem būvvaldē jāiesniedz, ja tiek veikta ceļu un ielu atjaunošana, komersantu ceļu atjaunošana vai nojaukšana

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Apliecinājuma karti ielām un autoceļiem (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā

Korespondence papīra formātā – Rakstisku apliecinājuma karti ielām un autoceļiem nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto apliecinājuma karti ielām un autoceļiem iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Tālrunis – 63807264

E-pakalpojums Apliecinājuma kartes ielām un autoceļiem iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu “E-pakalpojumi. Būvniecība. Būvniecības iecere”.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Bv Nr.49 
DocIesniegums par atzīmes veikšanuBv Nr.6 (pirms būvdarbu uzsākšanas)
Doc Bv Nr 50 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas) pievienojot:
1. būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus
2. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus
3. darbu izpildes aktu kopijas
4. izpildmērījuma plāns, ja ceļš un iela ir nojaukta
5. ja vienlaikus ar ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu tika veikta inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana, pārbūve vai nojaukšana, būvvaldē papildus iesniedz arī to institūciju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus
6.autoruzraudzības žurnālu
Papildus:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Kvīts par nodevas apmaksu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.43 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai” 10.punktu par apliecinājuma kartes inženierbūvēm akceptēšanu maksājama nodeva – 28 euro.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – nav iespējami
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 2.punktu Saldus novada būvvalde apliecinājuma karti izskata 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par būvniecības ieceres akceptēšanu.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 79., 208.punktiem pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Ja paredzēta ceļu un ielu atjaunošana, un komersantu ceļa atjaunošana vai nojaukšana, ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja minētajā termiņā būvdarbi nav uzsākti, apliecinājuma karte ir jāsaņem no jauna.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus un aizpildīt Saldus novada būvvaldes sagatavoto veidlapas paraugu „Iesniegums par atzīmes veikšanu”Bv Nr.6.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi apliecinājuma kartē būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Būvniecības ieceres noraidījuma gadījumā Būvvalde sniedz rakstisku atteikumu, kurš tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē pēc noteiktā 14(četrpadsmit) dienu termiņa.
Apliecinājuma karti var saņemt Saldus novada būvvaldes telpās, Striķu ielā 3, Saldū pēc 14(četrpadsmit) dienām, uzrādot apliecinošu dokumentu par nodevas nomaksu.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 89.,190.,191.punktiem pēc ceļa un ielas atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jāinformē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu apliecinājuma kartes II daļu un izpildmērījuma plānu, ja ceļš un iela ir nojaukta. Ja vienlaikus ar ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu tika veikta inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana, pārbūve vai nojaukšana, būvvaldē papildus ir jāiesniedz arī to institūciju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus. Apliecinājuma kartē ir jānorāda ar pasūtītāju saskaņots termiņš, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ceļa un ielas atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartē ir divi gadi.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 192., 248.punktiem būvvalde piecu darbdienu laikā pēc noteikto dokumentu saņemšanas veic būvobjekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un par to izdara atzīmi apliecinājuma kartē. Ja ceļš un iela ir nojaukta, būvvaldei ir jāizsniedz izziņu par būves neesību trijos oriģinālos eksemplāros un to paraksta.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: