Pašvaldības rekvizīti

Saldus novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114646
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Konta Nr. LV42 UNLA 0050 0142 7752 5
Tālrunis: + 371 63807280
Mob. 26582757
Fakss: + 371 63881100
E-pasts: pasts@saldus.lv