Civilstāvokļa akti

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

Apraksts

Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, vai izziņas par dzimšanas, laulības, miršanas reģistrāciju, var tās saņemt jebkurā, savai dzīvesvietai tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, (pilnvarotām personām – pilnvaru).

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā Avotu ielā 12, Saldū
Elektroniskais pakalpojums – www.latvija.lv


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), pilnvarotai personai – pilnvara

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
2. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
3. Saldus novada domes Saistošie noteikumi Nr.44
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,33.§)
4. Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906“Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

Atbildīgais speciālists

Silvija Jakševica – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, e-pasts silvija.jaksevica@saldus.lv, tālr. 63807951, 25479813
Gunta Nordena – Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, e-pasts gunta.nordena@saldus.lv , tālr. 63807951
Arta Ramiņa – Dzimtsarakstu nodaļas galvenā speciāliste, e-pasts arta.ramina@saldus.lv , tālr. 63807951

Pakalpojuma maksa
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecība - valsts nodeva – 7,00 euro
Izziņa – pašvaldības nodeva – 2,80 euro
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Maksājumu par pakalpojumu var veikt pēc iesnieguma reģistrēšanas Dzimtsarakstu nodaļā internetbankā vai pašvaldības norēķinu centrā Striķu ielā 2, Saldū
Maksājuma saņēmējs:

Saldus novada pašvaldība

PVN reģ. Nr. LV90009114646

Bankas konti: (izvēlieties sev izdevīgāko)

SEB – LV42UNLA0050014277525

SWED – LV39HABA0551027582720

CITADELE – LV60PARX0012797400003

LUMINOR BANK LV25RIKO0002013175097
No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss):

– personu ar I vai II invaliditātes grupu;

– personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

– personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

– bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

– daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā Avotu ielā 12, Saldū
Pakalpojuma saņemšanas laiki
Pirmdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Otrdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Trešdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Ceturtdiena

8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Piektdiena

8.00 – 12.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Atpakaļ