Sabiedrības līdzdalība

Ziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu

No 2020.gada 27.maija līdz 2020. gada 24.jūnijam notika Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122, 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešana laikā saņemtie institūciju atzinumi ir pozitīvi. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju iesniegumi un priekšlikumi. Tādējādi lokālplānojuma 1.redakciju iespējams virzīt turpmāko lēmumu pieņemšanai.

2020.gada 3.augustā Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa nolēma virzīt lēmuma projektu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122,  apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” izskatīšanai Saldus novada domes teritoriālajā komitejā.

Par publiskās apspriešanas norisi sagatavots “Ziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu”.

 

Paziņojums par Lokālplānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2020.gada 23.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums „ Par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.6, 7§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 27.maija līdz 2020.gada 24.jūnijam.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties interneta vietnē www.saldus.lv un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16426 un iepriekš minētajā termiņā iesniegt rakstiskus priekšlikumus Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, katru darba dienu darba laikā vai sūtot uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv .

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 10.jūnijā plkst. 17.00 Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Avotu ielā 12, Saldū, lielajā zālē.

Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties, zvanot Līgai Vasiļevskai, tālr. 26155597, e-pasts liga.vasilevska@saldus.lv .

Sabiedriskā apspriešana par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plānu

Logo

14.februārī notiks dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2020. gada 14februārī plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1), mazajā zālē (1.stāvā) notiks Saldus novada un Skrundas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Saldus un Skrundas novadu īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja” dibināts 1957. gadā. Tā ir viena no Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijām. Dabas lieguma kopējā platība ir 1455,87 ha. Tā ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, dabisku zālāju, straujteču un pamatiežu atsegumu aizsardzības vieta. Dabas lieguma teritorijā atrodas seši valsts nozīmes aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – Ātraiskalns, Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums, Zoslēnu atsegumi, Gobdziņu klintis, Ketleru atsegums un Plieņu atsegums.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2031. gadam. Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Tēmas – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti)kā arī Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv un Skrundas novada pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2020. gada 17. februārim pieejama Saldus novada domē (Striķu ielā 3, Saldū) un Skrundas novada domē (Raiņa ielā 11, Skrundā).

 Rakstiskus priekšlikumus iespējams sniegt līdz 2020. gada 17. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV- 5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 65422180, du@du.lvwww.du.lv).

Pielikumi:

https://failiem.lv/u/frwfjqfj

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada būvvalde paziņo, ka 2019.gada 15.novembra sēdē tika pieņemts lēmums „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā, Saldus novadā 1.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu sabiedriskajai  apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.64, 1§).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.11.2019. līdz 16.12.2019. Ar detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā, Saldus novadā 1.redakciju var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības mājas lapā, Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā Striķu ielā 3 un Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 2.decembrī plkst. 17.00 Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, lielajā zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.12.2019. Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā vai nosūtot pa pastu, e-pastu pasts@saldus.lv.

Saldus novada būvvalde

PIELIKUMĀ:

 

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūvi Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos.

Ierosinātājs: SIA “VPSP”, reģ. Nr.: 40203207236, adrese: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 – 105, LV-2128.

Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes teritorijas vēja elektrostaciju būvniecībai atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84720080087, 84720080125, 84720080089, 84720080063, 84620030050, 84620030081, 84620030101, 84620030030, 84620030092, 84940020028, 84940020079.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. novembra lēmums Nr. 5-02/10.

Paredzētās darbības apraksts: SIA “VPSP” iecerējusi uzstādīt vēja elektrostacijas Saldus novada Kursīšu, Zaņas un Novadnieku pagasta teritorijā. Staciju skaits var tikt precizēts IVN ziņojuma izstrādes laikā, tomēr paredzams, ka kopējais uzstādīto staciju skaits nepārsniegs 12. Kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ņemot vērā gan pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, gan ar ietekmi uz vidi, gan ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
  • Saldus novada Kursīšu pagasta pārvaldē (adrese: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Novadnieku pagasta pārvaldē (adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • Saldus novada Zaņas pagasta pārvaldē (adrese: “Zaņas pamatskola” Zaņas pagasts, Saldus novads) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2019. gada 9. decembrī plkst. 18:00 Kursīšu  kultūras centra jaunajā zālē, Kalna ielā 1, Kursīšos, Saldus novadā.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 16. decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

PIELIKUMĀ:

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā 1. redakcijas publisko apspriešanu

 

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.13, 24§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 9.decembra līdz 2020. gada 5.janvārim.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, un Saldus pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 17.00 Saldus pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, lielajā zālē.

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas iela 9A, Saldū 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 19. decembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas iela 9A, Saldū, zemes vienības kadastra apzīmējums 84010020238, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.13, 24§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 13.janvāra līdz 2020. gada 10.februārim.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, katru darba dienu darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 20. janvārī plkst. 17.00 Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, domes sēžu zālē.

Saldus Medicīnas centrs

SIA “Saldus Medicīnas centrs”Smc Eka

Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801

Tīmekļa vietne: http://slimnica.saldus.lv/

E-pasts: slimnica.sekretare@saldus.lv

Tālrunis neatliekamai palīdzībai: 03, 112

Uzņemšanas nodaļa, traumpunkta tālr.: 63881055, 29481824

Poliklīnikas reģistratūra tālr.: 63881562, 28300323

 

 

Ģimenes ārstu prakses Saldus pilsētā

Ģimenes ārstu prakses  atrodas SIA “Saldus Medicīnas centrs” 2. stāvā, Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801.

Rolava Vīndega
Tālrunis: 29272393. Kabinets Nr. 226.
Veinberga Liesma
Tālrunis: 63881379; 27533873. Kabinets Nr. 221.
Grikmane Ligita
Tālrunis: 63881379. Kabinets Nr. 220.
Kotova Inga
Tālrunis: 63881379; 20603225. Kabinets Nr. 218.
Ozola Māra
Tālrunis: 63881374. Kabinets Nr. 212.
Tereško Dzintra
Tālrunis: 63881267; 28327193; 25448908. Kabinets Nr. 211.

Zobārstniecība

Līnas Čunkas ārsta prakse zobārstniecībā
Zobārstniecība un mutes higiēna
Adrese: Rīgas iel 20, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 27055380, 63881226

Āras Ezeriņas ārsta prakse zobārstniecībā
Zobārstniecības pakalpojumi
Adrese: Rīgas iel 20, Saldus, LV-3801
Tālrunis 27055380, 63881226

SIA “Sigma Z”
Zobārstniecības pakalpojumi, mutes higiēna
Adrese: Tūristu iela 1, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63 823 927

SIA “Meta”
Zobārstniecība, mutes higiēna, protezēšana
Adrese: Rīgas iela 11, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63 822 536

SIA “Saldus zobārstniecība”
Zobārstniecības pakalpojumi, mutes higiēna, protezēšana un ortodontija
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63 881 588

Ieriķes I. zobārstniecības prakse
Zobārstniecība un protezēšana
Adrese: Rīgas iela 13, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 63 823 360

Jurcikas I. zobārstniecības prakse
Zobārstniecības pakalpojumi
Adrese: Blaumaņa 19, Saldu, LV-3801
Tālrunis: 63 822 083

Laboratorisko izmeklējumu laboratorijas

SIA “E. Gulbja laboratorija” Saldus pieņemšanas punkts
Adrese: Lielā iela 9C, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 67 801 112

SIA “Centrālā laboratorija” Saldus filiāle
Adrese: Saldus Medicīnas centrā, Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 27874906

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: