Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Nekustamā īpašuma nodaļas pakalpojumi

Zemes ierīcības projekta vai tā grozījumu apstiprināšana

Apraksts

Saskaņā ar 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.punktu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti projekta izstrādes nosacījumi, prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos teritorijas plānošanas, izmantošanas, apbūves vai zemes ierīcības jomā, kā arī citu normatīvo aktu prasības.
Saskaņā ar 29.07.2010. Saldus novada saistošajiem noteikumiem Nr.22 ‘’Par augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus novadā’’ izstrādāto zemes ierīcības projekta grafisko daļu jāsaskaņo ar SIA ‘’Mērniecības datu centrs’’, t.67496833, 28633927, e-pasts infodati@mdc.lv.
Zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprināšanai Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā iesniedz elektroniskā formā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Elektroniskā formā izstrādātu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu iezīmētu zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprināšanai Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā iesniedz zemes ierīcībā sertificēta persona, kas izstrādājusi zemes ierīcības projektu.


Iesniedzamie dokumenti – Elektroniskā formā izstrādāts, ar drošu elektronisko parakstu parakstīts un ar laika zīmogu iezīmēts zemes ierīcības projekts un tā grozījumi.


Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu un elektroniskā formā izstrādātu, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu iezīmētu zemes ierīcības projektu un tā grozījumus iesūta e-pasta adresē ni@saldus.lv

Tālrunis – 63807273


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu Z04

* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Elektronisko dokumentu likums
2. Iesniegumu likums
3. Informācijas atklātības likums
4. Dokumentu juridiskā spēka likums
5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 
6. Administratīvā procesa likums (64.pants)
7. Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 
8. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
9. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 
10. Zemes ierīcības likums
11. Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
12. Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība
13. Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdotie saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”

Atbildīgais speciālists

Daiga GUDRIĶE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas galvenā zemes ierīkotāja, daiga.gudrike@saldus.lv, 63807273

Gunta KINSTLERE, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamo īpašumu speciāliste – zemes ierīkotāja, gunta.kinstlere@saldus.lv, 63807273, 29115651

Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma saņemšana
Elektroniskais pasts - Lēmumu par zemes ierīcības projekta un tā grozījumu apstiprināšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
30 dienas
Atpakaļ