Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Ēkas, inženierbūvju datu deklarēšana

Apraksts

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk tekstā – Kadastra likums) 13.pantu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja nekustamajā īpašumā ir Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta apvidū neesoša būve. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.
 Saskaņā ar Kadastra likuma 24. panta 3 daļu vietējai pašvaldībai, ja tā nav kadastra subjekts, ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta vai tādas zemes vienības daļas noteikšanu, kuru saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.
Ja pašvaldība Kadastra likuma 24.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā ir ierosinājusi nekustamā īpašuma objekta, tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu.
Šādā gadījumā pašvaldība pieņem lēmumu par to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, — lietotājs triju mēnešu laikā atmaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma objekta noteikšanas izmaksas. Lēmuma izpilde notiek Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar 10.04.2012. MK noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 30.punktu lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi, kurai Kadastra likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija, vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, var iesniegt:
– ēkas datu deklarāciju (2.pielikums). Ēkas datu deklarācijai pievieno šo noteikumu 29.1.2. apakšpunktā minēto dokumentu, ja tas ir pašvaldības rīcībā, un grafisko pielikumu;
– inženierbūves datu deklarāciju (1.pielikums) par inženierbūvi, kuru saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

Pakalpojuma pieprasīšana

Ēku (būvju) lietotājs par ēkām, kurām nav izsniegta būvatļauja vai nav saglabājušies būvniecības likumību apliecinoši dokumenti, vai arī būves lietotāja rīcībā nav likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 17.pantā noteikto dokumentu, pamatojoties uz kuriem būvi var reģistrēt zemesgrāmatā.


Iesniedzamie dokumenti – Iesniegums par lietošanā esošo būvi/būvēm


Klātienē – Rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem, ja tādi ir) iesniedz Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašumu nodaļā, Striķu ielā 3, Saldū.
Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu (ar pielikumiem, ja tādi ir) nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu (ar pielikumiem, ja tādi ir) iesūta e-pasta adresē ni@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu

Tālrunis – 63807273

E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu Z011

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Daiga GUDRIĶE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā, galvenā zemes ierīkotāja, daiga.gudrike@saldus.lv, 63807273

Gunta KINSTLERE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā, nekustamo īpašumu speciāliste – zemes ierīkotāja, gunta.kinstlere@saldus.lv, 63807273

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" Pielikuma 6.1.punktu – 30.00 euro par viena jauna objekta reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
30 dienas
Atpakaļ