Būvvaldes pakalpojumi

Reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Apraksts

Reklāmas izvietošanas atļauja ir jāsaņem, ja vēlas visā Saldus novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no zemesgabala, ēkas vai cita objekta piederības izvietot reklāmas, izkārtnes, slietņus un tml., publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

Pakalpojuma pieprasīšana

E-adrese – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@40900004550

Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv

Vairāk par e-Adresi un e-Parakstu lasi šeit

Klātienē – Iesniegumu reklāmas vai reklāmas objekta projekta saskaņošanai iesniedz Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu
Pievienojamo dokumentu kopijas un skaņojumi:
1. ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas fasādes
1.1.Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums)
1.2.Ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja skaņojums uz reklāmas projekta vizuālās skices
2. ja reklāmu paredzēts izvietot uz daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes
2.1.Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums)
2.2.Ēkas kopīpašnieku sapulces protokols, ar 50%+1 īpašnieka piekrišanu
2.3.Ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja skaņojums uz reklāmas projekta vizuālās skices
3. reklāmas objektiem ar piesaisti zemei:
3.1.Situācijas plāns, izstrādāts uz aktuāla topogrāfiskā uzmērījuma plāna, kurā attēlota reklāmas objekta piesaiste
3.2.Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums)
3.3.Zemes īpašnieka  skaņojums uz situācijas plāna, kurā attēlota reklāmas objekta piesaiste
3.4.Skaņojums ar Saldus novada pašvaldības Pilsētsaimniecības nodaļu (pilsētas teritorijā)
3.5.Skaņojums ar Saldus novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju ( pagasta ciemu teritorijā)
3.6.Skaņojums ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Saldus nodaļas, ja reklāmas objekts tiek izvietots pie autoceļiem vai ielām (2005.gada 7.jūnija MK noteikumi Nr.402)
3.7.Esošo inženierkomunikāciju turētāju saskaņojums uz situācijas plāna
3.8.Elektrības pievada shēma, saskaņota ar visiem esošo inženierkomunikāciju turētājiem (ja reklāmas objektu paredzēts apgaismot )

Atbildīgais speciālists

Līva ĶEIRE, Ainavu arhitekts-arhitekta palīgs, liva.keire@saldus.lv22300492

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 58 “Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā” 51. punktu par reklāmas saskaņošanu ir jānomaksā nodeva fiziskām personām euro 21.00 (bez PVN), juridiskām – euro 35.00 (bez PVN).

Maksājumu veikt tikai pēc rēķina saņemšanas.

Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – nav iespējami
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam:
E-adrese - ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē;
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Korespondence - norādītajā pasta adresē;
Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Reklāmas vai reklāmas objekta projekts tiek izskatīts septiņu darba dienu laikā ( desmit darba dienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums)
Atpakaļ

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: