Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu, pagarināšana un izbeigšana

Apraksts

Dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īrnieks var prasīt līguma termiņa pagarināšanu, īres līguma termiņam izbeidzoties, kā arī līguma izbeigšanu pirms līguma termiņa izbeigšanās.
Pagarinot dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu, tiek izvērtēta nepieciešamība turpināt saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un tiek izvērtēta personas atbilstība normatīvo aktu prasībām saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Dzīvokļu īres līgumu termiņi netiek pagarināti personām (ģimenēm), kuru īpašumā ir vai pēdējo piecu gadu laikā īpašumā ir bijis dzīvoklis vai dzīvojamā māja.

Īrnieka nāves, rīcībnespējas gadījumā vai dzīvesvietas maiņas gadījumā, pilngadīgs ģimenes loceklis (laulātais, vecāki, darbnespējīgie brāļi, māsas, un pilngadīgie bērni, kuriem nav savas ģimenes), kura dzīvesvieta deklarēta minētajā dzīvoklī, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, kuru dzīvesvieta deklarēta minētajā dzīvoklī, var prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā. Ja dzīvoklis īrniekam ir ticis izīrēts kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, tiek izvērtēta īrnieka ģimenes locekļa atbilstība normatīvo aktu prasībām, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu un pagarināšana notiek uz iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma pamata. Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana notiek uz iesnieguma pamata, slēdzot vienošanos par īres līguma izbeigšanu ar izīrētāju.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Tālrunis – 62304365, 63807280.

www.saldus.lv vidē – izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai” ir iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijai par normatīvo aktu piemērošanu, neskarot informāciju par fiziskām personām, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Īres līguma termiņa pagarināšana
Īres līguma izbeigšana
Īres līguma noslēgšana ar ģimenes locekli

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.

Vienošanos par dzīvokļa/ sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu slēdz:
Saldus pilsētā - SIA "Saldus namu pārvalde"
Pagastos - konkrētā pagasta pārvalde
Sociālajā dzīvojamajā mājā "Rūķīši" un Celtnieku ielā 2a, Saldū, - p/a "Sociālais dienests"
Sociālās aprūpes centrā Ruba - tā administrācija
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Lēmumu par dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu un pārslēgšanu pieņem Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sēdē, kas notiek vienu reizi mēnesī. Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Vienošanos par dzīvokļa/ sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanu sagatavo izīrētājs līgumā norādītajā termiņā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: