Izglītība

Bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Apraksts

Vecāku iesniegumu par bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē pieņem klātienē – pirmsskolas izglītības iestādē. Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs (vai skolas direktors, ja tajā ir pirmsskolas izglītības grupas) reģistrē pieteikumu Bērnu reģistrācijas žurnālā un datus par bērnu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā. Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē bērnu uzņem ar vecāku iesniegumu un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Vecāki izvēlējušies pirmsskolas izglītības iestādi/ grupu iesniedz rakstisku iesniegumu iestādes vadītājam/skolas direktoram


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Ieva RĪTIŅA-BRŪVERE, pirmsskolas izglītības un bērnu tiesību aizsardzības speciāliste, ieva.ritina-bruvere@saldus.lv, 63807954;
Izglītības iestāžu vadītāji (koordinātes skat. www.saldus.lv ).

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Pirmsskolas izglītības iestādes / skolas darba laikā
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Izglītības iestādēs pirmsskolas grupu komplektēšana notiek ik gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam un to veic izglītības iestādes vadītājs. Vadītājs informē vecākus par bērna uzņemšanu izglītības iestādē un termiņu, kādā iesniedzami dokumenti (telefoniski vai izsūtot vēstuli).
Atpakaļ