Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Pasākumi, atļaujas

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Apraksts

Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Atļauja nav nepieciešama, ja cērt augļu kokus, kā arī nelielus pašizsējas kokus, kuru  celma caurmērs mazāks par 20 cm.
Patvaļīga koku ciršana nav pieļaujama.
Iesniegumu adresē Saldus novada pašvaldībai vai attiecīgai Saldus novada pagasta pārvaldei, kas to novirza izskatīšanai  Saldus novada pašvaldības izveidotai ekspertu darba grupai (turpmāk ­– Komisijai), kura iesniegumu izvērtē, iepazīstoties ar situāciju dabā. Lēmums tiek pieņemts atbilstoši MK 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža“’ noteiktajam.
Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības ieceres īstenošanai, tad jautājumus risina projektēšanas gaitā, atbilstoši MK  02.05.2012. noteikumu Nr. 309 ‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 7. punktā noteiktajam.
Pamatojoties uz MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 20. punktu, pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koku ciršanu atzinusi par neatliekamu, avārijas situācijas novēršanai, un kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minētos kokus.
Aizsargājama koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un aizsargājamo aleju teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamas augu sugas nociršanai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugu un biotopu aizsardzību (MK 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 “’Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”’.
Koku ciršanas ierobežojumi aizsargjoslās tiek noteikti atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.), kā arī attiecīgajā pagasta pārvaldē.
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801, vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
Tālrunis – 63807280, 63807900
E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.
www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”, iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu

Atbildīgais speciālists

Inese VILCĀNE, labiekārtošanas speciāliste, 63807441, inese.vilcane@saldus.lv
Atbilstošas pagasta pārvaldes vadītājs

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
20 darba dienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi (piemēram, Komisijas ieteikums, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums);
10 darba dienu laikā pārējos gadījumos.
Atpakaļ