Dokumenti

Noteikumi

Iekšējā audita darba organizācijas un ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtība.doc

Lejupielādēt

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Saldus novada pašvaldībā.pdf

Lejupielādēt

Saldus ezera ekspluatacijas (apsaimniekošanas) noteikumi.pdf

Lejupielādēt

Neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība.doc

Lejupielādēt

Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Saldus novada pašvaldībā.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu nominēšanas kārtība.doc

Lejupielādēt

Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība.doc

Lejupielādēt

Par ziedojumu un dāvinājumu naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs.doc

Lejupielādēt

Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Saldus novada pašvaldības dzīvojamā fondā.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi.doc

Lejupielādēt

Saldus novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaunlaulātajiem.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada piemiņas balvas piešķiršanu jaundzimušajiem.doc

Lejupielādēt

Saldus pilsētas ielu fonda STATŪTI.pdf

Lejupielādēt

Par vasaras (sezonas) kafejnīcas ierīkošanu Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā.pdf

Lejupielādēt

Valsts mērķdotācijas sadales kārtība pedagogu darba samaksai vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs Saldus novada pašvaldībā.doc

Lejupielādēt

Par dienas naudu izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu tarifikāciju veidošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību.doc

Lejupielādēt

Par Saldus novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu un skolēnu apbalvošanu.doc

Lejupielādēt

Par dokumentu aprites organizāciju Saldus novada pašvaldībā.pdf

Lejupielādēt

Par elektronisko dokumentu un paziņojumu aprites organizāciju Saldus novada pašvaldībā.pdf

Lejupielādēt

Par reklāmas laukumu izvietošanu un uzturēšanu Saldus novada pašvaldibas interneta mājas lapā www.saldus.lv.pdf

Lejupielādēt

Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm.doc

Lejupielādēt

Saldus pilsētas bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumi.doc

Lejupielādēt
Atpakaļ