Pasākumi, atļaujas

Atļaujas izsniegšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā

Apraksts

Pirms atmežošanas veikšanas valstij ir jāsamaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas negatīvo seku novēršanu, izņemot plantāciju mežus. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai.

Pirms atmežošanas jāsaņem pašvaldības atļauja. Par administratīvā akta izdošanu Saldus novada pašvaldība lemj, atbilstoši 05.03.2013. MK noteikumiem Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, kas nosaka termiņu, kādā izskatāms iesniegums un nosaka kārtību, kādā veicamas citas ar atļaujas izsniegšanu saistītas darbības.

Pakalpojuma pieprasīšana

Pasūtītājs klātienē, pa pastu, vai e-pastu (ar e-parakstu)iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
1. atmežojamās platības zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju;
2. atmežojamās platības atrašanās vietu (nekustamā īpašuma nosaukumu, nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, meža kvartāla numuru, meža nogabala numuru) un plānoto lauksaimniecisko darbību;
3. atmežojamo platību sadalījumā pa meža nogabaliem;
4. informāciju par kompensētās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežojamā platība tiek kompensēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
Pasūtītājs iesniegumam pievieno:
1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvaru vai pilnvarojuma līgumu, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
2. zemes robežu plānu ar iezīmētām ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās meža zemes) robežām;
3. atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā.
Pašvaldība izvērtē lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību normatīvajiem aktiem:
a) ja lauksaimniecības zemes ierīkošana atbilst normatīvajiem aktiem, pašvaldība nekavējoties nosūta pasūtītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei un Valsts meža dienestam atzinuma sniegšanai;
b) ja lauksaimniecības zemes ierīkošana neatbilst normatīvajiem aktiem, pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.
4. Ja a) punktā minēto institūciju atzinumi ir pozitīvi, vietējā pašvaldība nekavējoties rakstiski informē darbības ierosinātāju, ka divu mēnešu laikā vietējā pašvaldībā jāiesniedz ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās platības) izvietojuma plāns, ko izgatavojis mērnieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu.
5. Pēc 4.punktā minētā plāna saņemšanas vietējā pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nekavējoties iesniedz Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai.
6. Darbības ierosinātājs triju darbdienu laikā pēc valstij atlīdzināmās kompensācijas samaksas iesniedz vietējā pašvaldībā informāciju par veikto maksājumu.
7. Vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas (administratīvā akta) izdošanu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

05.03.2013. MK noteikumi Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai

18.12.2012. MK noteikumi Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”

Atbildīgais speciālists

Zane ŠTENCELE, Vides pārvaldības speciāliste, zane.stencele@saldus.lv , tālrunis 63807280

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pusdienu pārtraukums : 12:00 – 13:00
Atpakaļ