Būvvaldes pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts ielu, komersantu un māju ceļu būvniecībai

Apraksts

Paskaidrojuma rakstu iesniedz būvvaldē, ierosinot I grupas jauna māju ceļa būvniecību, kā arī esoša māju ceļa pārbūvi vai nojaukšanu

Pakalpojuma pieprasīšana

No 01.01.2020 Paskaidrojuma raksta iesniegšanai jāizmanto interneta vietne https://bis.gov.lv/bisp/lv

Līdz 31.12.2019. akceptētajām būvniecības iecerēm paskaidrojuma rakstu II daļu (ar pielikumiem) iesniedz:

  1. Klātienē –Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
  2. Korespondence papīra formātā – Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
    Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
    Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  3. Interneta vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Bv6 (pirms būvdarbu uzsākšanas– iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019)
Lejupielādēt veidlapu Bv 48 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas– iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019), pievienojot:
izpildmērījuma plānu (jaunas būvniecības gadījumā vai pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū);
izpildmērījuma plānu (ar māju ceļa novietni, izbūvētiem / nojauktiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām / nojauktām būvēm), bet pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū.
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
I grupas inženierbūvju būvniecībai maksa tiek noteikta saskaņā ar Saldus novada domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu" 2.pielikumu fiziskajām personām - 15 euro bez PVN, juridiskajām – 30 euro bez PVN.
Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 3.punktu, būvvalde septiņu dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 78.punktu pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus un aizpildīt Saldus novada būvvaldes sagatavoto veidlapas paraugu „Iesniegums par atzīmes veikšanu”Bv Nr.6.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 160.punktu būvvalde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu. Apsekošanas laikā būvvalde pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, vai ir sakārtota teritorija, un par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā. Ja māju ceļš ir nojaukts, būvvalde izsniedz izziņu par būves neesību trijos oriģinālos eksemplāros un to paraksta. Divus eksemplārus izsniedz pasūtītājam, viens eksemplārs glabājas būvvaldes arhīvā. Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 159.punktu paskaidrojuma rakstā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc māju ceļu nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā ir divi gadi.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: