Vakances

Krievu valodas skolotājs Saldus vidusskolā

Saldus vidusskola (reģistrācijas Nr.4113903122) aicina darbā krievu valodas skolotāju pamatskolā (1 likme) no 2020./2021. m.g.

Prasības pretendentiem
 • Izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1)
 • Teicamas saskarsmes un sadarbības prasmes.
Darba pienākumi

Īstenot izglītības programmu krievu valodas priekšmetā, atbilstoši valsts izglītības standartam.

Piedāvājam
 • Pilnas slodzes darbu;
 • Atalgojumu (no 810 euro par likmi);
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties;
 • Darbu radošā, aktīvā kolektīvā;
 • Sociālās garantijas
Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma dokumentus (dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas) lūdzam iesniegt elektroniski saldus.vidusskola@saldus.lv

Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētājs

Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646  izsludina atklātu konkursu uz Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu (uz 5 gadiem)

Prasības kandidātiem

– persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

– persona ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

– persona ir ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;

– persona  prot valsts valodu augstākajā līmenī;

– personai ir nevainojama reputācija (augstāk norādītās pirmās piecas prasības nākotnes redakcijā, kuras stāsies spēkā 01.01.2021.);

– prasme strādāt paaugstinātas spriedzes apstākļos;

– labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

– labas komunikācijas un saskarsmes prasmes.

– atbilstība Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktos noteiktajām prasībām:

2) kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

3) kura atbrīvota no kriminālatbildības, soda vai soda izciešanas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess ir izbeigts sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

5) kura ir notiesātais, apsūdzētais vai aizdomās turamais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

6) kura pārkāpusi bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;

 

– vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Darba alga: 1382 EUR (bruto) mēnesī.

Darbs jāuzsāk ar 2021.gada 1.janvāri

Pieredze darbā bāriņtiesā vai bērnu tiesību aizsardzības institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma dokumentus (dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (CV), motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas) lūdzam iesniegt elektroniski pasts@saldus.lv vai personīgi Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV-3801, līdz 2020. gada 30. jūlija plkst. 17.00. Papildus informācija 63807283..

 

 

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktors

Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646, izsludina pieteikšanos uz

Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktora amatu.

Prasības pretendentiem
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • zināšanas un pieredze izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu sagatavošanā un normu piemērošanā;
 • zināšanas interešu izglītības satura un nozares attīstības jautājumos;
 • zināšanas un prasmes darbā ar jaunatni;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes.

Pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi
 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu interešu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu;
 • nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu;
 • nodrošināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;
 • pārstāvēt izglītības iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
 • veikt citos normatīvajos aktos iestādes vadītājam noteiktos uzdevumus.

Darba alga: 1109 EUR (bruto) (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 ⹂Pedagogu darba samaksas noteikumi”, mēnešalga var mainīties ņemot vērā izglītojamo skaitu iestādē).

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma dokumentus (dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (CV), motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas) lūdzam iesniegt elektroniski pasts@saldus.lv vai personīgi Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū līdz 2020. gada 28. jūlija plkst. 17.00. Papildus informācija 26397350.

 

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Vispārizglītojošo skolu speciālists

Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646, pagarina pieteikšanās termiņu uz vispārizglītojošo skolu speciālista amatu.

Prasības pretendentiem:
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • zināšanas izglītības procesu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības satura un nozares attīstības jautājumos;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes.

Pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie amata pienākumi:
 • pārraudzīt un analizēt pedagoģiskā procesa organizāciju Saldus novada izglītības iestādēs;
 • sniegt metodisko atbalstu izglītības iestādēm kompetencēs balstīta mācību procesa pilnveidošanai;
 • vērot mācību stundas, sniegt atgriezenisko saiti pedagogam un sniegt atzinumu izglītības iestādes direktoram un/vai direktora vietniekam izglītības jomā;
 • konsultēt izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus  pedagoģiskā procesa organizēšanas un nodrošināšanas jautājumos;
 • vērtēt izglītības iestāžu iekšējo normatīvo dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • veikt izpēti un analīzi izglītības jomā novadā;
 • koordinēt valsts pārbaudes darbu norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Darba alga: 1027 EUR (bruto).

Pieteikšanās kārtīnba:

Pieteikuma dokumentus (dzīves un profesionālās pieredzes aprakstu (CV), motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas) lūdzam iesniegt elektroniski pasts@saldus.lv vai personīgi Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū līdz 2020. gada 17. jūlija plkst. 16.00.

