Dzīvokļi, īre, dzīves vietas deklarēšana

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, īrējot pašvaldībai piederošu sociālo dzīvokli

Apraksts

Saldus novada pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošos sociālos dzīvokļus personām (ģimenēm), kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sociālie dzīvokļi netiek izīrēti personām (ģimenēm), kuru īpašumā ir vai pēdējo piecu gadu laikā īpašumā ir bijis dzīvoklis vai dzīvojamā māja.

Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir:

  1. personām ar invaliditāti;
  2. personām, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invaliditāti;
  3. sociāli trūcīgām vai maznodrošinātām personām, kuras:
  • īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli (esošas īres līgums tiek izbeigts un noslēgts sociālā dzīvokļa īres līgums);
  • ir bāreņi;
  • ir vientuļi pensionāri (šīm personām ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Saldus novadā vismaz vienu gadu).

Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā 50% no īres un apsaimniekošanas maksas, atkritumu apsaimniekošanas, kanalizācijas, aukstā un siltā ūdens padevi, maksas par siltumu. Par citiem pakalpojumiem sociālā dzīvokļa īrnieks maksā 100% apmērā.

Sociālajā dzīvoklī var dzīvot tikai īrnieks, īrnieka laulātais, īrnieka un īrnieka laulātā nepilngadīgie bērni.

Sociālajam dzīvoklim ir platības ierobežojums: dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, 20m2 uz pirmo personu un 15m2 uz katru nākamo personu; vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona, — 35m2.

Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, un līguma termiņu pagarina, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Sociālā dzīvokļa izīrēšana un īres līguma termiņa pagarināšana notiek uz iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma pamata. Sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim nosaka ar Saldus novada domes lēmumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Korespondence papīra formātā – rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Elektroniskais pasts – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu iesūta e-pasta adresē pasts@saldus.lv.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90009114646

Tālrunis – 62304365, 63807280.

www.saldus.lv vidē – izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai” ir iespēja uzdot jautājumu Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijai par normatīvo aktu piemērošanu, neskarot informāciju par fiziskām personām, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:
Reģistrēšana palīdzības reģistrā, dzīvokļa/sociālā dzīvokļa izīrēšana, maiņa
Sociālā dzīvokļa izīrēšana personai, kura īrē pašvaldības dzīvokli

Atbildīgais speciālists

Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, elina.vilmane-mezeniece@saldus.lv, 62304365

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē: Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē vai e-adresē, no kuras iesniegums saņemts.

Līgumus par sociālā dzīvokļa īri slēdz:
Saldus pilsētā - SIA "Saldus namu pārvalde"
Pagastos - konkrētā pagasta pārvalde
Sociālajā dzīvojamajā mājā "Rūķīši" un Celtnieku ielā 2a, Saldū, - p/a "Sociālais dienests"
Sociālās aprūpes centrā Ruba - tā administrācija
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu un sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu pieņem kārtējā Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sēdē, kas notiek vienu reizi mēnesī. Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots 5 darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
Ja dzīvoklim iepriekš nav ticis noteikts sociālā dzīvokļa statuss, to nosaka ar Saldus novada domes lēmumu kārtējā domes sēdē mēneša ceturtajā ceturtdienā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: