Dokumenti

Saldus pilsētas un pagastu teritorijas plānojumi

Ar saistošo noteikumu Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” īstenošanas dienu – 2013.gada 8.augustu spēku zaudē Saldus novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.7 „Par Saldus novada teritorijas plānojumiem”.