Papildus informācija 26397350.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

 

Kultūras darba organizators Rubas pagastā

Saldus novada Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde

reģ. nr. 90000017580

aicina pieteikties darbā uz noteiktu laiku Rubas pagasta kultūras darba organizatoru.

Prasības pretendentiem

 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • prasme plānot, organizēt un vadīt dažādus kultūras pasākumus, 
 • labas datorprasmes, prasme sagatavot finanšu tāmes, nepieciešamās atskaites u.c. dokumentus,
 • pašiniciatīva, publiskās uzstāšanās spējas,
 • piedalīties telpu noformēšanā,
 • organizēt, plānot, vadīt un kontrolēt kultūras nama mākslas kolektīvu darbu,
 • spēja un vēlme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta.

Priekšroka tiks dota:

 • Izglītībai,
 • Prasmei rakstīt un īstenot projektus,
 • Darba pieredzei līdzīgā darba jomā.

Mēnešalga EUR 565,00

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV,  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt personīgi: Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē, – „Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV- 3894,  līdz 2020. gada 14.  jūlijam plkst. 16.00.

Kontakttālrunis:  28666518, 63825656

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcītis” (reģ.nr.4101901615) aicina pieteikties uz pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • vēlama pieredze darbā ar izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē;
 • prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savus darbus;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • spēja cieņpilni komunicēt ar izglītojamajiem un pieaugušajiem;
 • spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.
Darba pienākumi

Pienākumi pretendentiem:

 • plānot un vadīt mūzikas nodarbības;
 • veikt individuālo un apakšgrupu darbu ar izglītojamajiem;
 • sadarboties ar vadītāju, pirmsskolas skolotājiem, veidot scenārijus grupas un iestādes muzikālajiem pasākumiem;
 • atbildēt par svētku saturu un noformējumu.
Piedāvājam

Piedāvājam:

 • no 2020. gada 1. septembra strādāt divās grupās, – ar 1,5-5 gadu veciem bērniem;
 • amatalgu 269 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par 0,359 slodzes likmēm;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba laiks: 13 kontaktstundas nedēļā.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma vēstuli un CV, kā arī izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un citus kvalifikācijas apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu kapecitis@saldus.lv.

Pieteikties līdz 2020. gada 17. augusta plkst. 16.00.

Informācija pa tālr.: 29700211

Grāmatvedis

„Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114646 aicina darbā uz nenoteiktu laiku grāmatvedi.

 

 

Prasības pretendentiem
  • vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;
  • vēlama pieredze budžeta iestādes grāmatveža darbā;
  • vēlama pieredze darbā ar  grāmatvedības programmu Horizon.

Mēnešalga: EUR 877.00

 

Pieteikšanās kārtība

CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV-3801, vai iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi pasts@saldus.lv  līdz 2020.gada 8.jūlijam.  Kontakttālrunis 63807282.”

Medicīnas māsa Saldus pamatskolā

Saldus pamatskola, reģ.nr. 4112900014, izsludina pieteikšanos uz medicīnas māsas amatu ar 2020.gada 18.augustu.

Prasības pretendentiem:

– augstākā  vai vidējā profesionālā izglītība – reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts;

– valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei,

– prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus,

– zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām,

– augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar izglītojamiem,

– zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm,

– derīga personas medicīniskā grāmatiņa, vai ģimenes ārsta izziņa,

– nedrīkst būt sodīta persona, kam spēkā esošie normatīvie akti liedz strādāt ar bērniem.

 

Atalgojums: 576 euro (bruto).

Pieteikšanās kārtība:

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi saldus.pamatskola@saldus.lv

Papildus informācija: 63807110, 25624177.

Medicīnas māsa PII “Īkstīte”

Saldus pirmsskolas izglītības iestāde “Īkstīte” (reģ. nr. 4101901601) aicina darbā medicīnas māsu uz nenoteiktu laiku (0,5 likmes)

Prasības pretendentiem:
 • spēja patstāvīgi organizēt  un veikt sava amata pienākumu izpildi,
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sanitāro normu pārzināšanā, kas nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai,
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • spēja un vēlme strādāt komandā.

Atalgojums: 496,00 eiro (par likmi).

Pieteikšanās kārtība:

CV sūtīt uz e-pastu: ikstite@saldus.lv, līdz 2020.gada 15. jūlijam.

Kontakttālrunis: vadītāja 25479833.

 

Skolotāja palīgs PII “Straumīte”

Saldus pirmsskolas izglītības iestāde“Straumīte” (reģ. Nr. 4101902052) ar 2020. gada 1. septembri aicina savā kolektīvā jauku, atsaucīgu, darboties gribošu un atbildīgu skolotāja palīgu, adresē Zaņas pamatskola, Zaņas pagasts.

Darbs ar 1,5 līdz 6 gadu veciem bērniem.

Normāls darba laiks- 40 stundas nedēļā.

Prasības pretendentiem:
 • palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotājai organizēt bērnu darbību saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem;
 • nodrošināt drošu bērnu darbību pirmsskolas izglītības skolotāja prombūtnes laikā;
 • attīstīt bērna pašapkalpošanās iemaņas;
 • piedalīties mācību materiālu izgatavošanā un svētku organizēšanā pēc pirmsskolas izglītības skolotāja norādījumiem;
 • rūpēties par grupas telpu tīrību un kārtību.

Nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • Vidējā izglītība.
 • Vēlama praktiskā pieredze darbā ar bērniem.
 • Labas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā.
 • Priekšroka tiks dota pretendentiem ar pedagoģisko izglītību.
Pieteikšanās kārtība

CV iesniegt personīgi Nīgrandes pagasta pārvaldē, Ventas ielā 2, Nīgrandē, Zaņas pagasta pārvaldē, “Zaņas pamatskolā”, Zaņā vai elektroniski iestādes e-pastā- straumite@saldus.lv līdz  2020.gada 20.augustam.

Alga (Bruto) 440 eiro

Arhitekts

Saldus novada būvvalde, reģ.Nr.40900004550, izsludina pieteikšanos uz būvvaldes arhitekta amatu.

Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība – arhitekta kvalifikācija (5.kvalifikācijas līmenis);
 • būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī 2.pakāpe (C2);
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • labas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas prasmes darbā BIS, prasmes strādāt profesionālajās datorprogrammās ( piem. AutoCad, SketchUp  u.c.) un angļu valodas zināšanas.
Galvenie amata pienākumi:
 • nodrošināt arhitekta funkciju veikšanu atbilstoši Būvniecības likumam Saldus novada būvvaldes nolikumam, pašvaldības lēmumu un normatīvo aktu prasībām;
 • strādāt Būvniecības informācijas sistēmā;
 • pārstāvēt Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar novada pilsētbūvniecību, arhitektūru un vizuālo vidi.

Mēnešalga EUR 1374,00 euro (bruto).

Pieteikšanās:

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumenta kopijas, rekomendācijas vēstules) lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 20. jūlijam elektroniski uz e-pasta adresi buvvalde@saldus.lv.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi. Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Vācu valodas skolotājs

Saldus pamatskola (reģ. Nr. 4112900014) aicina darbā vācu valodas skolotāju (12 kontaktstundas, 6 no tām fakultatīvas) 2020./2021.m.g. uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem

Nepieciešanā izglītība:

 • atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Atalgojums: no 750,00 eiro par likmi.

Pieteikšanās

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi saldus.pamatskola@saldus.lv

Tālrunis: 63807110, 25624177.

Ārsts īslaicīgas aprūpes nodaļā

SIA “Saldus medicīnas centrs” piedāvā darbu ārstam īslaicīgas aprūpes nodaļā.

Prasības
 • augstākā medicīniska izglītība;
 • sertifikāts specialitātē internists vai ģimenes ārsts;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • profesionālā pieredze;
 • laipna un pozitīva attieksme pret pacientiem.
Pienākumi
 • sniegt pacientiem kvalitatīvu ārstniecisko palīdzību īslaicīgā sociālās aprūpes nodaļā;
 • izvērtēt pacientu veselības stāvokļa atbilstību nodaļas līmenim uzņemot pacientus nodaļā.
Piedāvājam
 • dinamisku darbu;
 • profesionālu kolēģu atbalstu un draudzīgu kolektīvu;
 • ieguldījumiem un sasniegumiem atbilstošu atalgojumu.

 

Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV, kā arī izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu: slimnica.sekretare@saldus.lv

Informācija pa tālruni: 26285544.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: