Būvvaldes pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvēm

Apraksts

Paskaidrojuma rakstu energoapgādes būvēm iesniedz būvvaldē, ierosinot I grupas būves energoapgādes objektu – kompaktu (konteinertipa) transformatoru apakšstaciju un sadales ietaišu ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas, elektroietaišu ēku ar pamatiem, mazāku par 60 m2, ārpus pilsētām un ciemiem, elektrotīklu ar nominālo spriegumu līdz 20 kV, tai skaitā elektroapgādes sadalņu (piemēram, uzskaites, relejaizsardzības, kabeļu komutācijas), komutācijas un aizsardzības iekārtu, inženiertīklu pievadu
būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu, nojaukšanu vai novietošanu

Pakalpojuma pieprasīšana

No 01.01.2020 Paskaidrojuma raksta iesniegšanai jāizmanto interneta vietne https://bis.gov.lv/bisp/lv

Līdz 31.12.2019. akceptētajām būvniecības iecerēm paskaidrojuma rakstu II daļu (ar pielikumiem) iesniedz:

  1. Klātienē –Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
  2. Korespondence papīra formātā – Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
    Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
    Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  3. Interneta vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Bv6 (pirms būvdarbu uzsākšanas– iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019)
Lejupielādēt veidlapu Bv Nr 40 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas), pievienojot:
1. energoapgādes objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu
2.izpildmērījuma plānu par energoapgādes objekta novietni un/vai izbūvētajiem energoapgādes objektiem (energoapgādes objekta vai tā daļas novietojuma izpildmērījumus digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā. Veicot inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus (digitālā formā LKS 92 koordinātu sistēmā), gruntī izbūvēto komunikāciju novietojumam pieļaujama pielaide +/– 0,3 m no energoapgādes objekta projektā paredzētā.)
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
I grupas inženierbūvju būvniecībai maksa tiek noteikta saskaņā ar Saldus novada domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu" 2.pielikumu fiziskajām personām - 15 euro bez PVN, juridiskajām – 30 euro bez PVN.

Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 3.punktu, būvvalde septiņu dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Paskaidrojuma rakstu var saņemt Saldus novada būvvaldes telpās, Striķu ielā 3, Saldū pēc 14 (četrpadsmit) dienām, uzrādot apliecinošu dokumentu par nodevas nomaksu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus un aizpildīt Saldus novada būvvaldes sagatavoto veidlapas paraugu „Iesniegums par atzīmes veikšanu” Bv Nr.6.
Saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumu Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" 76., 77.punktiem, pabeidzot energoapgādes objekta būvniecību, ja objekts ir pirmās grupas būve, būvvaldē iesniedz paskaidrojuma rakstu II daļu. Energoapgādes objektu, kas ir pirmās grupas būve, uzskata par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu izdarījusi atzīmi
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: