NVO

Attīstības biedrības

BIEDRĪBA „SALDUS RAJONA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA”
Reģistrācijas numurs40008106375
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Striķu iela 2, Saldus, LV3801
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
29494781
sandra.fridrihsone@saldus.lv
http://srab.saldus.lv/
Vadītājs
Kontaktpersona
Sandra Fridrihsone
Organizācijas mērķi un darbības virzieni
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus; Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalsts, lai veicinātu Saldus rajona teritorijas attīstību; Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu; Veicināt kopienu sadarbību; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

 

 BIEDRĪBA “GAISMAS PUSĒ”
Reģistrācijas numurs40008111588
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Sūbri”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV 3897
Tālrunis
E-pasts
26282825, 29398044
initra@inbox.lv, aiga.je@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Initra Kinstlere, Aiga Jurova
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Zaņas pagasta teritorijas attīstību un popularizēt Zaņas vārdu, sekmēt vides un kultūras mantojuma saglabāšanu; Balstoties uz partnerību un vietējo resursu izmantošanu, paaugstināt iedzīvotāju un organizāciju prasmes un pieredzi, aktivizēt iedzīvotājus iesaistīties dažādos pasākumos; Motivēt sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, veicināt sociālo vienlīdzību.

 

BIEDRĪBA “JAUNLUTRIŅU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA”
Reģistrācijas numurs40008118980
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Upes iela 4, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3876
e-pastsmaijazaluma@inbox.lv,
Tālrunis29443467
Vadītājs
Kontaktpersona
Māris Mednis
Valdis Gūtmanis, Maija Zaļuma
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Veicināt Jaunlutriņu pagasta teritorijas attīstību; Pārstāvēt Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju intereses valsts, pašvaldību un nevalstiskajās organizācijās, uzņēmumos un citās institūcijās Latvijā un ārvalstīs; Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, paaugstināt izglītības līmeni, rosinot sabiedrību meklēt jaunus līdzekļus; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai; Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmatošanu.

 

BIEDRĪBA “MŪSU LIGZDA”
Reģistrācijas numurs40008112615
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Ezeres pagasta kultūras nams,  Ezeres pagasts, Saldus novads, LV 3891
Tālrunis
E-pasts
22122713
rainelite11@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Raina Boguža
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApzināt un risināt Ezeres pagasta iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu pagasta attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējsabiedrību pagastā; Veicināt sabiedrības aktivitāti rūpēs par apkārtējo vidi, izglītību, sporta pasākumu aktivitātēm un katra paša veselību ne tikai Ezeres pagastā, bet arī Saldus novada pierobežas pagastos. Veicināt pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves pilnveidošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

 

BIEDRĪBA “NOVADNIEKU ATTĪSTĪBAI”
Reģistrācijas numurs40008111944
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV 3800
Tālrunis
E-pasts
29164020
maija.sulce@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Šulce Maija
Organizācijas mērķi un darbības virzieni
SSekmēt demokrātiskas, progresīvas sabiedrības veidošanos; Veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju sociālās vides uzlabošanai; Veicināt kultūras, izglītības un sociālekonomisko attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību; Demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana reģionālā, novadu, valsts un ES mērogā; Pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas principu attīstības veicināšana, kas balstīta uz daudzpartiju sistēmu, cilvēktiesībām, likumu ievērošanu, cittautiešu integrāciju un brīvu saimniecisko darbību; Kultūras sakaru, sporta un tūrisma iespēju pilnveidošana dzīves kvalitātes uzlabošanai Saldus rajonā; Rajona kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana; Kultūras un izglītības iestāžu radošās iniciatīvas, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana; Vietējās ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana; Sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem ES struktūrfondu un citu finansējuma piesaistē, apgūšanā un kopīgu iniciatīvu realizācijai; Radīt iespējas gūt informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti; Veicināt apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi uzņemties atbildību; Piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai; Organizēt un iesaistīt labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā.

 

NODIBINĀJUMS “SCHWENK Iespēju fonds”
Reģistrācijas numurs40008114758
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV 1046
Rūpnīcas iela 10, Brocēni, LV 2851
Tālrunis22085003; 67033520
E-pastsiespejufonds@schwenk.lv
Valdes locekles
Vadītāja
Antra Savleviča un Evita Goša
Aneta Rulle
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSniegt mērķtiecīgu un uz sabiedrības interesēm vērstu atbalstu, veicināt vietējas dzīves kvalitātes uzlabošanos un apkārtējās vides saglabāšanu novados, kuros atrodas SIA „SCHWENK Latvija” struktūrvienības, jo īpaši – Saldus un Brocēnu novados. Fonds sniedz atbalstu dažādu sabiedriska labuma mērķu sasniegšanai.

 

BIEDRĪBA “LUTRIŅU SPRĪDĪŠI”
Reģistrācijas numurs40008116299
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Pagasta māja, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3861
Tālrunis
E-pasts
63831245, 26832623
bibl.lutrini@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Popsujēviča Ligita
Organizācijas mērķi un darbības virzieniAktivizēt pagasta iedzīvotājus, iesaistīt sabiedriskās dzīves procesos un uzlabot savu dzīves kvalitāti; Veicināt dažādu pagasta sabiedrības grupu sadarbību un sadarbību ar citām organizācijām.

 

BIEDRĪBA “MĒS – JAUNAUCEI”
Reģistrācijas numurs40008112564
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads LV – 3893
„Dzintari”6, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893
Tālrunis
E-pasts
26014296, 26333070
inguna.balcere@inbox.lv, i.simkus@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inguna Balcere,
Inese Šimkus
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Jaunauces pagastā un aktivēt pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai;
2. veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu: attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā;
3. sekmēt izglītības, kultūras, tūrisma un sporta attīstību Jaunauces pagastā.

 

BIEDRĪBA “SALDUS ROTARI KLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Lielā iela 23a, Saldus, LV 3801
Reģ. 21.11.2007.
Tālrunis26442069; 29429993; 29145725
E-pastsrolmar@inbox.lv ; dekna@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ļuba Kapteine
Natālija Zīlīte, Aurika Lībiete
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRotari mērķis ir atbalstīt un veicināt kalpošanas ideālu kā cildenu pasākumu pamatu, it īpaši atbalstot un veicinot: personisko sakaru attīstību un pilnveidi, izmantojot tos kalpošanas uzdevumam; augstas ētikas normas darbā un profesijā, katra derīga darba vērtības atzīšanu, katra rotarieša nodarbošanās prestiža celšanu, kalpojot sabiedrībai; kalpošanas ideāla ievērošanu katram rotarietim savā personiskajā, darba un sabiedriskajā dzīvē; starptautiska saprašanās, labas gribas un miera stiprināšanu, izmantojot dažādu uzņēmējdarbības, biedrību un profesiju pārstāvju pasaules sadraudzību, ko vieno kalpošanas ideāls; atbalstīt un popularizēt Rotari mērķus Latvijā un Saldū; veicināt sabiedrībai noderīgu projektu realizēšanu Saldū.

 

BIEDRĪBA “ZVĀRDENIEKI”
Reģistrācijas numurs40008111018
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Zvārdes pagasta bibliotēka”, Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV 3883
Tālrunis
E-pasts
29430012
zvardenieki@tvnet.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Sandra Rubule
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSaldus novada Zvārdes pagasta dabas un kultūras bagātību apzināšana, sakārtošana un attīstīšana; Celt iedzīvotāju pašapziņu, patriotismu un labklājību; Veidot izpratni par dabas daudzveidības nepieciešamību, sekmēt mazā un vidējā biznesa, īpaši tūrisma, attīstību;
Veselīgas lauku dzīves vides izveidošana, sakārtošana, uzlabošana un uzņēmējdarbības attīstīšana Zvārdes pagastā.

 

BIEDRĪBA “KURSĪŠU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA „KABATA””
Reģistrācijas numurs50008191481
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Tālrunis26133145
E-pastsbiedriba.kabata@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Mārtiņš Lagzdons – 26133145
Ieva Circene – 29322257
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Kursīšu pagasta attīstību, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo nevienlīdzību pagastā; Sadarbojoties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un citām institūcijām Saldus novadā un Latvijā, veicināt Kursīšu pagasta teritorijas līdzsvarotu attīstību un atpazīstamību; Veicināt iespējami labāku, ilgtspējīgāku un racionālāku ekonomisko, dabas, kultūras un cilvēkresursu izmantošanu;
Nodrošināt izglītotas, informētas, kulturālas, sociāli aktīvas un atbildīgas, ilgtspējīgas, radošas un uz attīstību vērstas sabiedrības veidošanos pagastā; Veidot dažādus sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes; Sekmēt un dažādot izglītības, mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju veidošanu pagastā; Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, sekmēt tūrisma attīstību un risināt bezdarba problēmu pagastā; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos, cilvēkresursus un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.

 

BIEDRĪBA “SALDUS 2000”
Reģistrācijas numurs40008048429
KontaktadreseStriķu iela 12, Saldus
Tālrunis63846680
E-pastsaidish@inbox.lv
VadītājsAidis Herings
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Saldus pilsētas un Saldus novada infrastruktūras attīstību. Veicināt sporta attīstību. Radīt materiālo bāzi jauno sportistu sagatavošanai un tālākai virzīšanai.

 

BIEDRĪBA “SADRAUDZĪBAS BIEDRĪBA “TILTS””
Reģistrācijas numurs40008118938
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brocēni, Skolas iela 17-1, LV-3851
Tālrunis
E-pasts
29866255
guna.samsonova@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Guna Samsonova
Organizācijas mērķi un darbības virzieni
Biedrības mērķis ir, apvienojoties dažādu profesiju pārstāvjiem biedrībā, ieguldot savu brīvprātīgo darbu biedrības labā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti dažādos līmeņos Saldus pilsētā, novadā, Brocēnu pilsētā, novadā, Latvijā. Biedrība savu mērķi sasniedz, sekmējot savstarpējo sadarbību starp biedrībām un nodibinājumiem, sabiedrības interešu grupām, kristīgām draudzēm, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, ar partneriem ārvalstīs; rosinot iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā; atbalstot brīvprātīgo kustību; stiprinot ģimenes saites; organizējot vispusīgus izglītojošus pasākumus (semināri, lekcijas, informatīvi bukleti u.c. pasākumi); radot aktīvas atpūtas iespējas jauniešiem un bērniem (pārgājieni, nometnes u.c. pasākumi); organizējot radošus vakarus (dziesmas, dejas, dzeja, māksla u.c. aktivitātes); informējot sabiedrību par biedrības darbu (prese, radio, interneta mājas lapā u.c.); veicot citus uzdevumus, kas palīdz sasniegt biedrības mērķi.

Apbedīšanas, mirušo piemiņas biedrības

BIEDRĪBA “RESAS NAMS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Tūristu iela 11-12, 3801
Tālrunis29122660
E-pastslange-saldus@inbox.lv
Valdes priekšsēdētājs
Kontaktpersona
Lange Inga
Organiācijas mērķi un
darbības virzieni
Uzlabot Saldus novada iedzīvotāju apbedīšanas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību; Organizēt un nodrošināt mirušo uzglabāšanas telpu un tai piederošo palīgtelpu renovācijas pasākumus; Sniegt vispusīgu atbalstu un konsultācijas piederīgajiem; Panākt apbedīšanas jomā strādājošo komersantu darbības atbilstību Eiropas Savienības prasībām šajā jomā; Savu mērķu sasniegšanai sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām.

 

BIEDRĪBAS “BRĀĻU KAPU KOMITEJA” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adreseSlokas iela 122, Rīga, LV 1067
Reģ.17.04.2001.pārreģ.05.07.2005.
KontaktadreseStriķu iela 96,Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29142402; 63821160
ineselasmane@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Juris Lasmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBrāļu kapu apzināšana un uzturēšana.

Auto, moto, avio biedrības

BIEDRĪBA “VIPCORE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Dārza iela 12a – 4, Saldus, LV 3801
Rīgas iela 2a,Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
mājas lapa
vipcore.biedriba@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gints Skeivis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt autovadītāju ētikas normu ievērošanu ceļu satiksmē, palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem autovadītājiem, gājējiem, veicināt labklājību, paaugstināt zināšanu līmeni par ceļu satiksmes drošības noteikumiem.

 

BIEDRĪBA “LATVIJAS SKIJORINGA ASOCIĀCIJA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Aspazijas iela 14, Saldus, LV 3801
Reģ. 14.11.1997.pārreģ.18.01.2006.
Tālrunis
E-pasts
29465959; fax 63881035
raivis@azinter.lv
VadītājsRaivis Zolmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Latvijas skijoringa attīstību. Radīt iespēju Latvijas sportistiem nodarboties ar skijoringu Latvijas republikā un ārzemēs. Jauniešu piesaiste skijoringa sportam.

 

BIEDRĪBA “MOTOKLUBS “BLACK BULLDOGS MCC””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Veidenbauma iela 2C, 3801,
Reģistrācijas nr.40008132541
Tālrunis
E-pasts
29231986
arnisklava@inbox.lv, sentimat2@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Stepiņš Uldis
Arnis Ulmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt motobraukšanu un mototūrismu Saldus pilsētā un Latvijā; veicināt savstarpēju cieņu starp visiem ceļu satiksmes dalībniekiem; veicināt Saldus pilsētas kontaktus ar sadraudzības pilsētām motoklubu līmenī; rīkot motociklistu pasākumus ar ārvalstu motoklubu piedalīšanos; veicināt jaunās paaudzes izpratni par mototehniku, motobraucēju tradīcijām un ceļu satiksmes noteikumiem; popularizēt motobraukšanu kā vienu no jaunatnes atpūtas veidiem; rīkot labdarības akcijas rajona pasākumu ietvaros; iesaistīt invalīdus rajona sabiedriskajā dzīvē; piedalīties vasaras nometņu organizēšanā bērnu nama bērniem, kā arī bērniem invalīdiem; iesaistīt jaunatni sporta aktivitātēs un citos pasākumos, lai mazinātu nevēlamo situāciju (alkohola, citu apreibinošu vielu, smēķēšanas) ietekmi uz jaunatni.
BIEDRĪBA “EZERES AVIOKLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, “Rogas”, 3891
Reģistrācijas nr.40008150299
Tālrunis
E-pasts
29436880
spanda@navigator.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rozentāls Juris
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Dažādu aviācijas sporta veidu popularizēšanu un atbalstīšanu sabiedrībā, sacensību organizēšana; 2.Interesentu apmācība un sagatavošana, jaunatnes piesaistīšana; 3. Sadarbošanās ar ārvalstu klubiem un citām sabiedriskajām organizācijām, tūrisma veicināšana; 4.Nodarbošanās ar saimniecisko darbību, kas orientēta uz sava īpašuma uzturēšanu un kluba mērķu sasniegšanu; 5.Ezeres lidlauka saglabāšana un attīstība, tā vēstures izzināšana.

 

BIEDRĪBA “KLUBS “KRONIS RK””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus pag., Druva, J. Rozentāla iela 1-54, 3862
Reģistrācijas nr.40008186718
Tālrunis
E-pasts
29442809, 26143606
kristine71@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rinalds Ķēniņš
Kristīne Ķēniņa
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Dalība Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs organizētajās autosporta sacensībās.2. Autosporta sacensību organizēšana Latvijas Republikas teritorijā.3. Dalība Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs organizētajās distanču slēpošanas sacensībās.4. Distanču slēpošanas sacensību organizēšana Latvijas Republikas teritorijā.5. Dalība Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs organizētajos modes mākslinieku un modeļu konkursos.6. Modes mākslinieku un modeļu konkursu organizēšana Latvijas Republikas teritorijā.7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

 

BIEDRĪBA “LATVIJAS MOTOKROSA AKADĒMIJA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 29-9, 3801
Reģistrācijas nr.40008168873
Tālrunis
E-pasts
29245141, 25860661
grinbergs.artis@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Bobkovs Vitālijs
Artis Grinbergs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanos motosportā, organizējot dažāda līmeņa motosporta pasākumus un sacensības. Palīdzēt radīt nepieciešamos apstākļus motokrosa attīstībai un popularizēšanai Latvijā un sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, t.sk. veikt sabiedriskā labuma funkcijas: tālākizglītības pasākumu organizēšanu, apvienojot sporta cienītājus, interesentus un atbalstītājus.

 

BIEDRĪBA “SALDUS MOTOKLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 37, 3801
Reģistrācijas nr.40008134966
Tālrunis
E-pasts
29253550
aidish@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aidis Herings
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt motosporta attīstību; Radīt un nodrošināt materiāli tehnisko bāzi; Veicināt sportistu izaugsmi, jaunatnes iesaistīšanu motosportā.

 

BIEDRĪBA “VIRĀŽA-Z”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zaņas pag., Baltaiskrogs, Krasta iela 7, 3897
Reģistrācijas nr.40008176457
Tālrunis
E-pasts
29294040
krastaiela7@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Žentiņš Modris
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt sabiedrības iesaistīšanu dažādos ar auto un moto tehniku saistītos pasākumos; Piesaistīt ieinteresētās personas apgūt un pilnveidot drošas braukšanas iemaņas; Iesaistīt un izglītot jauniešus ar auto-moto saistītās aktivitātēs, kā arī dot iespēju līdzdarboties invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maznodrošinātajiem; Veicināt pagasta un novada, kā arī Kurzemes reģiona attīstību, organizējot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizējot auto-moto sportu; Sadarboties ar Baltijas, Skandināvijas un Eiropas Savienības valstu organizācijām.

Dzīvnieku aizsardzības biedrības

 

BIEDRĪBA “SALDUS DZĪVNIEKU PATVERSME”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Lielā iela 83, 3801
Reģistrācijas nr.50008125611
Tālrunis
E-pasts
29450277, 29391282
salduspatversme@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rupeiks Dzintars
Laila Rupeika
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPalīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem, kā arī mainīt sabiedrības viedokli par dzīvniekiem, to tiesībām un aizsardzību.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības

BIEDRĪBA “DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA V2”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Veidenbauma iela 2-40, 3801
Reģistrācijas nr.40008164797
Vadītājs
Kontaktpersona
Bušs Agris
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Saldū, Veidenbauma ielā 2, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.

 

BIEDRĪBA “KALNSĒTAS IELA 21”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Kalnsētas iela 21-9, 3801
Reģistrācijas nr.40008162851
Tālrunis
E-pasts
29179077; 26595928
biedribakalnsetas21@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Edgars Cīrulis
Andris Punculis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.

 

BIEDRĪBA “PILSĒTAS NAMS 25”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Jelgavas iela 25-14, 3801
Reģistrācijas nr.40008159955
Tālrunis
E-pasts
26327686
gundars.samoska@gmail.com
KontaktpersonaGundars Samoška
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.

 

BIEDRĪBA “TŪRISTU 11”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Tūristu iela 11-20, LV3801
Reģistrācijas nr.40008167454
Tālrunis
E-pasts
vija.eitvida@gmail.com;  tel.: 29485589;
marutakulberga@inbox.lv; tel.: 28374918
Vadītājs
Kontaktpersona
Vija Eitvida
Maruta Kulberga
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt pārvaldīšanā nodotās dzīvojamās mājas Tūristu ielā 11, Saldū apsaimniekošanu, pienācīgu uzturēšanu, nodrošināt ar komunālajiem pakalpojumiem un koplietošanas telpu uzturēšanu saistītās vajadzības.

 

BIEDRĪBA “DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA “NĀKOTNES 5″”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Nākotnes iela 5-22, 3801
Reģistrācijas nr.40008174827
Tālrunis
Vadītājs
Kontaktpersona
Lūsēna Aina
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.

 

BIEDRĪBA “ROZENTĀLA 15”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, J. Rozentāla iela 15, 3801
Reģistrācijas nr.40008173766
Tālrunis
E-pasts
26210462
rozentala15@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aivars Segliņš
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Rozentāla ielā 15, Saldū, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības dibinātāju vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.

 

BIEDRĪBA “STRIĶU IELA 19”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu  iela 19-8, Saldus,Saldus nov, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008234740
KontaktpersonaVineta Jēkabsone, Anita Ostrovska, Egita Jansone
Kontakttālruņi27790188, 27613582, 26565957
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, renovāciju, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, uzraudzīt un kontrolēt dzīvojamās mājas pārvaldnieku, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamā nama apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

 

BIEDRĪBA “ZAĻĀ IELA 26”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Zaļā iela 26 – 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008258912
KontaktpersonaRavinds Būmeisters
Kontaktinformācija26464029; zalaiela26@inbox.lv
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, renovāciju, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, uzraudzīt un kontrolēt dzīvojamās mājas pārvaldnieku, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamā nama apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Ģimeņu un vecāku biedrības

BIEDRĪBA “SAPRĀTĪGAIS CEĻŠ”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
J.Rozentāla iela 20 – 17, Saldus,LV-3800
Reģistrācijas nr.40008175589
Tālrunis
E-pasts
26984116
daiga81@gmail.com
Vadītāja
Kontaktpersona
Daiga Bertrāne
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt sabiedrībā pozitīvu grūtnieču un jauno māmiņu tēlu, piesaistīt sabiedrības uzmanību grūtnieču un jauno māmiņu vispārcilvēciskajām un ētiskajām vērtībām; Apvienot sabiedrības spēkus un resursus, kas grūtniecēm un jaunajām māmiņām palīdzēs realizēt sociāli ekonomiskās, garīgās, emocionālās, fiziskās, ētiskās, kultūras un personības vērtības; bAtbalstīt radošo, attīstības un izklaides iespēju apvienošanu, katra biedrības biedra vispusīgas attīstības, pašrealizācijas un radošas pašizteiksmes veicināšanu; Izglītojošu kursu, lekciju, semināru un konsultāciju organizēšana, saturīgu izklaides pasākumu organizēšana bērniem un vecākiem; Labdarības pasākumu organizēšana, kā arī akciju, gadatirgu un ziedojumu vākšana, izstādes- izpārdošanas, dažādu labdarības pasākumu organizēšana bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, kā arī bērnunamu bērniem; Sadarboties ar dažādām organizācijām, valsts institūcijām ar mērķi atbalstīt un veicināt ģimenes sociāli ekonomisko labklājību; Izveidot biedrības informācijas lapu internetā, nodrošinot tādas sadarbības attīstības iespējas, kas nodrošinās ne tikai pieredžu un ideju apmaiņu, bet arī nodrošinās ar psiholoģiskās pašpalīdzības atbalsta organizēšanu; Psiholoģiska un materiāla atbalsta sniegšana mātēm un ģimenēm ar bērniem, kas nonākuši psiholoģiskas vai sociāli ekonomiskas krīzes situācijā; Veselīga dzīvesveida popularizēšana grūtnieču, jauno māmiņu un bērnu vidū; Radīt finansēšanas avotus biedrības mērķu sasniegšanai; Piedalīties normatīvo aktu izstrādāšanā un sabiedriskā ekspertīzē.

 

BIEDRĪBA “ASNS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kapu iela 7, Saldus, LV 3801. Reģ. 07.03.2007.
Skrundas iela 25c, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
22059707
uldis_gailitis@inbox.lv
Vadītāja
Kontaktpersona
Inita Gailīte
Uldis Gailītis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt humānās pedagoģijas idejas sabiedrībā, rosināt ģimenes vērtību apzināšanos, veicināt zināšanu apguvi par veselīgu un cilvēkiem draudzīgu vidi, pedagoģiju, pārtiku-dzīvesveidu, organizēt apmācības, pasākumu, pieredzes apmaiņas braucienus un citas aktivitātes, kas veicinātu mērķu sasniegšanu.

 

BIEDRĪBA “VECĀKU KLUBIŅŠ “KODOLS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Melioratoru iela 9, Namiķi, Lutriņu pag., Saldus novads, LV 3861; Reģ. 18.01.2001., pārreģ. 01.06.2005.
Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads LV 3801
Tālrunis
E-pasts
63807916, 29720455
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunta Āboliņa
Zane Štencele
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt ikvienam bērnam iespēju augt, attīstīties un pilnveidoties atbilstoši bērna īpatnībām un spējām. Darbs ar ģimenēm, sadarbība ar skolām problēmsituāciju apzināšana ģimenē, skolā. Pedagoģiski – psiholoģiska palīdzība ģimenēm.

 

BIEDRĪBA “MĀMIŅU KLUBS “POGAS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 11, Šķēdes pag., Saldus novads, LV-3875
Reģistrācijas nr.40008172436
Tālrunis
E-pasts
26435706
agrita.sleze@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Sleže Agrita
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIzdevējdarbība un informācijas sniegšana, kas veicina izpratni par kultūru, humānismu un kultūrvides sabiedrību. – Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm, citām organizācijām un kolektīviem, izglītības iestādēm, pasaules organizācijām ar līdzīgiem mērķiem. – Vākt, apkopot un izplatīt informāciju. – Veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus, sporta, veselību veicinošus, kultūras pasākumus. – Šo mērķu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaistīšanu no ziedojumiem, dažādu fondu piešķirtajiem līdzekļiem. – Sniegt dažāda veida atbalstu ģimenēm, pensionāriem, invalīdiem.

 

BIEDRĪBA “SPĀRNI DIVI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zirņu pag., Zirņi, “Zirņu pamatskola”
Reģistrācijas nr.40008155614
Tālrunis
E-pasts
29458313
kravcova2@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inese Kravcova
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

1. Veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanā un ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības pilnveidošanā. 2. Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm. 3. Sniegt materiālu, finansiālu palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi un estētisko vidi. 4. Veicināt un atbalstīt kultūras un sporta dzīvi.  5. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai. 6. Aktivizēt visus ģimenes locekļus aust savu viedokli par izglītības jautājumiem pašvaldības un valsts iestādēm.

 

BIEDRĪBA “VECĀKU KLUBIŅŠ DRUVE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zvārdes pag., “Striķu skola”, LV-3883
Reģistrācijas nr.40008181585
Tālrunis
E-pasts
29297666
vineta.jurevica@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunta Sovere
Vineta Jurevica, 26177794
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Striķu skolas vecāku iesaistīšanos bērnu attīstības un izglītības procesā, gan atbalstot daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes, gan organizējot sporta, kultūras, izglītojošos un atpūtas pasākumus. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

 

BIEDRĪBA “ĢIMENES ATBALSTAM”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 5,Saldu pilsēta, Saldus novads, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008205633
Tālrunis
E-pasts
29787305, 29159053, 28619931
antrasaldus@inbox.lv; hlevickaanita@inbox.lv
Vadītāja
Valdes locekle
Antra Jansone
Anita Hļevicka, Aiga Pelca,
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeikt darbu ar bērniem, skolēniem,jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimeņu bērniem, veikt darbu ar ģimeni kopumā, tādējādi palīdzot bērniem un jauniešiem, ģimenēm integrēties mūsdienu mainīgā sabiedrībā, veicinot pilnvērtīgu personības attīstību un pozitīvu saskarsmi starp bērniem un vecākiem; veicinātlietderīgu un produktīvu bērnu, skolēnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu,organizējot izglītības, kultūras, mākslas un veselību veicinošus pasākumus un nometnes, labdarības akcijas.

