Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības sadalīšanai, robežu pārkārtošanai

Apraksts

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:
– zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;
– starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.
Fiziskas un juridiskas personas Nekustamo īpašumu var sadalīt, ja īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā, un tiek sadalīta viena vai vairākas zeme vienības, vai veikta zemes robežu pārkārtošana.
Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā ir reģistrētas kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve kā patstāvīgs nekustamais īpašums nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.
Valsts un pašvaldība var ierosināt arī tādu īpašumu sadalīšanu, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā, un kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās.
Zemes vienības sadalei jāatbilst Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam un izdotajos saistošajos noteikumos Nr.14 “Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma14.panta ceturto daļu, nosaukumi un adreses novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada pagastā — nedrīkst atkārtoties.

Pakalpojuma pieprasīšana

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai pilnvarotā persona, kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata. Valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;


Iesniedzamie dokumenti – Zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, kurā attēlots zemes vienības sadalījums, pilnvarotai personai – notariāli sastādīta pilnvara (uzrādot dokumenta oriģinālu).
Ja sadalāmais nekustamais īpašums apgrūtināts ar kredītsaistībām, iesniegumam jāpievieno kredītiestādes atļauja īpašumu sadalīt.


Klātienē – Rakstisku iesniegumu ar pielikumiem iesniedz Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā, Striķu ielā 3, Saldū.
Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00

Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē ni@saldus.lv
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu

Tālrunis: 63807273

E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu Z03

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Atbildīgais speciālists

Daiga GUDRIĶE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas galvenā zemes ierīkotāja, daiga.gudrike@saldus.lv, 63807273

Gunta KINSTLERE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste – zemes ierīkotāja, gunta.kinstlere@saldus.lv, 63807273, 29115651

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
30 dienas
Atpakaļ