NĪN-Zemes nomas maksājumi

Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana

Apraksts

Saldus novada pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu, saskaņā ar Saldus novada domes lēmumu, tai skaitā zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām: izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību un ir noslēgts Zemes nomas (pirmtiesību) līgums; uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantā noteiktie darījumu subjekti, kuri var iegūt zemi īpašumā.
Likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20.pantā noteiktie darījumu subjekti, kuri var iegūt zemi īpašumā.


Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.), vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

Korespondence – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai uz attiecīgās pagasta pārvaldes adresi.
Tālrunis – 63807442 vai attiecīgās pagasta pārvaldes tālrunis
E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.
www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti – Lejupielādēt iesniegumu

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Atbildīgais speciālists

Juris SĪLIS (Saldus pilsēta), jurists, juris.silis@saldus.lv , t.63807442
Ina VĪTOLA (Saldus novada pagasti), ina.vitola@saldus.lv , t.63807442

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Ja uz iesniegumu sniedzama atbilde administratīva akta veidā, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.
Atpakaļ