 

BIEDRĪBA “DROŠAS DZĪVES VIDES ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA „OĀZE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862
Reģistrācijas nr.40008112278
E-pasts29140757 (Dace); 28742282 (Zenta)
broders@apollo.lv, zsilevica@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Zenta Sileviča
Dace Brodere
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt darbu ar lauku bērniem, jauniešiem, arī bērniem ar īpašām vajadzībām, tādējādi sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā, viņu ģimenēm un sabiedrību, attīstot drošas, estētiskas, ērtas un veselīgas dzīves vides izveidi: Organizēt bērnu sporta sacensības, kultūras, mākslas un veselību veicinošus pasākumus un nometnes; Nodrošināt un atbalstīt dažāda veida interešu izglītības, mūžizglītības kursus, projektus un pieredzes braucienus veselīgas un drošas vides veidošanā;
Celt lauku bērnu un jauniešu pašapziņu, aktīvi iesaistīties veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību stiprināšanā, veicināt labdarības pasākumu attīstību, sadarbību starp ģimenēm, skolu, pašvaldību, sabiedrību, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību.

 

BIEDRĪBA “VECĀKU KLUBS SDK SALDUS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Novadnieku pag., Draudzība, Liepu iela 9, 3801
Reģistrācijas nr.40008183251
E-pasts
Vadītājs
Kontaktpersona
Prūse Ineta
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt vecāku iesaistīšanos bērnu, kas dejo balles un sporta dejas, attīstības un izglītības procesā, gan atbalstot daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes, gan organizējot sporta, kultūras, izglītojošos un atpūtas pasākumus. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

 

BIEDRĪBA “PUĶUZIRNIS Z”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Skolas iela 4, bibliotēka, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Avotu iela 11, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853,
Reģistrācijas nr.40008067631
Tālrunis
E-pasts
26553947
agritarim@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Agrita Rimkus
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicinat sadarbību starp ģimenēm Zirņu pagastā un Latvijā, palielinot ģimeņu lomu sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. Organizēt seminārus, lekcijas un cita veida apmācības, veicināt interesi par pieaugušo talākizglītību. Sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs.

Jauniešu un skolēnu organizācijas

BIEDRĪBA “SALDUS JAUNIEŠU DOME “ES UN MĒS””
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Lielā iela 3, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas nr.40008137159
Tālrunis
E-pasts
27174422, 26158508
rudite.muraseva@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Krista Pučko
Rudīte Muraševa
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Sekmēt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē; 2. Apzināt neformālās izglītības iespējas un atbalstīt tās īstenošanas projektus; 3. Attīstīt Saldus rajona skolēnu pašpārvalžu, jaunatnes organizāciju un grupu sadarbību un un pieredzes apmaiņu; 4. Informēt un izglītot reģiona jauniešus, jaunatnes līderus un jaunatnes darbiniekus; 5. Piedalīties kultūras, izglītības, sporta un tūrisma pasākumu organizēšanā bērniem un jauniešiem; 6. Līdzdarboties jaunatnes politikas īstenošanā reģionā un valstī.

 

BIEDRĪBA “LATVIJAS MAZPULKI”, JAUNLUTRIŅU MAZPULKS
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3876
Reģistrācijas nr.40008002762
Tālrunis
E-pasts
26522857

maijazaluma@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersona
Maija Zaļuma
Organizācijas mērķi un darbības virzieniMazpulku darbības mērķis – veicināt, lai ikviens jaunietis veidotos par pilnvērtīgu personību – gudru, darbīgu, drošu, lielisku cilvēku, palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un mācīt iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā sabiedrībā.

 

BIEDRĪBA “LAUKU JAUNATNES MUZIKĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN IZGLĪTĪBAS BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

„Lazdas-24”, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV3876
Reģistrācijas nr.40008112598
Tālrunis
E-pasts
26177763, 29525571

frids@inbox.lv, gunta.sk@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersona
Gunta Fridrihsone, Jānis Fridrihsons
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIeinteresēt, veicināt un atbalstīt jaunatnes iesaistīšanos latviešu tautas, klasiskās, vieglās un garīgās mūzikas popularizēšanā, kā arī sabiedrības iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā; Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu kultūras un izglītības procesu attīstību saldus rajonā un Latvijā, kā arī veicinātu kopienu sadarbību; Iesaistīt latviešu tautas tradīciju iepazīšanā un popularizēšanā jaunatni un izmantot latviešu un cittautu kultūrvēsturisko mantojumu jaunatnes intelektuālajā, garīgajā un vispārējā attīstībā; Piedalīties un iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai; Rast iespēju piedalīties ārzemju kultūras apmaiņas projektos.

 

BIEDRĪBA “RITMA EFEKTS”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Saldus nov., Saldus, Līkā iela 41, 3801
Reģistrācijas nr.40008170952
Tālrunis
E-pasts
28262922, 20365652

ritmaefekts@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersona
Cālītis Toms, Sproģis Jānis
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Atbalstīt bērnu, jauniešu, pieaugušo mērķauditoriju, īstenojot stratēģisku pasākumu kopumu personību pilnveidojošu brīvā laika pavadīšanas iespēju kvalitatīvam nodrošinājumam un attīstībai.

 

BIEDRĪBA “SAUJA”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV3862
Reģistrācijas nr.40008110563
Tālrunis
E-pasts
29412845

lustigais7@inbox.lv

www.sauja.lv

@Lustigais, @Druvas vidusskola

Vadītājs
Kontaktpersona
Mārtiņs Bergmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Rosināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvu, īstenojot viņu radošās idejas. Radošu un sabiedrībai aktuālu projektu izstrāde, organizēšana un realizēšana. Saturīgas brīvā laika pavadīšanas  popularizēšana, organizējot izglītojošus un interesantus pasākumus un popularizējot „dzīvi bez atkarībām”. Sadarbība ar līdzīga rakstura organizācijām Latvijā un ārzemēs.

 

BIEDRĪBA “EZERES MAZPULKA ATBALSTA BIEDRĪBA “ASNI””
Reģistrācijas Nr.40008287574
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Centra iela 4, Ezere, Saldus novads, LV-3891
Tālrunis
E-pasts
22122713

rainelite11@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersona
Miks Kalva

Raina Boguža

Kultūra / Tradīcijas / Mūzika

BIEDRĪBA “ANCIMA”
Reģistrācijas numurs40008114993
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Pumpuriņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV3882
Rūpniecības iela 2ª-23, Pampāļi, Saldus novads, LV 3882
Tālrunis
E-pasts
26302130
gunda3108@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunda Rozenbaha
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTradicionālās kultūras saglabāšana, izpēte un popularizēšana; Sabiedrības izglītošana un tautas tradīciju apgūšana; Tautu tradīciju starptautiskā sadarbība.

 

BIEDRĪBA “KORIS “VARAVĪKSNE””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brīvības iela 16, Saldus, LV 3801; Reģ.13.11.2007.
Avotu iela 12a, Saldus, LV3801
Tālrunis
E-pasts
29573205
silva.funka@inbox.lv , matevi@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Silva Funka
Organizācijas mērķi un darbības virzieniKultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, mūsdienu modernās un latviešu kora mūzikas popularizēšana un sabiedrības iesaistīšana šajos procesos; veicināt un rūpēties par kora prestižu, izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, uzturot un veidojot aizvien jaunus kontakstus ar citām mūzikas biedrībām Latvijā un ārvalstīs; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārpus tās, lai veicinātu kultūras procesu attīstību; organizēt un realizēt dažādus muzikālus projektus; iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

 

BIEDRĪBA “KURSAS VĀRTI”
Juridiskā adreseStriķu iela 7, Saldus, LV 3801
Reģ.16.04.2007.
KontaktadreseKapelleru nams, Striķu iela 7, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29775878
sarma.upe@gmail.com; rasmal@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Sarma Ūpe
Ginta Andersone, Rasma Balode
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTradicionālās kultūras mantojuma apzināšana un popularizēšana, novada kultūras mantojuma izpēte, tautas mākslas un tradīciju iedzīvināšana mūsdienu kultūras situācijā. Neformālā izglītība.

 

BIEDRĪBA “SALDUS SAULE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kuldīgas iela 38-4, Saldus, LV 3801
Reģ.05.04.2001., pārreģ. 07.02.2006.
Tālrunis
E-pasts
29100404
Andris04@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Andris Akermanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRīkot labdarības pasākumus Saldus un citos novados (koncerti, koncertuzvedumi u.t.t.), popularizēt dzīvās mūzikas nepieciešamību, un atbalstīt jaunos mūziķus. Ērika Ķiğeļa mūzikas popularizēšana.

 

BIEDRĪBA “DEJU KOPA “BANDAVA””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Dzirnavu iela 11-65, Saldus, LV 3801
Reģ.31.10.2007
Tālrunis
E-pasts
29406338, 28353524
ergliskarlis2@inbox.lv, laine_liepa@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Kārlis Ērglis
Laine Liepa
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTautas dejas kā latviešu tradicionālās kultūras sastāvdaļa, apgūšana, saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā; Kurzemes kultūrvēsturisko īpatnību saglabāšana tautas dejās, mūzikā, tērpos; Starpnacionālo kultūras saišu veidošana ar tautas deju kopām Eiropā un pasaulē; Demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības, kā arī personības daudzveidīgas attīstības veicināšana.

 

BIEDRĪBA “DURVIS UZ RADĪŠANU”
Reģistrācijas numurs40008112526
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862
Tālrunis
E-pasts
29145725, 29466795
lkapteine@inbox.lv; dace.brodere@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ļubova Kapteine
Dace Brodere
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRadīt estētiski kvalitatīvu, daudzveidīgu sabiedrības vidi.

 

BIEDRĪBA “KORIS “SALDAVA””
Reģistrācijas numurs40008110633
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Avotu iela 12, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29138178; 29466585; 29787305
daina.zunda@gmail.com; antrasaldus@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Daina Žunda
Ilze Rugāja, Antra Jansone
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt un atbalstīt kora tradīciju popularizēšanu, sabiedrības iesaistīšanos kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Veicināt kopienu sadarbību. Iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

 

BIEDRĪBA “PAMPĀĻU PODI”
Reģistrācijas numurs50008115011
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Klapatas”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV 3882
“Dorītes”, Daugmale, Ķekavas novads, LV 2124
Tālrunis
E-pasts
29144815
kunstmane_linda@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Linda Sulutaura
Aleksandra Gūtmane
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTradicionālās amatniecības saglabāšana, tradīciju atjaunošana un popularizēšana.
Atklātās amatnieku darbnīcas izveidošana;
Bērnu un jauniešu radošo spēju attīstīšana;
Pieaugušo tālākizglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

BIEDRĪBA”RUBAS STROPS”
Reģistrācijas numurs40008116547
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Pagastmāja, Rubas pagasts, Saldus novads, LV 3894
Tālrunis
E-pasts
29297441
airija-p@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aira Pipara
Inta Jonuša, Biruta Žaķe
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRadīt estētisku kvalitatīvu, daudzveidīgu sabiedrības vidi.

 

BIEDRĪBA “ANIMUS”
Reģistrācijas numurs40008133778
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Rūpniecības iela 15, 3801
Tālrunis
E-pasts
29146334
elitadeicmane@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Elita Deičmane
Organizācijas mērķi un darbības virzieniGara un prāta vienotības idejas popularizēšana sabiedrībā

 

BIEDRĪBA “MĀKSLU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA “ILIZANNA””
Reģistrācijas numurs40008139107
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tālrunis
E-pasts
ilizanna7@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Kristīne Ozola
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Uz tradicionālās kultūras bāzes veicināt dažādu mākslas nozaru attīstību; 1.1. Organizēt dažādu mākslas nozaru pasākumus, nometnes un plenērus; 1.2. Organizēt dažāda veida neformālās izglītības, mūžizglītības kursus, projektus un pieredzes braucienus; 1.3. Celt bērnu un jauniešu pašapziņu, atbalstot radošas aktivitātes un inovācijas; 1.4. Veicināt radošas sabiedrības attīstību, sadarbojoties profesionāliem māksliniekiem, skolām, kultūras iestādēm, līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

 

BIEDRĪBA “KIT”
Reģistrācijas numurs40008156198
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Avotu iela 12, LV- 3801
Tālrunis
E-pasts
29482840
zaiga.veja@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Zaiga Vēja
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

1. Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs; 2. veicināt inovatīvu un radošu tradicionālo kultūras nozaru attīstību; 3. veicināt nemateriālu un materiālu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā iesaistīto fizisko un juridisko personu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru; 4. attīstīt un nostiprināt starptautisko un pārrobežu sadarbību kultūras, izglītības un kultūras, izglītības un kultūras tūrisma jomā; 5. radīt un producēt kultūras, mākslas, literatūras, izglītības un kultūras tūrisma produktus un pakalpojumus.

 

BIEDRĪBA “SALDENIEKI SALDENIEKIEM”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Brīvības iela 16
Reģistrācijas numurs40008156272
Tālrunis
E-pasts
26015817; inese.kocetkova@inbox.lv
26482633; andra.kaulina@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inese Kočetkova
Andra Kauliņa – Ostrovska
Organizācijas mērķi un darbības virzieniKvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana Saldū, Latvijā un pasaulē.

 

BIEDRĪBA “KORIS “DRAUDZĪBA””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Upes iela 3, Saldus, LV-3801
Veidenbauma iela 5-35, Saldus, LV-3801
Reģistrācijas numurs40008191278
Tālrunis
E-pasts
29128830;
ruta1234@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ruta Šenfelde
Organizācijas mērķi un darbības virzieniAtbalstīt un veicināt tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, mūsdienu modernās un latviešu kora mūzikas popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšanu šajos procesos;
Veicināt un rūpēties par kora prestižu, izaugsmi un radošo spēku izkopšanu, uzturot un izveidojot aizvien jaunus kontaktus ar citām mūzikas biedrībām Latvijā un ārvalstīs;
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārpus tās , lai veicinātu kultūras procesu attīstību;
Organizēt un realizēt dažādus muzikālus projektus, iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

 

BIEDRĪBA “MUZIKĀLĀ MOZAĪKA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Ābeļkalni”, Butnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV 3801
Reģistrācijas numurs40008188579
Tālrunis
E-pasts
29549955,
aivapundina@tvnet.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aiva Pundiņa
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1.veicināt sabiedrības izpratni par mūzikas izglītības nozīmi personības vispārējā un muzikālajā attīstībā;
2. audzināt augsti attīstītu muzikālo sabiedrību; sekmēt profesionālo mūziķu izaugsmi un jaunu vērtību rašanos mūzikā;
3. sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu kultūras un izglītības procesu attīstību Saldus novadā un Latvijā;
4. piedalīties un iesaistīties projektos un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai;
5. rast iespēju piedalīties ārzemju kultūras apmaiņas projektos;
6. izstrādāt metodiskos materiālus mūžizglītības programmu īstenošanai;
7. informēt sabiedrību par biedrības darbu (prese, radio, interneta mājas lapa, utt.).

 

BIEDRĪBA “SALDUS FOTOKLUBS “ES DARU””
Reģistrācijas numurs40008164458
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 29-3, Saldus novads, Saldus, LV-3801
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, JIC ”Šķūnis”
Tālrunis
E-pasts
27199408
fotoklubs.esdaru@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Agris Robs
Haralds Fiļipovs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrības mērķi ir apvienot, izglītot, saliedēt cilvēkus ar līdzīgām interesēm – fotogrāfija, fotografēšana un foto apstrāde, kā arī Saldus un Brocēnu novada fotogrāfiju arhīva apkopošana un veidošana.

 

BIEDRĪBA “PĪ EM KEI”
Reģistrācijas numurs40008208004
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
„Namiķi”, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Tālrunis
E-pasts
Inga (28321113)
Egita (26326607)
piemkei@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inga Arhipova
Egita Eversone
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSaturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas

 

BIEDRĪBA “KAPELLERU NAMS”
Reģistrācijas numurs40008271465
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 7 – 1, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis
E-pasts
29443117 kapellerunams@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Līga Šaule
Organizācijas mērķi un darbības virzieni

Sekmēt demokrātiskas, progresīvas sabiedrības veidošanos; veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju sociālās vides uzlabošanai; veicināt kultūras, izglītības un sociālekonomisko attīstību, vides apziņas veidošanos un starptautisko sadarbību; demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana reģionālā, novadu, valsts un ES mērogā; pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas principu attīstības veicināšana, kas balstīta uz daudzpartiju sistēmu, cilvēktiesībām, likumu ievērošanu, cittautiešu integrāciju un brīvu saimniecisko darbību; kultūras sakaru, sporta un tūrisma iespēju pilnveidošana dzīves kvalitātes uzlabošanai Saldus novadā; novada kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana; kultūras un izglītības iestāžu radošās iniciatīvas, mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana; vietējās ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, sociālās atstumtības riska mazināšana; sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem ES struktūrfondu un citu finansējuma piesaistē, apgūšanā un kopīgu iniciatīvu realizācijai; radīt iespējas gūt informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti; veicināt apzinātus lēmumu pieņemšanas procesus, sekmējot prasmi uzņemties atbildību; piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai; organizēt un iesaistīt labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā.

Mednieku, makšķernieku biedrības

BIEDRĪBA “STRAUTIŅU MEDNIEKU KLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Rakstnieku iela 1, Saldus, LV 3801
Reģ.18.01.2000., pārreģ.03.10.2005.
Tālrunis29165924, 29463526
E-pastsaivars.bimsteins@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Aivars Bimšteins
Raimonds Bimšteins
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIzkopt un attīstīt medību tradīcijas, ētiku. Organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu.
Apmācības un medības.

 

BIEDRĪBA “ZVĀRDES CAUNA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brīvības iela 40a, Saldus, LV 3801
Reģ.28.04.2000.,pārreģ. 31.10.2005.
Tālrunis
E-pasts
29147672, 29121674
artalau@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Miervaldis Jākobsons
Ira Jākobsone, Sandis Daubars
Organizācijas mērķi un darbības virzieniOrganizēt medības, sekmīgi apsaimniekot medību platības, lai ar minimāliem zaudējumiem citām tautsaimniecībās nozarēm, nodrošināt kvalitatīvu genofondu un augu sastāvu, bet dzīvniekiem – normālu dzīves vidi, kā arī apsaimniekot biedrībai piederošos nekustamos īpašumus, veicināt mežu apsaimniekošanu, apsardzību un aizsardzību, piedalīties plēsīgo dzīvnieku iznīcināšanā, organizēt un veicināt medību sportu, apmācības, medību tūrisma attīstība, sadarbība ar citām medību biedrībām.

 

BIEDRĪBA “MEDNIEKU KLUBS “SĀTIŅI””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Meža iela 21, Saldus, LV 3801
Reģ.23.03.1999.,pārreģ.10.01.2006.
Tālrunis29285403
E-paststeo_grin@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Madars Grasmanis, Gaidis Grinbergs (29285403)
Organizācijas mērķi un darbības virzieni Apvienot medniekus, makšķerniekus un citus dabas draugus, lai veicinātu medību popularizēšanu, organizējot medības un citus pasākumus biedrības biedriem, medību organizēšanai slēgt līgumus, veikt pasākumus mežaudžu pasargāšanā no dzīvnieku postījumiem, nodrošināt medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu.

 

BIEDRĪBA “MAKŠĶERĒŠANAS BIEDRĪBA “ASARI””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Striķu iela 30A-3, 3801
Reģ. Nr.40008125022
Vadītājs
Kontaktpersona
Baranovskis Tagils
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt makšķerēšanu kā sporta veidu; piesaistīt un apvienot makšķerēšanas entuziastus; rīkot dažādus pasākumus, kas saistīti ar makšķerēšanas sportu.

 

BIEDRĪBA “EZERES MAKŠĶERNIEKU KLUBS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891
Telefona numurs
E-pasts
22088757
ezeresmk@inbox.lv
Vadītājs
Valdes locekļi
Alvids Pupšis – 29420230
Aļģis Radavičs – 26230158
Inga Dobuma – 29438865
Licences iegāde makšķerēšanai Ezeres dzirnavu un Sustes dīķī. tel.nr.: 371 22088757
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPiedalīties zivju resursu atražošanas un aizsardzības pasākumos un to nodrošināšanā.
Biotopu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un izpēte. Sabiedrības izglītošana minētajos jautājumos. Īpašu vērību pievēršot bērnu un jauniešu izglītošanai, audzināšanai par vides kultūru un aizsardzību. Zivju resursu izpētes un aizsardzības finansēšana un īstenošana Ezeres pagasta teritorijā esošajās ūdenskrātuvēs. Videi draudzīga tūrisma, aktīvas atpūtas, zivsaimniecības un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana. Vietējo un ārvalstu naudas līdzekļu piesaiste minēto pasākumu īstenošanai un atbilstošu projektu finansēšanai. Jauno makšķernieku darbības organizēšana Saldus novada Ezeres pagastā. Makšķerēšanas sacensību organizēšana, sporta un tūrisma pasākumu attīstīšana. Kopā ar novada pašvaldības izpildinstitūcijām kopīga pasākumu plāna izstrādāšana novada teritorijā esošo upju un uz tām izveidoto ūdenskrātuvju apsaimniekošanā un apkārtējās vides labiekārtošanā. Aktīva piedalīšanās izstrādātā plāna realizēšanā dzīvē.

Nacionālās, etniskās biedrības

BIEDRĪBA “ŽIVICA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nākotnes iela 1-8, Saldus, LV-3801
Reģ. 25.04.2008.
Tālrunis
E-pats
29937507
arsen12@inbox.lv
Vadītāja
Kontaktpersona
Tamāra Svirbuta
Olga Sušinka
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSekmēt daudznacionālo kulturālo un sabiedrisko attīstību; veicināt sabiedrības izpratni par līdzās pastāvošās tautas kultūru, izprast un iepazīstināt citus ar krievu tautas kultūras tradīcijām, folkloru.

 

BIEDRĪBA “SALDUS KRIEVU KOPIENA”
Juridiskā adreseStriķu iela 28, Saldus, LV 3801
Reģ. 08.09.2006.
KontaktadreseNākotnes iela 1a- 10, Saldus, LV 3801
Tālrunis63823648 mob.tālr. 29987892
VadītājaLudmila Žizņevska
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt krieviem Latvijā pienācīgu stāvokli, saglabāt krievu tautas kultūrvēsturisko un radošo mantojumu, garīgās un tikumiskās vērtības.

 

BIEDRĪBAS “DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adreseSlokas iela 122, Rīga, LV 1067
Reģ.17.04.2001.pārreģ.05.07.2005.
KontaktadreseStriķu iela 96,Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pats
29142402; 63821160
ineselasmane@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Juris Lasmanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPublicēt un apvienot latviešus, tautas kopības saglabāšanai, cildināt tautas varoņgaru, nacionālo vienotību un morālu stāju, stiprināt ticību Latvijas valstij. Attīstīt tautas patriotismu. Atbalsts bijušajiem leģionāriem, nacionālajiem partizāniem, kara invalīdiem.
BIEDRĪBA “130.LATVIEŠU STRĒLNIEKU KORPUSA UN LATVIEŠU PARTIZĀNU BRIGĀŽU SALDUS RAJONA VETERĀNU BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 28, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas numurs40008108516, 20.11.2006.
Tālrunis
E-pasts
29213260
ludmila.miscenko@inbox.lv
VadītājsJevgēnijs Miščenko
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRūpēties par savu biedru garīgo, sociālo un materiālo interešu apmierināšanu, cīņu vēstures un tradīciju popularizēšanu un tālāku izpēti, kritušo un pēckara gados mirušo cīņas biedru piemiņas saglabāšanu Saldus un Brocēnu novados.

 

BIEDRĪBAS “LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBA” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Rīga, Antonijas iela 6,3. stāvs, Rīga, LV-1050, tālr.: 67222668
Reģ. 1993., pārreģ.24.05.2005.
Alejas iela 5, Saldus, LV 3801
Kuldīgas iela 13, Saldus, LV – 3801
Tālrunis
E-pasts
26208818
VadītājsEgons Snipke
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVēstures apzināšana, nacionālās pašapziņas uzturēšana un audzināšana jauniešiem. Atbalsts politiski represētajām personām.

Profesionālās biedrības

BIEDRĪBA “JAŅA ROZENTĀLA SALDUS MĀKSLINIEKU GRUPA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tūristu iela 7, Saldus, LV 3801
Reģ.13.02.2001., pārreģ.02.12.2005.
Rīgas iela 20-46,Saldus, LV 3801
Tālrunis29466986 (Zigurds)

28310491 (Valda)

E-pastszigispolikovs@gmail.com

valda.dombrovska@inbox.lv

Vadītājs
Kontaktpersonas
Zigurds Poļikovs
Valda Dombrovska
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTēlotājmākslas popularizēšana. Organizācijas biedru pulcēšanās kopīgu uzdevumu veikšanai radošajā un tehniskajā darbnīcā, piedalīšanās izstādēs, plenēros, to organizēšana, darbu atlase izstādēm.

 

BIEDRĪBA “SALDUS FOTOKLUBS “ES DARU””
Reģistrācijas numurs40008164458
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 29-3, Saldus novads, Saldus, LV-3801
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, JIC ”Šķūnis”
Tālrunis
E-pasts
27199408
fotoklubs.esdaru@gmail.com, haraldsfil@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Agris Robs
Haralds Fiļipovs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrības mērķi ir apvienot, izglītot, saliedēt cilvēkus ar līdzīgām interesēm – fotogrāfija, fotografēšana un foto apstrāde, kā arī Saldus un Brocēnu novada fotogrāfiju arhīva apkopošana un veidošana.

 

BIEDRĪBA “RADOŠĀ APVIENĪBA-AV FARMĀCIJA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Novadnieku pag., Mežvidi, Novadnieku iela 1A, 3801, reģ.nr. 40008184613
Tālrunis
E-pasts
22156143
mundis@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Edmunds Pabērzis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeidot kino un teātra mākslas darbus, tā veicinot šo mākslas veidu attīstību Latvijā. Izglītot cilvēkus kino un teātra mākslas radīšanas jautājumos, īpašu uzmanību veltot tieši jauniešu ieinteresēšanai un piesaistīšanai kino un teātra radošajā procesā. Veicināt cilvēku un īpaši jauniešu intelektuālo un garīgo izaugsmi, kā instrumentu izmantojot kino un teātra mākslas radošo procesu un radošā procesa gala produktus: teātra uzvedumus, kinofilmas, īsfilmas un citus audiovizuālos mākslas darbus.
BIEDRĪBAS “LATVIJAS BIŠKOPĪBAS BIEDRĪBA” SALDUS NODAĻA
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Rīgas iela 67, Jelgava, LV 3004
Saldus novads, Zirņu pag., Ozolu 5- 6, p/n Butnāri, LV 3864
Tālrunis
E-pasts
29480506, 29497903
bb@strops.lv, pipars99@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Andris Sproģis
Jānis Vainovskis, Ilga Griķe
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIzglītojoši pasākumi. Līdzdalība un sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām.

 

BIEDRĪBA “SALDUS MEŽA ĪPAŠNIEKU APVIENĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
J.Rozentāla iela 15a-22, Saldus, LV 3801; Reģ.17.11.2005.
Striķu iela  18-1, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
26455870
mezaligzda@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aigars Štrauss
Organizācijas mērķi un darbības virzieniNodrošināt privātās mežsaimniecības attīstību reģionā, veicināt privāto mežu resursu uzlabošanu un uzturēšanu, paaugstināt savu biedru saimnieciskās darbības efektivitāti.

 

BIEDRĪBA “SALDUS BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 28a, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
29132976
dainiskudulis@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Dainis Kudulis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt ugunsdrošību Latvijā – ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās, ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas darbā iesaistot pēc iespējas plašākus iedzīvotāju slāņus.

 

BIEDRĪBAS “LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU BIEDRĪBA” KURZEMES NODAĻA
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Kontaktadrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
(LBB KN) Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
Tālrunis
E-pasts
26133145
bibl.kursisi@saldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Mārtiņš Lagzdons
Organizācijas mērķi un darbības virzieniBiedrības mērķi un darbības formas
Biedrības mērķi ir:
• saliedēt Latvijas bibliotekārus;
• aizstāvēt bibliotekāru profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kā arī likumīgās intereses;
• panākt bibliotekārā darba kā radošās jomas un kultūras sastāvdaļas prestiža paaugstināšanu;
• veicināt bibliotēku darba pilnveidi un akadēmiskās un profesionālās bibliotekārās izglītības attīstību valstī;
• sekmēt bibliotēkzinātnes attīstību, tās ciešu un organisku saistību ar lietišķo praksi;
• sekmēt tradicionālā un digitālā nacionālā un pasaules kultūras mantojuma saglabāšanu bibliotēkās, veicināt tā brīvpieejamību sabiedrībai;
• aizstāvēt visa veida informācijas pieejamību un vērsties pret jebkādu tās ierobežošanu, cenzēšanu, filtrēšanu;
• īstenot kultūras projektus, lai veicinātu literatūras pieejamību, rosinātu lasītprieku un sekmētu lasīšanas kultūras attīstību;
• veicināt bibliotēku attīstību par daudzfunkcionāliem informācijas, kultūras, zināšanu un radošuma centriem; sekmēt inovāciju un ārvalstu bibliotēku darba pozitīvās pieredzes apgūšanu un ieviešanu;
• veicināt sakarus ar ārvalstu bibliotekāriem un nozares profesionālajām organizācijām, aktīvi piedalīties IFLA un EBLIDA darbā.
Biedrības darbības formas:
• piedalās bibliotēku darba un bibliotekārās izglītības politikas izstrādāšanā valstī;
• piedalās to likumu un lēmumu izstrādāšanā un apspriešanā, kas reglamentē bibliotēku darbību un bibliotekāra statusu valstī;
• piedalās Latvijas kultūras, izglītības, politiskās un ekonomiskās dzīves norisēs, uztur sakarus ar nacionālajām un starptautiskajām kultūras un profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un atbalsta to aktivitātes;
• apgūst, analizē un popularizē bibliotēku darba vēsturisko mantojumu; pēta bibliotekārās domas attīstību Latvijā;
• pilnveido un popularizē bibliotēku darba un saskarnozaru terminoloģiju, īpašu uzmanību veltot speciālistu valodas kultūrai;
• organizē nacionālus un starptautiskus kongresus, konferences, priekšlasījumus, seminārus, konkursus, diskusijas, pētījumus, veicina bibliotēku darba pozitīvās pieredzes un progresīvo bibliotēkzinātnes atziņu izplatību;
• sadarbojas ar kolēģiem ārvalstīs; īsteno divpusēju un daudzpusēju sadarbību ar citvalstu un starptautiskajām bibliotēku un kultūras organizācijām, uztur sakarus ar latviešu izcelsmes bibliotekāriem ārzemēs; sūta stažēties savus stipendiātus citvalstu bibliotēkās;
• popularizē un izplata Latvijas bibliotēku progresīvo pieredzi ārvalstīs un starptautiskā mērogā;
• veic periodisko izdevumu, rakstu krājumu, gadagrāmatu, bibliotēku mantojuma avotu, profesionālo elektronisko resursu u. c. darbu sagatavošanu un izdošanu;
• attīsta uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību un ienākumus izmanto statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;
• veic jebkuru citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
LBB Kurzemes nodaļas galvenie uzdevumi ir:
• saliedēt Kurzemes novada bibliotekārus, veicināt to profesionālo pilnveidi;
• panākt bibliotekāra darba kā kultūras, izglītības un informācijas sastāvdaļas prestiža celšanu;
• veicināt profesionālās sadarbības attīstību un pieredzes apgūšanu ar citām republikas un ārvalstu bibliotēkām, bibliotekāriem un bibliotekārajam organizācijām;
• uzlabot un attīstīt sabiedrības kulturālās, informatīvās un izklaides iespējas Kurzemē.
BIEDRĪBAS “LATVIJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES DARBINIEKU ARODBIEDRĪBA” SALDUS UN BROCĒNU NOVADU ARODBIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA
KontaktadreseReģ.Nr. 40008043830121

Lielā ielā 3b, JIC “Šķūnis”, Saldus

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

otrdienās plkst. 10.00-15.00, trešdienās plkst. 16.00-18.00

Tālrunis

E-pasts

29441421

ilzevitolina55@gmail.com

Vadītājs
Kontaktpersona
Ilze Vītoliņa
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApvienot biedrus kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses un tiesības. Piedalīties demokrātiskas sabiedrības veidošanā, veicināt izglītības un zinātnes attīstību.
Pārstāv un aizstāv biedru intereses valsts iestādēs, tiesā, sniedz juridiskās konsultācijas. Slēdz darba koplīgumus ar devēju. Organizē sabiedrisko kontroli par darba aizsardzības likuma ievērošanu. Biedru izglītošana juridiskos jautājumos. Veido sociālās apdrošināšanas palīdzības fondu.

 

BIEDRĪBA “DETEKTĪVSABIEDRĪBU, PROFESIONĀLO DETEKTĪVU UN POLICISTU BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 6-9, Saldus, LV3801
Skrundas iela 6-9, Saldus, LV3801
Tālrunis
E-pasts
29709250
musa.international@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunārs Cāzers
Organizācijas mērķi un darbības virzieniMērķi: a) privātdetektīvu konsolidēšana (Statūtu p.2.1.1.); bijušo policijas darbinieku, prokuratūrasm tiesu sistēmas darbinieku un karavīru, virsnieku nodrošināšana ar darbu (Statūtu p.2.2.13.)

 

BIEDRĪBA “SALDUS UN BROCĒNI RAŽOJUMS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Jelgavas iela 6, Saldus,
Saldus novads LV-3801
Tālrunis
E-pasts
63822480; 28630823
kristiana.rozuleja@llkc.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Kristiāna Rožuleja
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApvienot Saldus un Brocēnu novadu mājražotājus/ mājamatniekus un Biedrības ideju atbalstītājus, lai sekmētu biedru produkcijas realizāciju un noieta tirgu, un veicinātu nodarbinātību laukos.

Sociālās jomas, fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības

BIEDRĪBA “ZAĻIE SPĀRNI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Novadnieku pag., “Tāles”, LV 3880
Reģistrācijas nr.40008171943
Tālrunis
E-pasts
20087844
ginta.kozokaru@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Ginta Kožokaru
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu izglītošana un audzināšana par Latvijas dabas daudzveidību un vides aizsardzību, tās bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības nodrošināšana. 2. Informēt sabiedrību, it īpaši bērnus un jauniešus par lauku vides un ainavas saglabāšanu, lauksaimniecību, zivsaimniecību, mežsaimniecību, dabas resursu ieguvi, bioloģisko lauksaimniecību, kultūras tradīcijām ar aktīvās atpūtas, semināru, ekskursiju, sporta un māksliniecisko aktivitāšu palīdzību; 3. Videi draudzīga tūrisma attīstīšana un popularizēšana, sacensību organizēšana; 4. Meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu organizācijām, iegūt un popularizēt pieredzi, piedaloties starptautiskajās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus; 5. Organizēt un atbalstīt dažāda veida seminārus, kursus un projektus vides izglītībā; 6. Veicināt daudzveidīgas, lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšana iespējas izglītības, kultūras, sporta un vides jomā.

 

SIMTGADNIEKU KUSTĪBA
Juridiskā adreseBrīvības iela 13, Saldus, LV- 3801
Reģ.Nr. 40008170948
KontaktadreseBrīvības iela 13, Saldus, LV- 3801
Tālrunis
E-pasts
29709250
musa.international@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gunārs Cāzers
Gunārs Cāzers
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
1. Dot iespēju ik katram nodzīvot simts un vairāk gadus, neatkarīgi no personas izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, dzīvesvietas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, kā arī neatkarīgi no garīgās, mentālās un fiziskās attīstības līmeņa. Mērķis motivēts ar labticīgu, taisnīgu, godīgu un cēlu ievirzi. 2. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

 

BIEDRĪBA “VELTE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2c, Saldus, LV 3801
Reģ.nr. 40008121482; reģ. 30.11.2007
Tālrunis
E-pasts
63881645; 29282290
b.velte@inbox.lv, gaidama@inbox.lv
Vadītāja
Kontaktpersona
Gaida Malaņina,
Miķelis Žunda, Sandra Alksne
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Organizēt garīgus, izglītojošus veselību veicinošus un labdarības pasākumus, sagatavot, izplatīt un popularizēt informāciju par veselīgu dzīvesveidu, morāles un veselības pamatprincipiem, veicot izdevējdarbību, pievērst sabiedrības uzmanību fiziskās un garīgās veselības kvalitātei ar masu informācijas līdzekļiem, izveidot veselības centru, sniegt palīdzību krīzē nonākušiem, attīstīt starptautisko sadarbību( sociālās, aprūpes, veselības u.c. jomās).

 

BIEDRĪBA “JĀŅTĀRPIŅŠ”
Reģistrācijas numurs40008078777
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2,  Lutriņu Pagasts, Saldus novads, LV 3861
Tālrunis
E-pasts
29819947
vimbsone@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Līga Vimbsone
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot:
Sabiedrības izglītošanai;
Sociālo pakalpojumu attīstībai;
Sabiedrības veselības veicināšanai;
Iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs.
Indivīdu aktivizēšana, sabiedrības motivēšana līdzdarboties, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

 

BIEDRĪBAS “LATVIJAS MULTIPLĀS SKLEROZES ASOCIĀCIJA” SALDUS NODAĻA
Reģistrācijas numurs5008006662
Juridiskā adreseMelīdas iela 10, Rīga, LV 1015
KontaktadreseMiera iela 1-5, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
28354491
a.miezitis@inbox.lv
www.lmsa.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aivis Miezītis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApzināt slimniekus, sniegt vajadzīgo palīdzību un atbalstu. Savstarpējo kontaktu uzturēšana Latvijas mērogā, gan ārpus tās, ar Lietuvu un Dāniju.

 

BIEDRĪBA “LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBA” JELGAVAS TERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS SALDUS VIETĒJĀ ORGANIZĀCIJA
Juridiskā adreseLielā iela 52-3, Saldus, LV 3801
KontaktadreseCeltnieku iela 6-52, Saldus, Lv 3801
Tālrunis
E-pasts
29463933; 26349221
svetasproge@inbox.lv , lnb.jelgava@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Rolands Kreceris
Svetlana Sproģe
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPersonu ar redzes invaliditāti apzināšana un apvienošana biedrībā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana.
Nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Dažādu projektu un pasākumu realizēšana, lai veicinātu personu ar redzes invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

 

BIEDRĪBAS “LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” SALDUS KOMITEJA
Reģistrācijas numurs40008002279
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 12, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
Jauniešu mājas lapa
63881030; 27710759
lsksaldus@inbox.lv
http://www.redcross.lv
http://www.lskj.lv
Vadītājs
Izpilddirektore
Dainis Cenkurs
Dace Poruka
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni

Sociālais darbs: Palīdzēt pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem ar apģērbu, apaviem, pārtiku, tehniskajiem palīglīdzekļiem, cilvēku ar kustības traucējumiem pārvadāšana; veselības veicināšanas pasākumi. Asins donoru dienu organizēšana. Pirmās palīdzības apmācība rajona skolu skolēniem, medniekiem, šoferiem. Sanitāri higiēnisko pakalpojumu nodrošināšana (tiek piedāvāta iespēja izmazgāt veļu). Pirmās palīdzības nodrošināšana publiskos pasākumos. Jauniešu aktivitāšu veicināšana u.c.

BIEDRĪBA “PIRMĀ STĪGA”
Reģistrācijas numurs40008106657
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
 „Ezerkrasti”, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV 3891
Tālrunis
E-pasts
28279377, 27740433
anita.kontene@gmail.com, pirmastiga@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Anita Kontene
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt pagasta attīstību, organizējot sabiedrībā kultūras pasākumus, garīgus pasākumus, ekskursijas, saietus, dažādus apmācību kursus, pašdarbības ansambļus, jauniešu centru attīstību; sadarboties ar skolas vecāku komiteju un vecākiem, lai palīdzētu pilnveidoties skolas un vecāku sadarbību; Veidot un atbalstīt “Mājas vecāku” grupu, ar kuras palīdzību pilnveidotos attiecības – skola – bērni – vecāki – skolotāji; Veidot informatīvo bāzi – informējot sabiedrību par biedrības darbību un notikumiem, izveidojot savas preses izdevumus un izmantot citus masu informācijas līdzekļus ( interneta, radio, televīzijas, un citus sabiedrībai pieejamus informācijas līdzekļus);
Nodarboties ar saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus; Palīdzēt biedrības biedriem sociālās, fiziskās, garīgās un tiesiskās nespējas gadījumos, sniedzot tiesisku, garīgu un materiālu atbalstu iespējas robežās. Iesaistīt personas brīvprātīgajā biedrības darbā, kuri nav biedrības darbā, kuri nav biedrības biedri, lai sasniegtu biedrības noteikto mērķu sasniegšanu; Nodarboties ar labdarību, veicināt zupas virtuves atvēršanu, humānā palīdzība; Piesaistīt un uzkrāt finansēšanas avotus programmas mērķu un uzdevumu izpildei; Dažādu Kristīgu svētku popularizēšana sabiedrībā (Ziemasssvētki, Lieldienas, Vasarsvētki, Mātes diena, Tēvu diena un citas organizētās svētku dienas kristietība); Sadarboties ar ārvalstu sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, fondiem, lai īstenotu un popularizētu biedrības mērķus; Dabas aizsardzības un veselīga dzīvesveida nepieciešamības izskaidrošana un popularizēšana; Dažādu hobiju un brīvā laika pavadīšanas iespēju organizēšana, popularizēšana un praktisko iemaņu sniegšana, lietderīgai un interesantai brīvā laika izmantošanai (nometnes brīvā dabā, pārgājieni, sports un citi pasākumi); Sadarboties ar reliģiskām organizācijām, lai ierīkotu un atvērtu lūgšanas kapelu centrā; Aktīvi iesaistīties sociālajā darbā, palīdzot invalīdiem, atkarībās nonākušajiem, vientuļiem un garīgi un sociāli atstumtajiem.
BIEDRĪBA “PSIHOLOĢISKĀ ATBALSTA CENTRS “PA CEĻAM””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Ausekļa iela 5, Saldus, LV 3801
Reģ. nr. 40008119740
Tālrunis
E-pasts
29489302; 26360575
b_estere@inbox.lv, 31elza@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Estere Birziņa
Elvīra Mihejeva
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Sniegt palīdzību garīgās veselības jomā. Sadarboties ar radniecīgo profesiju pārstāvjiem, kā arī dažādām vasts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām, fondiem un ieinteresētām personām, popularizēt psiholoģijas zinātnes atziņas, tādējādi izglītojot sabiedrību.
BIEDRĪBA “SALDUS DIABĒTA BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktardese
 Kuldīgas iela 13, Saldus, LV – 3801
Tālrunis29719933
VadītājsImants Švedrevics
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
 Apvienot ar cukura diabētu slimos cilvēkus un viņu piederīgos, lai palīdzētu cīnīties ar slimību. Paaugstināt informētības un zināšanu līmeni par slimības stāvokļu dažādajam izpausmēm. Sadarbība ar pašvaldības institūcijām, organizācijām, zāļu izplatītājfirmām.
BIEDRĪBA “INICIATĪVU CENTRS CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM”
Reģ.nr.Reģ.Nr. 40008082471
Reģ.26.05.2004.
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 5 – 3, Saldus, LV – 3801
Slimnīcas iela 3a, Saldus LV- 3801
Tālrunis26022554
E – pasts inga.atmata@inbox.lv
VadītājsInga Atmata
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
SIIC darbojas kopš 2003. decembra. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 2004. gada 26. maijā. Biedrībā iesaistījušies cilvēki ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes  locekļi un aprūpētāji. Tiekamies ar sev līdzīgiem, kuri vēlas  nākt un darboties, lai kopīgiem spēkiem risinātu savas problēmas, atbalstītu viens otru, jo gribam iekļauties sabiedriskajā dzīvē, zinoši un vajdzīgi  gan ģimenei, gan sabiedrībai. Sadarbojamies ar citām NVO biedrībām, kopīgi atpūšamies, sportojam, braucam pieredzes apmaiņā gūstot jaunus draugus, noderīgas zināšanas, enerģiju, kas dod spēku sadzīvot ar veselības problēmām. Rakstam projektus un piedalāmies citu NVO projektos. Sanākam kopā, lai darbotos praktiski, celtu izglītības līmeni, apmeklējot seminārus un piedaloties apmācībās. Ar 03.03.2010 SIIC nosaukumu precizēja izņemot vārdu “invalīds”, turpmāk biedrības nosaukums būs “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.
BIEDRĪBA “SALDUS PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kuldīgas iela 13, Saldus, LV 3801
Tālrunis
E-pasts
63881599
saldus.pensionari@inbox.lv , karliss10@inbox.lv
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Kārlis Sergejevs
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Pensionāru un maznodrošināto sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība, dažādu kultūras pasākumu organizēšana. Pensionāru apzināšana, apmeklēšana viņu dzīvesvietās, palīdzības sniegšana, aktīvās apmācības, iesaistīšanās sabiedriskos pasākumos. Sanitāri higiēnisko pakalpojumu nodrošināšana, veselības grupu nodarbības.
BIEDRĪBA “EZERES KRASTI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Krasta iela 21A, 3891, reģ.nr. 40008173395
Tālrunis
E-pasts
28279377, 27740433
anita.kontene@gmail.com
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Anita Kontene
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
1. Sociālais darbs: – Sociālā pakalpojuma sniegšana; – Zupas virtuves pakalpojuma izveide; – Higiēnas centra pakalpojuma izveide; – Dienas centra izveide; – Aprūpe mājās biroja izveidošana un pakalpojuma izveide; – Lūgšanas kapelas izveide sadarbībā ar reliģiskām organizācijām; 2. Finansiāli un morāli atbalstīt sociāli izslēgtos vai sociālās izslēgtības riskam pakļautas personas, tai skaitā vecos ļaudis, invalīdus un bāreņus, daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes dažādu labdarības akciju veidā; 3. Organizēt pasākumus, akcijas un sacensības, kas sekmē biedrības mērķu sasniegšanu un, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem; 4. Veidot informatīvo bāzi- mājas lapas izveide un informācijas izplatīšanu par biedrības darbību un notikumiem. Atspoguļot sabiedrības sociālās problēmas masu saziņas līdzekļos; 5. Sadarboties ar biedrībām un nodibinājumiem Latvijā un ārvalstīs, veidot kopīgus projektus, kā arī sadarbības un pārstāvniecības tīklus; 6. Veicināt pagasta attīstību organizējot brīvā laika aktivitātes, kultūras pasākumus, garīgus pasākumus, dažādus apmācību kursus, pašdarbības ansambļus, dažādas radošās darbnīcas; 7. Nodarboties ar saimniecisko darbību, lai sasniegtu nospraustos biedrības mērķus un uzdevumus, kas saistīta ar īpašuma uzturēšanu, izmantošanu vai iegādi; 8. Nodarboties ar labdarību; 9. Palīdzēt biedrības biedriem, sniedzot tiesisku, garīgu un materiālu atbalstu; 10. Iesaistīt personas brīvprātīgajā darbā, lai sasniegtu biedrības noteiktos mērķus.
BIEDRĪBA “KLINTS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Zirņu pag., Būtnāri, “Ābeļkalni”, 3801, reģ.nr. 40008179858
Tālrunis
E-pasts
29572870
itinna@tvnet.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Inita Hartmane
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
– Sociālo pakalpojumu sniegšana; – Mobilās mājas aprūpes pakalpojumu izveide; – Paliatīvās aprūpes nodrošināšana; – Palīdzēt sociālajās grūtībās nonākušajām personām sociālās, fiziskās, garīgās un tiesiskās nespējas gadījumos, sniedzot iespēju robežās tiesisku, garīgu un materiālu atbalstu. – Nodarboties ar labdarību, humānās palīdzības izdalīšanu, gultas vietas ierādīšanu krīzes situācijā nonākušajiem. – Rosināt iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, atbalstīt brīvprātīgo kustību, sekmēt savstarpējo sadarbību starp biedrībām un nodibinājumiem, sabiedrības interešu grupām, kristīgām draudzēm, valsts un pašvaldību institūcijām. – Biedrības darbinieki novērtē un plāno sociālos pakalpojumus, lai nodrošinātu katras konkrētas personas pamatvajadzību apmierināšanu, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ to nevar izdarīt pati saviem spēkiem un paliatīvās aprūpes nodrošināšanu. – Lūgšanu kapelas izveide sadarbībā ar reliģiskām organizācijām. – Piesaistīt un uzkrāt finansēšanas avotus programmas mērķu un uzdevumu izpildei, sadarboties ar ārvalstu sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, fondiem, lai īstenotu un popularizētu biedrības mērķus, kas saistīti ar īpašuma uzturēšanu, izmantošanu vai iegādi. – informēt sabiedrību par biedrības darbu (prese, radio, interneta mājas lapa u.t.t.).
BIEDRĪBA “SALVE CARITAS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, J. Rozentāla iela 20-60, 3801, reģ.nr. 40008151699
Tālrunis
E-pasts
26399800
janis@garants.lv, agnese@garants.lv
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Agnese Kūliņa-Stomere
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Palīdzēt trūcīgiem un sociāli mazaizsargātiem, krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, invalīdiem, atkarībā nonākušiem cilvēkiem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, trūcīgām daudzbērnu ģimenēm. Informēt un izglītot sabiedrību par kristietību un kristiešiem.
BIEDRĪBA “SANTE”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalna iela 3, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 40008192112
Tālrunis
E-pasts
28819221,29464335
santa.sarke@inbox.lv sandra.daktere@inbox.lv
Valdes pr-js.
Kontaktpersona
Sandra Daktere
Santa Šarķe
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, piedāvājot un popularizējot veselību veicinošas brīvā laika pavadīšanas iespējas – fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai. Izveidot veselības uzlabošanas studiju iedzīvotājiem. Informēt un izglītot iedzīvotājus par fiziskām un garīgām aktivitātēm, popularizējot veselīgu dzīves veidu. Veicināt dažādu sociālo mērķa grupu iesaistīšanos pasākumos. Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.

 

BIEDRĪBA “SALDUS PIRTS DRAUGU APVIENĪBA “SAULES SLOTAS””
Reģistrācijas numurs40008261772
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Tūristu iela 1, Saldus, Saldus nov., LV 3801
Tālrunis
E-pasts
saulesslotas@inbox.lv
KontaktpersonasAgnese Arne – Štencele tel.28633520,  agnese@agande.lv
Aurika Lībiete tel.29115733,  libiete.aurika@gmail.com
Organizācijas mērķi un
darbības virzieni
Biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu, tautas tradīcijām un dzīvesziņu, kā arī veikt dabas un kultūrvēsturiskā matojuma saglabāšanu Latvijā.
Biedrības uzdevumi ir :
1. Apzināt un pulcināt veselīga dzīvesveida piekritējus, lai stiprinātu sabiedrības garīgo un fizisko veselību;
2. Popularizēt latviešu pirtī iešanas tradīciju, attīstīt pirts kultūru Latvijā, pētīt un iedzīvināt tautas tradīcijas, folkloras, dabas un dzīvesziņas vērtības, kā arī citas ar to saistītas nozares;
3. Organizēt dažāda veida apmācības, semināru un lekciju ciklus, pieredzes apmaiņu, kā arī dažādu ieviržu praktiskās apmācības un kursus visu vecumu interesentiem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem, veicinot sapratni par veselīgu dzīvesveidu un pirtī iešanas tradīciju;
4. Izstrādāt un realizēt ar Valsts un pašvaldību institūcijām, līdzīgām Latvijas un ārvalstu organizācijām kopīgus sadarbības projektus, piedalīties šo organizāciju rīkotajās, vietējās un starptautiskās konferencēs, semināros, nometnēs, lai iegūtu zināšanas un popularizētu savu pieredzi;
5. Izveidot mācību centru praktiskai apmācībai, izdot un izplatīt izziņas un mācību materiālus;
6. Sadarboties ar uzņēmējiem un mājražotājiem, lai veicinātu veselībai noderīgu preču vai produktu ražošanu un popularizēšanu;
7. Iesaistīties sociālos projektos, kas sekmē maznodrošināto, invalīdu vai sociālā riska faktoriem pakļautu personu nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.Biedrībai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tā ir īstenojusi vairākus Saldus novada pašvaldības atbalstītus projektus “Pirts zinību meistarklases”, “Zaļā skola” un pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu “Angelu malunas”. Šajos projektos iegūts aprīkojums un pieredze, kā rezultātā varam piedāvāt apgūt pirts zinības jebkurā vietā Latvijā. Piedāvājumā ir gan mobilā pirts, gan nojume, kurā demonstrēt un baudīt dažādas vibroakustiskas un aromātiskas masāžas ar slotiņām, kā arī piedāvājam meistarklases, kurās iemācīties pagatavot pirts skrubjus un pareizi sasiet pirtsslotas.

Sporta biedrības

BIEDRĪBA “BASKETBOLA KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Jelgavas iela 6, Saldus, LV 3801, reģ. nr. 40008097570
Reģ. 13.01.2006.
Tālrunis
E-pasts
29378866
vku3@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Viktors Kulačkovskis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt basketbolu Saldus novadā, piedalīties LBS rīkotajos čempionātos, citos turnīros, izveidot vienotu basketbola struktūru, lai veicinātu labāko pašmāju spēlētāju spēlēšanu komandā.
BIEDRĪBA “LAKROSA KLUBS „DRUVAS DYNAMITE””
Reģistrācijas numurs40008126598
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV – 3862
Tālrunis28817974
E-pastsj-pucka@inbox.lv; druvadynamite@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Jurģis Pučka
Ainārs Liekniņš
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt lakrosa spēles attīstību, ar lakrosa palīdzību propogandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kā arī „godīgas spēles” principus, piedalīties Latvijas Lakrosa federācijas darbībā, rīkot turnīrus un reklamēt lakrosa spēli un tās apveidus skolās un ārpus tām u.c.
BIEDRĪBA “SALDUS 2000″
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Striķu iela 12, Saldus, LV 3801
Reģ.14.02.2000., pārreģ.17.02.2006.
Tālrunis29253550
E-pastsaidish@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aidis Herings
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt Saldus pilsētas, Saldus novada un Saldus rajona vai administratīvās teritorijas, kuras pēc likuma būs Saldus rajonā tiesību un saistību pārņēmēja, infrastruktūras attīstību, veicināt sporta attīstību, radīt materiālo bāzi jaunu sportistu sagatavošanai un tālākai virzīšanai.
BIEDRĪBA “ATLĒTI”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Saldus nov., Saldus, Ezera iela 17
Tālrunis29450329
E-pastsdainis.polis@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Dainis Polis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniSporta veids – spēka sporta veidi (spēka trīscīņa, spēkavīri, svara bumbu celšana, bodibildings)
Mērķi:
• Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
• Fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, prasmēm un spējām;
• Izglītības, kultūras, sporta un veselības veicinošo pasākumu organizēšana un vadīšana, vispārējas fiziskās sagatavotības pilnveidošana un sporta meistarības izaugsmes sekmēšana.
BIEDRĪBA “BMX KLUBS “OZOLĒNI””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Aspazijas iela 15, Saldus, LV 3801, reģ. nr. 40008111234
Reģ.12.02.2007.
Tālrunis
E-pasts
29463993
ozoleni@inbox.lv; jfxsports@inbox.lv; marcis@inbox.lv
Valdes locekļiIgors Miņenko (20353721)
Jānis Kalniņš (29463993)
Mārcis Jonass (26417180)
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Radīt iespēju nodarboties bērniem un jauniešiem ar fizisko kultūru savu interešu svērā, nodrošināt piedalīšanos rajona, pilsētas, republikas un starptautiskajās sacensībās.
BIEDRĪBA “DŽUDO KLUBS “SALDUS“”
Reģistrācijas numurs40008122929
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nodarbības notiek
“Salnas”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV 3897
J. Rozentāla iela 20-16, Saldus, LV 3801
Dzirnavu ielā 8, Saldū
Tālrunis
E-pasts
26328588
judo-saldus@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Gatis Baumanis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniRadīt nepieciešamos apstākļus džudo un cīņu sporta veidu attīstībai; Propagandēt ar džudo palīdzību fizisko kultūru un sportu, veicināt jaunatnes vispusīgu attīstību; Organizēt un rīkot sporta sacensības, kā arī pasākumus veselības nostiprināšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai; Nodrošināt sportistu sagatavošanu augstu rezultātu sasniegšanai sportā; Radīt un pilnveidot Biedrības materiāli – tehnisko bāzi; Sadarboties ar Latvijas džudo federāciju, citām sporta federācijām, savienībām, klubiem, valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām; Sadarboties ar starptautiskajām sporta organizācijām un veicināt starptautisko sporta sakaru attīstību; Radīt nepieciešamos apstākļus bērniem ar redzes traucējumiem, lai nodarbotos ar džudo.
BIEDRĪBA “KURZEMES SPORTA BRIDŽA KLUBS”
Reģistrācijas numurs40008062687
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862
Tālrunis
E-pasts
29447344
normunds@druva.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Normunds Svētiņš
Organizācijas mērķi un darbības virzieniApvienot visus sporta bridža cienītājus kopīgai sporta sacensību organizēšanai un līdzdalībai
BIEDRĪBA “ORIENTĒŠANĀS KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalnsētas iela 6-1, Saldus, LV-3801
Reģ. 15.03.2005.
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
29455360
oskars9@inbox.lv
www.oksaldus.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Oskars Zērnis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniVeicināt un atbalstīt orientēšanās sporta attīstību Latvijā, iestāties un aktīvi līdzdarboties orientēšanās federācijas darbā, organizēt sacensības un citus aktīvas atpūtas pasākumus.
BIEDRĪBA “SALDUS SPORTA FAVORĪTS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Skrundas iela 9-2, Saldus, LV 3801
Reģ. 14.02.2008
Tālrunis
E-pasts
29889221
tanjechka@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Tatjana Markaviča, Andris Viļigorskis
Organizācijas mērķi un darbības virzieniDarbs ar pieaugušajiem, bērniem, jauniešiem un sabiedrību. Veicināt izpratni par veselīgu dzīves veidu. Popularizēt un attīstīt aktivitātes, kas veicina veselīga dzīves veida izveidi t.sk. sporta, nometņu pasākumu organizēšanu utt.
BIEDRĪBA “SPORTA BIEDRĪBA “LIESMA””
Juridiskā adreseJelgavas iela 4/6, Saldus, LV 3801
Reģ.24.09.1993. pārreģ.22.03.2005.
KontaktadreseJelgavas iela 6, Saldus LV 3801
Tālrunis
E-pasts
26266624
juris_zilvers@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Juris Zilvers
Organizācijas mērķi un darbības virzieniIesaistīt bērnus, jauniešus, pieaugušos, sporta veterānus un invalīdus sporta nodarbībās un pasākumos; rīkot dažāda mēroga sporta pasākumus un aktivitātes; veicināt labāko sportistu iesaistīšanu augstu sasniegumu sportā.
BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Kalnsētas iela 32, Saldus, LV 3801
Reģ. 23.04.2003.pārreģ.06.06.2005.
Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
Facebook
27744474
saldus@delfi.lv; sportaklubssaldus@gmail.com
http://tugofwarsaldus.eu/
https://www.facebook.com/sportaklubssaldus/?fref=ts
Vadītājs
Kontaktpersona
Raivo Tuka
Mārtiņš Vitte (20013616)
Andris Markavs (26184915)
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Virves vilkšana. Apmācība, treniņi, piedalīšanās sacensībās
BIEDRĪBA “BURBUĻI”
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Saldus novads, Saldus, Jelgavas iela 6a, LV3801
Reģ. nr. 40008137731
Jelgavas iela 5a, Saldus
Tālrunis
E-pasts
29147158
bburbuli@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Liene Kulberga
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Veicināt Saldus un Brocēnu novada iedzīvotāju veselīgu, saturīgu un sportisku brīvā laika pavadīšanu, piedāvājot Saldus un Brocēnu novados, nebijuša sporta veida pieejamību jebkuras sagatavotības līmeņa interesentiem- ūdenstūrismu.

 

BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “J.F.X.””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nākotnes iela 1-16, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 50008172141
Tālrunis
E-pasts
20353721
jfxsports@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Igors Miņenko
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Veicināt sabiedrības veselīgu dzīvesveidu; 2. Attīstīt un popularizēt skeitparka un ekstrēmo sporta veidus jauniešu vidū; 3. Ieinteresēt jauniešus par ekstrēmajiem sporta veidiem, tādiem kā BMX, Inline (ar skrituļslidām), skeitbords (ar skrituļdēļiem) un citiem sporta veidiem; 4. Organizēt dažādus sporta pasākumus; 5. Jauniešu piesaistīšana lietderīga brīvā laika izmantošanā, nodarbinot viņus dažādās sporta aktivitātēs.

 

BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “SALDUS ATLĒTS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Brīvības iela 12, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 50008138141
Tālrunis
E-pasts
29344337
juris.briedis.@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Juris Briedis
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Biedrība ir nodibināta ar mērķi apzināt dažādus sporta veidus Saldus pilsētā un novadā, sekmēt jauniešu piesaisti un izaugsmi dažādos sporta veidos, kā arī vispusīgi attīstīt cilvēka garīgās un fiziskās spējas; 2. Īpaši biedrība pievērsīsies spēka un smagatlētikas, kā arī tehniskajiem sporta veidiem, it īpaši svarcelšanai; 3. Biedrība apņemas organizēt efektīvus pasākumus svarcelšanas sporta attīstībai Saldū un apkārtnē, lai pienācīgāk konkurētu ar citu pilsētu un valstu sportistiem; 4. Biedrība uzņemas apmācīt un sagatavot profesionālus svarcelšanas tiesnešus, kā arī  uz sadarbības līguma pamata apņemas organizēt svarcelšanas sacensības un svarcelšanas sacensību tiesāšanu.

 

BIEDRĪBA “NOVUSA KLUBS “SALDUS””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Ozolu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV3801
Reģ. nr. 40008169525
Tālrunis
E-pasts
26441711
aigarsaleksandrovs@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Aigars Aleksandovs
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Piedalīšanās Republikas sacensībās.

 

BIEDRĪBA “SPORTA CENTRS “DRUVA””
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Vienības iela 14, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV3862
Reģ. nr. 40008169826
Tālrunis
E-pasts
26112616
zigiszeps@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Zigurds Zeps
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Sporta spēļu un sacensību organizēšana, sacensību tiesāšana. Bērnu un jauniešu komandu veidošana, treniņu un sporta nometņu organizēšana. Profesionālu un amatieru komandu veidošana, sportistu atbalsts Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga dalībai rīkotajās sacensībās.

 

BIEDRĪBA “CSK KURZEMNIEKS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Treniņi notiek
Skolas iela 23-52, Brocēni, Brocēnu novads, LV3851
Reģ. nr. 40008175729
Jelgavas iela 6, Saldus, Bērzāju iela 6, Emburga
Tālrunis
E-pasts
29149341
ugis@zusa.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Uģis Zanders
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Cīņas sporta popularizēšana un attīstīšana; Sporta sacensību un ar sportu saistītu pasākumu organizēšana; Sportistu trenēšana un viņu dalības nodrošināšana sacensībās, treniņnometnēs; Darbība, kas vērsta uz līdzekļu ieguvi augstākminēto mērķu sasniegšanai. Iespēju robežās sniegt atbalstu kluba biedriem.

 

BIEDRĪBA “AKVA VITAMĪNS”
Juridiskā adreseKalnsētas 31-16, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Reģ. nr. 40008190450
Tālrunis
E-pasts
akvavitamins@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Kristaps Vaģelis
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
Veselības veicināšana – norūdīšanās un veselīga dzīvesveida veicināšana un popularizēšana visas sabiedrības vidū.
Ziemas peldēšanu, kā arī vasaras peldēšanu  sacenību organizēšana.
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
Starptautisku kontaktu dibināšana un attīstīšana ar ārvalstu sporta organizācijām.

 

BIEDRĪBA “SALDUS PAKAVS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Lielā iela 20—3, Saldus pilsēta, Saldus novads, LV-3801
Tālrunis
E-pasts
29130222,
ivars.eisaks@gmail.com
Vadītājs
Kontaktpersona
Ivars Eisaks
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Popularizēt jāšanas sporta veidus Saldus novadā; 2. Atbalstīt un rast iespēju arī trūcīgiem bērniem un jauniešiem apgūt ar zirgu sporta veidiem saistītas aktivitātes; 3. Palīdzēt nodrošināt jātniekus ar sporta inventāru un iespējām piedalīties gan Latvijā organizētajās, gan arī starptautiskajās sacensībās pārstāvot Saldus novada un Latvijas vārdu; 4.Organizēt ar zirgu sportu saistītas sacensības Saldus novadā; 5.Bērnu un jauniešu sporta pasākumu organizēšana.
BIEDRĪBA “DUBULTSPĒKS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
“Strazdiņi”, Novadnieku pag., Saldus novads
Tālrunis
E-pasts
26292141
dubultspeks@inbox.lv
Vadītājs
Kontaktpersona
Ilze Slīpiņa
Organizācijas mērķi
un darbības virzieni
1. Popularizēt jāšanas sporta veidus Saldus novadā.
2. Popularizēt veselības sportu, t.i., atbalstīt un rast iespēju cilvēkiem ar fiziskās un garīgās veselības problēmām ar zirgu palīdzību uzlabot un atjaunot veselību.
3. Veicināt bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru iesaistīšanos sporta aktivitātēs, kas saistītas ar jāšanas sporta dažādām disciplīnām (konkūrs, voltizēšana, pajūgu braukšana u.c.), ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jāšanas sportā hobija un profesionālā līmenī.
4. Atbalstīt un rast iespēju cilvēkiem ar fiziskās un garīgās veselības traucējumiem piedalīties ar jāšanas sporta veidiem saistītās aktivitātēs.
5. Palīdzēt nodrošināt jāšanas sporta dalībniekus ar nepieciešamo inventāru, atbilstošu treniņu vietu un apstākļiem, kā arī rast iespēju piedalīties dažāda līmeņa un mēroga jāšanas sporta sacensībās, pārstāvot Saldus novadu un Latviju.
6.Veicināt un attīstīt zirgkopības nozari Saldus novadā.
BIEDRĪBA “SALDUS TENISA KLUBS “
Juridiskā adrese

Kontaktadrese

Kalnsētas iela 29 – 9

Rīgas iela 1, 3. st., Saldus, LV-3801

Tālrunis
E-pasts
Mājas lapa
Twitter
Facebook
Instagram
29147956; 26101123
info@saldusteniss.lv
http://www.saldusteniss.lv/
https://twitter.com/saldusteniss
https://www.facebook.com/saldusteniss/
https://www.instagram.com/saldustenisaklubs/
Vadītājs
Kontaktpersona
Māris Bobkovs
Organizācijas mērķi un darbības virzieniTenisa treniņi dažādām vecuma grupām no bērniem līdz pieaugušajiem. Organizējam sacensības un dažādas citas aktivitātes saistībā ar tenisu.

 

BIEDRĪBA “MOTOKLUBS “EZERE“”
Reģistrācijas numurs40008260052
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Nodarbības notiek
“Vizbuļi”, Ezere, Saldus novads, LV – 3891
Tālrunis
E-pasts
29297212, 29437218, zinges@inbox.lv
Vadītājs

Kontaktpersona

Teodors Pilibaitis

Agrita Pilibaite

Organizācijas mērķi un darbības virzieniPopularizēt un veicināt motosporta attīstību Latvijā un starptautiskajā vidē. Veicināt un nodrošināt motosporta attīstībai nepieciešamo resursu potenciālu.
Nodrošināt motosporta pasākumu (t.sk. vietējo un starptautisko sacensību) organizēšanu.
Popularizēt izglītojošu, aktīvu dzīvesveidu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, veidojot izpratni par motosportu un veselīgu dzīvesveidu. Motivēt un atbalstīt talantus motosportā.

Reliģiskās biedrības

BIEDRĪBA “GRIEZES PASTORĀTS. GARĪGAIS UN KULTŪRAS CENTRS”
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Griezes mācītāja māja, Grieze, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV3896,
Tālrunis22316912; 22009892(Griezes draudze)
E-pasts
Mājas lapa
griezesbaznica@gmail.com; atisfreipics@inbox.lv
http://www.griezesbaznica.lv/
Vadītājs
Kontaktpersona
Atis Freipičs
Organizācijas mērķi un darbības virzieni1. Virsmērķis: sekmēt vispusīgu cilvēka personības pilnveidošanos, kuras pamatā ir kristīgi garīga pieredze un vērtības, radošs fizisks un māksliniecisks darbs un rūpes par kultūras mantojumu un apkārtējo vidi. 2. Kristīgās un vispārcilvēciskās vērtībās balstīta cilvēka garīgā, morālā, fiziskā, tiesiskā un materiālā stāvokļa uzlabošana. 3. Atbalsta sniegšana dažādu cēloņu krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem. Tajā skaitā atbalsts cilvēkiem, kas cieš no atkarībām, sniedzot viņiem iespēju rehabilitācijai un integrācijai sabiedrībā. 4. Bērnu un jauniešu, kas nāk no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm atbalstīšana. 5. Radoša darba iespēju radīšana cilvēkiem ar invaliditāti un pirmspensijas vecuma cilvēkiem. 6. Lietderīgas un produktīvas visu vecumu personu brīvā laika pavadīšanas veicināšana, organizējot nodarbības, kas saistītas ar mākslu, mūziku un amatniecību. 7. Semināru, konferenču un citu izglītojošu pasākumu organizēšana. 8. Dažādu kultūras pasākumu organizēšana. 9. Kultūras un mākslas vērtību saglabāšanas veicināšana. 10. Nometņu, pārgājienu un sporta pasākumu organizēšana. 11. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. 12.Apkārtējās vides sakopšanas un vides aizsardzības projektu realizācija. 13. Sadarbība ar citām Latvijas un ārzemju organizācijām, lai sekmētu izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Biedrība "Mūsu ligzda" īsteno projektu "Tik daudz ko teikt"

10.10.2019. Ezeres pagasta mazajā zālē notika sirsnīga tikšanās stāstos, dzejā un mūzikā ar grāmatas “Tik daudz ko teikt” autori Lindu Tīmani, mūziķiem, Kasparu Tīmani un Normundu Jakušonoku.
Paldies māksliniekiem par sirsnīgo un estētiski baudāmo sniegumu, klausītājiem par pasākuma lielo atsaucību. Pasākums notika KKF finansiāli atbalstīta projekta ietvaros un to īstenoja biedrība “Mūsu ligzda” kopā ar sadarbības partneriem – Ezeres pagasta bibliotēku un Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvaldi.

71824616 403658120573744 1302630788801495040 N(1) 72196795 437463443559949 4547745869629227008 N(1) 72555848 2449832761937292 2618110440420409344 N(1) 73001495 418027175584282 3084332030914199552 N(1)

16-10-2019

Biedrība "Mūsu ligzda" īsteno projektu "Izprotot vienam otru"

Ezeres mazpulka atbalsta biedrība “ASNI” īstenojusi Saldus novada pašvaldības sabiedrisko organizāciju fonda finansiāli atbalstītu projektu “Izprotot vienam otru”. Projekta ietvaros Ezeres pamatskolā notika tikšanās ar Aleksi Daumi, kuras laikā skolēnu vecāki un skolotāji piedzīvoja ekspreskursu saskarsmes psiholoģijā, jauniešu un pieaugušo, pārmaiņu domāšanā un komunikācijas prasmes savstarpējā saskarsmē.

72880464 407243579918290 6254544595791642624 O

16-10-2019

Saldus iedzīvotājus aicina uz diskusiju: “Vai Latvijas sabiedrība ir saliedēta sabiedrība?”

 Saldus iedzīvotājus aicina uz diskusiju:  „Vai Latvijas sabiedrība ir saliedēta sabiedrība?”

Oktobrī visā Latvijā norisinās iedzīvotāju diskusijas par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanu – vai mēs tāda esam, kam jāmainās, lai mēs tāda kļūtu, kāda sabiedrība esam tagad? Diskusija ar Saldus un apkārtnes iedzīvotājiem notiks, 17.oktobrī, plkst.17:00 – 19:30 Kapelleru namā Striķu ielā 7. 

Diskusiju laikā iedzīvotājiem būs iespēja izteikt viedokli par tādām tēmām kā uzticēšanās, nacionālā identitāte, latviešu valdoa un tās lietojums, migrācija, imigrācija, pilsoniskā aktivitāte un līdzdalība.

Diskusiju mērķis ir apzināt iedzīvotāju viedokļus Saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādņu izstrādes sagatavošanai, kuras šobrīd izstrādā Kultūras ministrija un vēlas saņemt informāciju par iedzīvotāju redzējumu, kas balstīts pieredzē un ikdienas situācijās. Šīs pamatnostādnes plānots pabeigt nākamā gada sākumā un tās noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti un finansēti no valsts budžeta Latvijā pēc 2021.gada.

Diskusija ir atvērta ikviena iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, tautības, pilsonības vai nodarbošanās. Tikai dažādībā varam gūt priekšstatu par mūsu sabiedrību! Uz diskusiju var ierasties iepriekš nepiesakoties, bet vēlams to izdarīt iepriekš pa tālruni 29443117 (Līga) vai piesakot dalību elektroniski https://ej.uz/DiskusijasKurzeme.

Kurzemē līdzīgas diskusijas notiks arī vēl 6 pilsētās un ciemos – Aizputē, Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Talsos un Ventspilī – precīzāku informāciju skatīt www.kurzemesnvo.lv. Diskusijas ar iedzīvotājiem Kurzemē organizē biedrība „Kurzemes NVO centrs” Kultūras ministrijas uzdevumā, pārējos Latvijas reģionos  – citi NVO resursu centri.

Katras diskusijas laikā paustie viedokļi, secinājumi un idejas saliedētas sabiedrības veidošanai tiks apkopotas un nodotas Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes NVO centrs
Tālr. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv
www.kurzemesnvo.lv

 

Saldus Diskusija

07-10-2019

Biedrība " Mūsu ligzda" uzsākusi īstenot sadarbības projektu "Atbildīgi par rītdienu" kopā ar biedrību "Sadarbības platforma" un Ezeres pamatskolu

Projekts “Atbildīgi par rītdienu”

Lai sniegtu jauniešiem zināšanas un izpratni par Latvijas vides vērtībām un veicinātu “zaļo domāšanu”, no 2019. gada septembra līdz decembra beigām biedrība “Sadarbības platforma” ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu “Atbildīgi par rītdienu”.

Projektā iesaistīsies jaunieši no 5 Latvijas skolām – Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rīgas 33. vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

Projekta veidotāji ar daudzveidīgu pasākumu palīdzību vēlas jauniešus rosināt dabas resursu atbildīgai izmantošanai, veidot izpratni par videi draudzīgu rīcību un skaidrot, kāda ir katra iedzīvotāja atbildība par vides un dabas resursu saglabāšanu. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī praktisko iemaņu izkopšanai, ikdienā saudzējot un saglabājot Latvijas dabas un vides vērtības.

PASĀKUMI “Vide, daba un es”

Projektu uzsākot, ieskaņā Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē un Rīgā norisināsies atklāšanas pasākumi “Vide, daba un es”, kuros jaunieši varēs iepazīt dabas un vides aktīvistu darbu un tā nozīmi, notiks arī viktorīna par dabu un mazāk zināmiem vides faktiem. Pasākumos tiks izsludināts konkurss “Es, vide, klimats memēs”.

KONKURSS “Es, vide, klimats memēs” (konkursa nolikumu var skatīt http://www.ezeresskola.lv/f/uploads/Nolikums-konkurss-Vides%20projekts%20-MEMES_EZERE.pdf)

Konkurss notiks tiešsaistē un tā ietvaros jaunieši tiks aicināti izveidot “memi” ar paša uzņemtu attēlu un uzsaukumu par vides tēmu, kuras varēs atspoguļot memēs – vides un dabas resursu izmantošana, iespējas esošos resursus izmantot atkārtoti jeb jaunā kvalitātē, klimata pārmaiņas un iespējas tās ierobežot, dabas saglabāšana, tās daudzveidība. Notiks arī radošās darbnīcas un nodarbības, lai palīdzētu dalībniekiem izveidot memes. Jauniešu radītās memes tiks publicētas un vērtētas publiskajā balsojumā. Konkursa rezultātā 20 labākie autoru darbi tiks izvietoti mēmju multimediālā albumā, kurš būs pieejams interneta vidē ikvienam interesentam.

Iepazīstot vides un dabas resursu izmantošanas iespējas, PLENĒRS “Kokam otro mūžu” un ekskursijas

Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvjiem oktobra beigās Ezerē notiks plenērs “Kokam otro mūžu”. Tā laikā dalībnieki iepazīs parka augu un koku daudzveidību, izzinās skulptūru, tēlu, mazo arhitektūras formu veidošanas iespējas no kritušiem vai bojātiem kokiem, kā arī gūs idejas esošās vides saglabāšanai. Plenerā radušās ieceres īstenos visas iesaistītās skolas, veidojot no pieejamajiem resursiem dažādus objektus skolu teritorijās. Projekta dalībnieki dosies arī izzinošās ekskursijās.  Saldus un Ezeres  jaunieši iepazīs “Metāllūžņu dizaina darbnīcu” Skrundā, Mazsalacas  jaunieši – Dabas liegumu “Ziemeļu purvi” un kaņepju pārstrādes uzņēmumu “Ļojas”, Rēzeknes jaunieši apmeklēs SIA „ALAAS” un redzēs atkritumu šķirošanas darbu, kā arī dosies pilsētas ekspedīcijā.  Savukārt Bolderājas skolēni Energoefektvitātes centrā Jūrmalā apgūs resursu taupīšanas prasmes.

Nevajadzīgo lietu apmaiņas punkti jeb neizmantotās lietas atrod lietotāju

Ar aicinājumu “Pārskati savu grāmatu plauktu, mantu kastes un skapi! Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, kas tev vairs nav vajadzīgs, bet lieti noderētu citiem!” skolās notiks akcija, aicinot skolēnus, viņu vecākus, skolas personālu atnest nevajadzīgas, taču lietojamas mantas uz skolu, lai kāds cits tās var apmainīt vai paņemt lietošanai. Vienīgais nosacījums – mantām jābūt labā kārtībā un tīrām, lai tās varētu izmantot nākamais īpašnieks.

Radoši izmantojam esošos resursus

Vēl visās skolās notiks lekcijas un radošās darbnīcas, kurās no atkritumiem gatavos jaunas mantas, cenšoties arī no jauna tapušās lietas veidot ilgstošai izmantošanai. Darbnīcās taps dāvanu, produktu uzglabāšanas vai iepirkumu maisiņi, dekori no koka ripiņām, karstumizturīgie cimdi un paliktnīši, Ziemassvētku dekori un vēl daudz kas cits.

Papildu informācijai:

Lauma Celma, T. 29822258

E. celma.lauma@gmail.com

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/ 

https://twitter.com/sadarbibasplatf  

Projekts top ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

71318610 2217481868543664 5011332459032215552 O

03-10-2019

Biedrība "Saldus pirts draugu apvienība "Saules slotas"" īsteno projektu "Iesim pirtiņā"

Aicinām visus, kas jau ir draugos ar pirti, vai tikai vēlas uz to doties, par tās izmantošanu uzzināt daudz vairāk, apmeklēt projekta “IESIM PIRTIŅĀ!” nodarbības, kas notiks Novadnieku pagasta padomes Mazajā zālē:

18.augustā plkst.11.00 lekcija “Pirts būvniecība”. Pieredzējis pirtnieks un arī celtnieks – Jānis Pavlovičs dalīsies pieredzē kā uzbūvēt katram savu ideālo pirti, minot visus nepieciešamos aspektus, kas ir ļoti svarīgi pirti projektējot, būvējot vai remontējot. Aicināti visi – gan tie, kas par savu pirtiņu vēl tikai sapņo, gan tie, kam tā jau sen ir uzbūvēta, bet vajadzīgs remonts.

8.septembrī plkst.11.00 nodarbība “Sākums”.  Pirmo reizi Saldus pusē pie mums viesosies Juris Batņa un Aelita Vilde-Batņa. Viņi abi ir Latvijā zināmi pirtnieki, vairāku grāmatu autori, kas ikdienā darbojas Vecumniekos, savā “Pirts skolā Lielzemenes”.  Projektā paredzēto lekciju kursā viņi dalīsies ar gadiem krāto pieredzi un  zināšanām. Šajā reizē varēsim uzzināt, kā sadraudzēties ar pirti tiem, kas to vēl nav iepazinuši, ko pirtī darīt bērniem, vai tad, ja iepriekšējā pieredze nav bijusi veiksmīga.

6.oktobrī plkst. 10.00 nodarbība “Neirografika”. Iespējams, ka daudzi šo terminu nebūs dzirdējuši vai nezina kāda tam var būt saistība ar pirti, tāpēc pirtnieces Kristīnes Valleres ievadkurss neirografikā, kas šo zinātnisko metodi izmanto savu klientu pirts procesos, paredzēts tiem, kas vēlas:

– iepazīties ar Neirografikas metodi bāzes (Lietotājs) līmeni;

– harmonizēt savu stāvokli un apstākļus savā dzīvē ar zīmēšanu;

– sākt zīmēt pat tad, ja nekad agrāk tas nav darīts;

– apgūt efektīvas transformācijas un personīgās izaugsmes tehnikas;

– uzzināt, kā tas var būt noderīgi pirts procesā.

Lekcijas apmeklētāji saņems sertifikātu par Lietotāja kursa noklausīšanos, kā arī pēc nepieciešamības individuāli varēs turpināt mācības šajā jomā.

3.novembris plkst.11.00 nodarbība “Latviskais pirts rituāls”. Pirtnieks Juris Batņa ir arī ārsts – psihoterapeits, kurš kopā ar Aelitu Vildi-Batņu pastāstīs, kā izrauties no pārlieku lielā praktiskuma un atvērties dievišķajam sevī, kā veidot pirts rituālu, lai tam būtu ne tikai fiziska, bet arī garīga iedarbība. Cilvēki arvien vairāk alkst pēc iekšēja miera, harmonijas un veselības, uzzināsim kā to saņemt un nostiprināt pirtī.

Ieeja par ziedojumu. Līdzi jāņem neliels cienasts kafijas pauzēm. Vēlams iepriekš pieteikties FB eventā, sūtot SMS vai zvanot 28633520

Aicina biedrība “Saldus pirts draugu apvienība “Saules slotas””, atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.

20-08-2019