Projekti

Project Featured Image

Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Projekta Nr.
8.1.2.0/17/I/027
Iesniedzējs
Saldus novada pašvaldība
Projekta statuss
Tiek realizēts
Kontaktpersona

Projekta vadītāja Eva Jēkobsone, tālr.nr. 20267729,

e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv

Mērķi un uzdevumi

Mērķis: veikt esošās infrastruktūras uzlabošanu Saldus pamatskolā, Saldus vidusskolā, Cieceres  internātpamatskolā un Striķu sākumskolā, pilnveidojot un modernizējot mācību vidi, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Finansējums

Projekta attiecināmās izmaksas ir 4 046 497,65 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 3 439 523 EUR.

Galvenās aktivitātes
Katrā no projektā iesaistītajām skolām plānots attīstīt trūkstošos infrastruktūras elementus, rezultātā radot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai. Saldus pamatskolai ir plānota jauna skolas korpusa būvniecība, esošās demontētās ēkas vietā, izveidojot telpu bloku ar dabaszinību, moderno tehnoloģiju/valodu kabinetiem, praktisko darbu laboratorijām, mājturības telpām.
Cieceres internātpamatskolā plānots veikt esošās sporta zāles pārbūvi par multifunkcionālu telpu, kā arī portatīvo datoru iegādi. Skolu reorganizācijas rezultātā, apvienojot divas skolas, Saldus vidusskolai ir nepieciešamība pēc jauniem dabaszinību un matemātikas kabinetiem 7.-9.klasei. Esošā infrastruktūra ir novecojusi. Nepieciešama telpu, inženierkomunikāciju pārbūve un atjaunošana, mācību vides ergonomiska iekārtošana un jaunu IT  risinājumu ieviešana mācību procesā. Esošais skolas sporta laukums nav atbilstošs mūsdienu prasībām, tajā nevar nodrošināt mācību priekšmeta “Sports” standarta prasības. Projekta ietvaros plānota sporta laukuma pārbūve un aprīkošana.

Striķu sākumskolas jaunajā korpusā plānots izveidot  ergonomisku mācību vidi un ieviest modernus IT risinājumus. Ēkai tiks veikti arī energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumi, bet tie netiks iekļauti projekta attiecināmajās izmaksās.Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2018. gada marts – 2022. gada janvāris, 45 mēneši.

Atpakaļ