Dokumenti

Saldus novada pašvaldība paziņo, ka ar 2013.gada 25.aprīļa Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokola Nr.5., 10.§) ir apstiprināts Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Izstrādātājs: SIA „Metrum”, Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, mājas lapas adrese internetā www.metrum.lv , pēc Saldus novada pašvaldības pasūtījuma.
Saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami sākot no 2013.gada 8.augusta.

Saldus novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 ietvaros.