Būvvaldes pakalpojumi

Tehnisko noteikumu saņemšana būvniecības ieceres, būvprojekta izstrādei

Apraksts

Ja būvniecība skar Saldus novada pašvaldības objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas, ir plānota būves pieslēgšana pašvaldības objektiem un inženiertīkliem vai to šķērsošana, projektēšanai jāsaņem Saldus novada pašvaldības tehniskie noteikumi.
Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Saldus novada pašvaldības atbildīgie darbinieki reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā (nepieciešamības gadījumā atbildīgie darbinieki noformē mutvārdu iesniegumu) un nodod to pašvaldības vadībai rezolūcijai. Pēc rezolūcijas saņemšanas iesniegums tiek nodots izpildei rezolūcijā norādītajiem darbiniekiem. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un termiņa iesniedzējs saņem pašvaldības atbildi.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū.
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Elektroniskais pasts – Iesniegumu iesūta e-pasta adresē dome@saldus.lv.

Tālrunis – 63807280, mob.t.:26515328
E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.
www.saldus.lv vidē – Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.

Pieprasot pakalpojumu, nepieciešams pievienot situācijas plānu ar plānoto būves (inženierkomunikāciju, piebrauktuvju u.c.) novietni


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa:

Lejupielādēt veidlapu
Noformējot iesniegumu brīvā formā, iesniegumā nepieciešams norādīt informāciju par plānoto projektu (nosaukums, adrese, kadastra Nr.), īsu plānotās būvniecības ieceres aprakstu, plānotos inženiertīklus privātīpašumā un ārpus tā, kā arī plānotos pieslēgumus ielām/ceļiem.

Atbildīgais speciālists

Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, ilze.dambe@saldus.lv, 63807264

Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8 6.§) apstiprināto “Par Saldus novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumiem”1.pielikuma 5.12.punktu maksa par pakalpojumu fiziskajām personām - 20 euro bez PVN, juridiskajām – 40 euro bez PVN.
Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Atbildi uz rakstisku iesniegumu pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
Ja uz iesniegumu sniedzama atbilde administratīva akta veidā, atbildes sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.
Atbildi uz informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.
Atpakaļ