Vakances

Saldus Mākslas skolas direktors (-e)

Saldus novada pašvaldība(reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz Saldus novada pašvaldības Saldus Mākslas skolas direktora amatu.

Prasības kandidātiem
 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē ne mazāk kā trīs gadus;
 • zināšanas un pieredze izglītības jomā un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu sagatavošanā;
 • augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;
 • vēlama pieredze darbā vadošā amatā, kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadības darbā.

Mēnešalga: EUR 1050,- (bruto)

Pieteikšanās

Pieteikumu papīra formātā slēgtā aploksnē ar norādi  “Konkursam uz Saldus novada pašvaldības Saldus Mākslas skolas direktora amatu” (motivācijas vēstule, CV, diploma kopija, amata pienākumu izpildei būtisku dokumentu kopijas, izglītības iestādes attīstības vīzija) lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV-3801, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu iesūtīt Saldus novada pašvaldības oficiālajā elektroniskajā pasta adresē dome@saldus.lv ar norādi “Konkursam uz Saldus novada pašvaldības Saldus Mākslas skolas direktora amatu” līdz 2019. gada 13. augustam plkst. 17.00.  Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks vērtēti.

Tālrunis uzziņām 63807260; 26397280.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs (-a)

Saldus pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” (reģ. nr. 4101900629) aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju ar 2019. gada 2. septembri. Darba slodze – 0,6 likmes.

Prasības kandidātiem
 • augstākā pedagoģiskā izglītība – sporta skolotāja kvalifikācija vai pirmsskolas skolotāja kvalifikācija (var būt pēdējo kursu students);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, prasme strādāt komandā.
Galvenie pienākumi
 • plānot, vadīt  un organizēt izglītības iestādes sporta nodarbības;
 • citi pienākumi saskaņā ar pirmsskolas skolotāja amata aprakstu.
Pieteikšanās

Dzīves aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: zilite@saldus.lv

Tālrunis informācijai: 25479830.

Vakance aktuāla līdz 28.08.2019.

Iekšējais auditors

Saldus novada pašvaldība (reģ. Nr.90009114646)  izsludina pieteikšanos uz iekšējo auditora amatu.

Prasības kandidātiem
 • augstākā izglītība (vismaz otrā līmeņa);
 • vismaz 5 gadu pieredze grāmatvedībā, finanšu analīzes veikšanā, budžeta plānošanā un auditā;
 • spēja analizēt situāciju, izvērtēt vajadzības, nodrošināt kritisku faktu un ekonomisko rādītāju analīzi;
 • strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes;
 • normatīvo aktu pārzināšana, spēja tos sagatavot;
 • labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

 

Mēnešalga: 1268 eiro (bruto).

Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumenta kopija) lūdzam iesniegt personīgi vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, LV-3801, vai iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@saldus.lv līdz 2019.gada 31.jūlijam plkst.17:00.

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis” (reģ.nr. 4101901615) aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu.

Prasības kandidātiem
 • vidējā izglītība.
Pieteikšanās

CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz izglītības iestādes e-pastu: kapecitis@saldus.lv līdz š.g. 22. jūlijam.

Tālrunis uzziņām: 29700211.

Autovadītājs

Saldus novada p/a “Sociālais dienests” (reģ. Nr. 90002119731) aicina darbā autovadītāju uz normālu darba laiku (40 stundas nedēļā. Mēnešalga no 660,00 eiro.

 

Prasības
 • auto vadītāja B kategorijas apliecība;
 • prasme strādāt komandā.
Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 31. jūlijam uz e-pastu socialais.dienests@saldus.lv vai iesniegt personīgi Saldus novada p/a “Sociālais dienests” Slimnīcas ielā 3A, Saldū.

Tālrunis informācijai 27842636, 27843301.

Apmācību speciālists – kokamatnieks

Saldus novada p/a “Sociālais dienests” (reģ. Nr. 90002119731) aicina darbā apmācību speciālistu– kokamatnieku (darbam personām ar garīga rakstura traucējumiem) uz nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā), mēnešalga no 330,00 eiro, ar perspektīvu palielināt darba laiku uz normālu darba laiku 40 stundas nedēļā, mēnešalga no 660,00 eiro.

Prasības
 • atbilstoša izglītība (kvalifikācija);
 • prasme un vēlme strādāt ar personām ar īpašām vajadzībām;
 • vēlama autovadītāja B kategorijas apliecība.
Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 31. jūlijam uz e-pastu socialais.dienests@saldus.lv vai iesniegt personīgi Saldus novada p/a “Sociālais dienests” Slimnīcas ielā 3A, Saldū.

Tālrunis informācijai 27842636, 27843301.

Apmācību speciālists – aušanas un tekstila apstrādes meistars ar citām rokdarbnieka prasmēm

Saldus novada p/a “Sociālais dienests” (reģ. Nr. 90002119731) aicina darbā apmācību speciālistu – aušanas un tekstila apstrādes meistaru ar citām rokdarbnieka prasmēm (darbam personām ar garīga rakstura traucējumiem) uz nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā).Mmēnešalga no 330,00 eiro.

Prasības
 • atbilstoša izglītība (kvalifikācija);
 • prasme un vēlme strādāt ar personām ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 31. jūlijam uz e-pastu socialais.dienests@saldus.lv vai iesniegt personīgi Saldus novada p/a “Sociālais dienests” Slimnīcas ielā 3A, Saldū.

Tālrunis informācijai 27842636, 27843301.

Mūzikas pulciņa vadītāju

Saldus novada p/a “Sociālais dienests” (reģ. Nr. 90002119731) aicina darbā mūzikas pulciņa vadītāju (darbam personām ar garīga rakstura traucējumiem un senioriem) uz nepilnu darba laiku (20 stundas nedēļā). Mēnešalga no 339,00 eiro.

Prasības
 • atbilstoša izglītība;
 • prasme un vēlme strādāt ar personām ar īpašām vajadzībām.
Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 31. jūlijam uz e-pastu socialais.dienests@saldus.lv vai iesniegt personīgi Saldus novada p/a “Sociālais dienests” Slimnīcas ielā 3A, Saldū.

Tālrunis informācijai 27842636, 27843301.

 

SIA “Saldus medicīnas centrs” galvenais ārsts

SIA “Saldus medicīnas centrs” izsludina pieteikšanos uz galvenā ārsta vakanci.

Prasības

Ārsta grāds, vismaz piecu  gadu darba pieredze praktiskajā darbā un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā.

Priekšrocība – sertifikāts veselības aprūpes vadības ārsta sertifikāts  vai maģistra grāds vadības zinībās vai veselības aprūpē.

Zināšanas un prasmes:

 • izpratne par veselības aprūpes sistēmu, tās organizācijas un vadības principiem,
 • stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana, labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes,
 • organizatoriskās un vadības kompetences, tostarp labas personāla vadības un attīstības prasmes,
 • izpratne par veselības aprūpes finanšu pārvaldību,
 • spēja pieņemt lēmumus, īstenot tos un uzņemties atbildību par sarežģītākām situācijām medicīnā

Pienākumi:

 • ārstniecības procesa realizācija veselības pakalpojumu sniegšanā,
 • darbības atbilstības un kvalitātes kontrole,
 • medicīniskā procesa realizāciju, tai skaitā līgumu izpilde par valsts apmaksāto un maksas pakalpojumu sniegšanu,
 • medicīnisko kļūdu prevencija un analīze,
 • ētikas un konfliktsituāciju risināšana ar pacientiem un to piederīgajiem,
 • sadarbība ar Veselības ministrijas pakļautības iestādēm.
Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentu (CV, izglītības dokumenta kopijas ) iesniegšana līdz š.g. 22.07. SIA Saldus medicīnas centrs administrācijā pie sekretāres darba dienās no pkst. 8.00 līdz plkst. 15.00 ( Slimnīcas ielā 3, Saldus ) vai iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: slimnica.sekretare@saldus.lv

Vadītājas vietnieku izglītības jomā

Saldus pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis”, reģ. nr. 4101901613, aicina darbā Vadītājas vietnieku izglītības jomā (no 2019. gada 7.augusta). Darba slodze – 1 likme.

Prasības kandidātiem:
 • atbilstoši MK noteikumu Nr. 569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktu;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Vēlama:

 • pieredze darbā pirmsskolas izglītības iestādē;
 • B programma pirmsskolas saturā un didaktikā 72–80 stundu apjomā.

 

Galvenie pienākumi:
 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesa norisi iestādē;
 • organizēt, koordinēt, plānot, pārraudzīt pedagoģisko, izglītošanas un audzināšanas darbu iestādē;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • nodrošināt atbalstu pedagogiem.
Pieteikšanās kārtība:

dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: sienazitis@saldus.lv

Vakance aktuāla līdz 01.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29106089, 63821144

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs (-a)

Saldus pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” (reģ. nr. 4101901613) aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju (no 2019. gada 2. septembra). Darba slodze – 0,6 likmes.

 

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība – sporta skolotāja kvalifikācija vai pirmsskolas skolotāja kvalifikācija (var būt pēdējo kursu students);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, prasme strādāt komandā;
 • precizitāte pedagogu dokumentācijas aizpildīšanā.
Galvenie pienākumi:
 • vadīt, plānot un organizēt izglītības iestādes sporta nodarbības;
 • citi pienākumi saskaņā ar pirmsskolas skolotāja amata aprakstu.

 

Pieteikšanās kārtība:

dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: sienazitis@saldus.lv

Vakance aktuāla līdz 26.08.2019.

Tālrunis papildu informācijai: 29106089, 63821144

Ezeres pamatskolas direktors

Saldus novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolas direktora amatu.

Prasības kandidātiem:
 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē ne mazāk kā trīs gadus;
 • zināšanas un pieredze izglītības jomā un iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu sagatavošanā;
 • augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;
 • vēlama vismaz divu gadu pieredze darbā vadošā amatā, kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības  iestādes vadības darbā.

Mēnešalga: EUR 1000,00 (bruto)

Pieteikšanās:

Pieteikumu papīra formātā slēgtā aploksnē ar norādi  “Konkursam uz Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolas direktora amatu” (motivācijas vēstule, CV, diploma kopija, amata pienākumu izpildei būtisku dokumentu kopijas, izglītības iestādes attīstības vīzija) lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu iesūtīt Saldus novada pašvaldības oficiālajā elektroniskajā pasta adresē dome@saldus.lv ar norādi “Konkursam uz Saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskolas direktora amatu” līdz 2019.gada 29.jūlijam, plkst.18.00. Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks vērtēti.

Tālrunis uzziņām 63807945; 26397350.

Akordeona spēles pedagogs

Saldus novada pašvaldības  Nīgrandes Mūzikas skola (Reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz Nīgrandes Mūzikas skolas akordeona spēles pedagoga amatu (slodze 0,5).

 

Prasības

Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Amata pienākumi

Veikt profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle “Akordeona spēle” pedagoga pienākumus.

Darba alga

Noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pieteikšanās

CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz izglītības iestādes e-pastu: nigrandes.muzikasskola@saldus.lv

Sīkāka informācija: Mūzikas skolas direktore G. Riežniece 26046101.

Klavierspēles pedagogs

Saldus novada pašvaldības Nīgrandes Mūzikas skola (Reģ. Nr. 90009114646) izsludina pieteikšanos uz Nīgrandes Mūzikas skolas klavierspēles pedagoga amatu (slodze 0,5).

Prasības

Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Amata pienākumi

Veikt profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle “Klavierspēle” un mācību priekšmeta vispārējās klavieres pedagoga pienākumus.

Darba alga

Noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pieteikšanās

CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz izglītības iestādes e-pastu: nigrandes.muzikasskola@saldus.lv

Sīkāka informācija: Mūzikas skolas direktore G. Riežniece 26046101

Transportbūvju inženieris – būvinspektors

Saldus novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009114646) aicina pieteikties uz Saldus novada būvvaldes transportbūvju inženiera – būvinspektora amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • normatīvajiem aktiem un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • augsta saskarsmes kultūra, labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Iegūtās patstāvīgās prakses tiesības transportbūvju jomā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Mēnešalga (bruto)

EUR 1300,-

Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstule, CV, izglītības dokumenta kopija) lūdzam iesniegt personiski vai pa pastu Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV-3801, vai iesūtīt elektroniski uz  e-pasta adresi: dome@saldus.lv.

Kontakttālrunis

63807264, Anita Grigute, būvvaldes vadītāja