Administratīvie pakalpojumi

Arhīva izziņu izsniegšana no pašvaldības arhīva

Apraksts

Arhīva izziņu, kas satur informāciju no Saldus novada pašvaldības arhīva glabāšanā esošajiem dokumentiem, var saņemt, personai aizpildot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū (lobijā).

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Tālrunis – 63807904, 63807280

E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu pašvaldības arhivāram, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojumu pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra Saistošiem noteikumiem Nr. 44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”:

Izziņas no oficiāli izstrādātiem dokumentiem - 2,80 euro

Par katru pielikuma lapu - 1,40 euro
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā, Striķu ielā 2, Saldū

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov.
Reģ. Nr. 90009114646

SEB Banka AS kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka kods RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank kods HABALV22
LV39HABA0551027582720

AS Citadele banka kods PARXLV22
LV60PARX0012797400003

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē - Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Arhīva izziņu izsniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.
Atpakaļ