Būvvaldes pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm

Apraksts

Paskaidrojuma rakstu inženierbūvēm iesniedz būvvaldē, ierosinot atsevišķu labiekārtojuma elementu, kas atrodas publiskajā ārtelpā5, – soliņš, bērnu rotaļu ierīce, sporta aprīkojums, atsevišķa laterna un apgaismes ķermenis, laipa, gājēju tiltiņš, karogu masts, ielu norādes stabs, velosipēdu statīvs u. tml.6 būvniecībai vai novietošanai, sporta laukumu ar segumu5 būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, ierīkošanai, restaurācijai, stacionāru (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stendu ar vai bez inženiertīkla pievada6,7,8,9 būvniecībai vai novietošanai, žogu un mūru būvniecībai, gājēju ceļu, veloceļu, vieglas konstrukcijas gājēju vai velo tiltu ar laidumu līdz 10 m būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, ierīkošanai, restaurācijai, inženiertīklu pievadu, labiekārtotu laukumu ar segumu (betona, šķembu u. c.) bez inženiertīkliem būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, avotu kaptāžu, grodu aku un ūdens ieguves urbumu dziļumā līdz 20 m būvniecībai, torņu vai mastu līdz 10 m būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai.

Pakalpojuma pieprasīšana

No 01.01.2020 Paskaidrojuma raksta iesniegšanai jāizmanto interneta vietne https://bis.gov.lv/bisp/lv

Līdz 31.12.2019. akceptētajām būvniecības iecerēm paskaidrojuma rakstu II daļu (ar pielikumiem) iesniedz:

  1. Klātienē –Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
  2. Korespondence papīra formātā – Rakstisku paskaidrojuma rakstu nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
    Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto paskaidrojuma rakstu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
    Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
  3. Interneta vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu Bv 6 (pirms būvdarbu uzsākšanas iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019)
Lejupielādēt veidlapu Bv33 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas iecerēm kuras apstiprinātas līdz 31.12.2019, (ierīkošanas, novietošanas vai pārbūves gadījumā) pievienojot:
1.inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāns reģistrēts SIA MDC;
2.aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu (ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta).
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Pakalpojuma maksa
I grupas inženierbūvju būvniecībai maksa tiek noteikta saskaņā ar Saldus novada domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu" 2.pielikumu fiziskajām personām - 15 euro bez PVN, juridiskajām – 30 euro bez PVN.

Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 3.punktu, būvvalde septiņu dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas pieņem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Saskaņā 09.05.2017. MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 45.punktu, kad būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt, iesniedzot būvniecības ieceri būvvaldē lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus un aizpildīt Saldus novada būvvaldes sagatavoto veidlapas paraugu „Iesniegums par atzīmes veikšanu” Bv Nr.6.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Pamatojoties 09.05.2017. MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 154. punku būvvalde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas apseko būvobjektu, pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara attiecīgu atzīmi paskaidrojuma rakstā. Inženierbūve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā.
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: