Būvvaldes pakalpojumi

Apliecinājuma karte inženierbūvēm

Apraksts

Apliecinājuma karte inženierbūvēm būvvaldē jāiesniedz, ja tiek veikta inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu pievada jauna būvniecība, atjaunošana, ierīkošana, nojaukšana vai pārbūve esošai būvei, ēkas iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) atjaunošana, ierīkošana, nojaukšana vai pārbūve, ja iekšējā inženiertīkla atjaunošanai, ierīkošanai, nojaukšanai vai pārbūvei ir paredzēts Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības līdzfinansējums, jauna iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) ierīkošana vai esošā nojaukšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā)

Pakalpojuma pieprasīšana

No 01.01.2020 Apliecinājuma kartes iesniegšanai jāizmanto interneta vietne https://bis.gov.lv/bisp/lv

Līdz 31.12.2019. akceptētajām būvniecības iecerēm apliecinājuma kartes II daļu (ar pielikumiem) iesniedz:

  1. Klātienē –Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
  2. Korespondence papīra formātā – Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
    Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
    Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  3. Interneta vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv

 


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu (DocBv Nr.6 (pirms būvdarbu uzsākšanas – iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019)
Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr 31 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas – iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019) pievienojot:
1. inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāns reģistrēts SIA MDC (neattiecas uz iekšējo inženiertīklu būvniecību);
2. attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;
3. attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;
4. aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu (ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta).
Papildus:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Kvīts par nodevas apmaksu

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu" 2.pielikumu I grupas inženierbūvēm (Jaunas būvniecības, novietošanas, ierīkošanas, atjaunošanas, pārbūves, nojaukšanas, konservācijas) gadījumā fiziskajām personām - 15 euro bez PVN, juridiskajām – 30 euro bez PVN.
II grupas inženierbūvēm:
1) Jauna būvniecības, pārbūves gadījumā fiziskajām personām - 80 euro bez PVN, juridiskajām – 160 euro bez PVN.
2) Novietošanas, ierīkošanas, atjaunošanas gadījumā fiziskajām personām - 60 euro bez PVN, juridiskajām – 120 euro bez PVN.
3) Nojaukšanas gadījumā fiziskajām personām - 40 euro bez PVN, juridiskajām – 80 euro bez PVN.
4) Konservācijas gadījumā fiziskajām personām - 20 euro bez PVN, juridiskajām – 40 euro bez PVN.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 2.punktu Saldus novada būvvalde apliecinājuma karti izskata 14(četrpadsmit) dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par būvniecības ieceres akceptēšanu.
Saskaņā ar 09.05.2017. MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 45.punktu, kad būvvalde izdarījusi atzīmi apliecinājuma kartē, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt, iesniedzot būvniecības ieceri būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus un aizpildīt Saldus novada būvvaldes sagatavoto veidlapas paraugu „Iesniegums par atzīmes veikšanu”Bv Nr.6.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi apliecinājuma kartē būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Būvniecības ieceres noraidījuma gadījumā Būvvalde sniedz rakstisku atteikumu, kurš tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē pēc noteiktā 14(četrpadsmit) dienu termiņa.
Pamatojoties 09.05.2017. MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 154. punku būvvalde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas apseko būvobjektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara attiecīgu atzīmi apliecinājuma kartē. Apliecinājuma kartē norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē ir divi gadi. Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: