Būvvaldes pakalpojumi

Zemes rakšanas darbu atļaujas izsniegšana/pagarināšana

Apraksts

Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Saldus novada būvvaldes atbildīgais darbinieks reģistrē iesniegumu elektroniskajā dokumentu pārvaldības sistēmā . Normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un termiņā iesniedzējs saņem sagatavotu rakšanas darbu atļaujas veidlapu, kurā norādīti nepieciešamie saskaņojumi . Pēc saskaņojumu saņemšanas rakšanas atļauja tiek iesniegta būvvaldē , kur atbildīgais speciālists izsniedz rakšanas atļauju.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz būvvaldes telpās pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū.
Korespondence papīra formātā – Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801., Saldus novada būvvaldei.
Elektroniskais pasts – Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē buvvalde@saldus.lv
Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
E-pakalpojums – Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.


Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa – Lejupielādēt veidlapu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Iesniegumu likums
2. Elektronisko dokumentu likums
3. Būvniecības likums
3. Saldus novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr.16“Rakšanas darbu veikšanas kārtība Saldus novada administratīvajā teritorijā”.

Atbildīgais speciālists

Inga Jukneviča , Saldus novada būvvaldes ģeotelpiskās informācijas inženiere, inga.juknevica@saldus.lv, 63807262

Pakalpojuma maksa
Zemes rakšanas darbu atļaujas izsniegšana:
- Fiziskām personām 1 objekts - 15.00 euro bez PVN,
- Juridiskām personām 1 objekts - 25.00 euro bez PVN.

Zemes rakšanas darbu atļaujas pagarināšana:
- Fiziskām personām 1 objekts - 3.00 euro bez PVN,
- Juridiskām personām 1 objekts - 10.00 euro bez PVN.
Konta Nr. nodevas vai maksas pakalpojuma ieskaitīšanai

Norēķini ar skaidru naudu – nav iespējami
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem:
Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov.
Reģ. Nr. 90009114646

SEB Banka AS
kods UNLALV2XXXX
konts LV42UNLA0050014277525

AS DNB Banka
RIKOLV2X
LV25RIKO0002013175097

AS Swedbank
HABALV22
LV39HABA0551027582720

AS Citadele banka
PARXLV22
LV60PARX0012797400003

Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.

Klātienē:
Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 - 17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00

Korespondence - norādītajā pasta adresē

Elektroniskais pasts - Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Rakšanas darbu atļauju vai pamatotu atteikumu izsniegt rakšanas darbu atļauju izsniedz Būvvalde piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un saskaņojumu saņemšanas.
Atpakaļ