NĪN-Zemes nomas maksājumi

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana

Apraksts

Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu (dzīvokļa īpašumu), īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam
Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosināšanas, tiek sagatavots Saldus novada domes lēmuma projekts par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai vai publiskā izsolē par cenu, ko nosaka, ņemot vērā sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja pēc pašvaldības pasūtījuma sagatavoto atzinumu par dzīvokļa īpašuma tirgus vērtību.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.), vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

Korespondence – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai uz attiecīgās pagasta pārvaldes adresi.

Tālrunis – 63807280, 63807900 vai attiecīgās pagasta pārvaldes tālrunis

E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.

www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Juris SĪLIS (Saldus pilsēta), jurists, juris.silis@saldus.lv , t.63807442
Ina VĪTOLA (Saldus novada pagasti), ina.vitola@saldus.lv , t.63807442

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Ja uz iesniegumu sniedzama atbilde administratīva akta veidā, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.
Lēmumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu pieņem domes sēdē.
Atpakaļ