Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, īrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli

Apraksts

Saldus novada pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošos dzīvokļus personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Dzīvokļi netiek izīrēti personām (ģimenēm), kuru īpašumā ir vai pēdējo piecu gadu laikā īpašumā ir bijis dzīvoklis vai dzīvojamā māja.

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā neatliekami var saņemt:
– personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā;
– personas, kuras īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, bet dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis apdraud tajā mītošo personu dzīvību.

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām var saņemt:

  • maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās platības (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
  • maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
  • bez vecāku gādības palikuši bērni (līdz 24gadu vecuma sasniegšanai);
  • repatrianti;
  • politiski represētas personas (ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrēta vai īpašumā esoša dzīvokļa vai ir maznodrošinātas);
  • maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas (iesniegums ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc atbrīvošanas).

Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā var saņemt:

  • personas, kuras nodrošina ārpusģimenes aprūpi bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ja Saldus novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi un ja personas līdzšinējā dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt bērnam pilnvērtīgus dzīves apstākļus.

Personas reģistrācija Saldus novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros un dzīvokļa izīrēšana notiek uz personas iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijas lēmuma pamata. Dzīvokļa īres līguma maksimālais termiņš ir 3 gadi.

Dzīvoklī ir tiesīgs dzīvot un deklarēt savu dzīvesvietu īrnieks un viņa ģimenes locekļi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Tālrunis – 62304365, 63807280.

www.saldus.lv vidē – izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai” ir iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijai par normatīvo aktu piemērošanu, neskarot informāciju par fiziskām personām, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Reģistrēšana palīdzības reģistrā, dzīvokļa/sociālā dzīvokļa izīrēšana, maiņa

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
  2. Saldus novada domes 2021.gada 28.oktobrasaistošie noteikumi Nr.53 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā”
Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Lēmumu par dzīvokļa izīrēšanu un dzīvokļa īres līguma pagarināšanu pieņem kārtējā Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijas sēdē, kas notiek vienu reizi mēnesī. Saldus novada domes mājokļu jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: