Sabiedrības līdzdalība

Ideju Karte

Paziņojums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas publisko apspriešanu

Saldus novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu “Par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam projekta un Saldus novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr. 19., 31.§).

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 11. novembra  līdz 2021. gada 10. decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē (tiešsaistes formātā),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Ar dokumentiem elektroniskā formātā iespējams iepazīties:

Ar dokumentiem klātienē var iepazīties:

 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Striķu ielā 3, Saldū;
 • Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos.

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu):

 • Avotu ielā 12, Saldū, 304.kabinetā, Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone (t. 26521488, ginta.andersone@saldus.lv)
 • Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Attīstības nodaļas stratēģiskās plānošanas speciāliste Ilze Tomanoviča-Barone (t. 25862670, ilze.tomanovica-barone@saldus.lv)

Publiskās apspriešanas sanāksmes, attālinātā formātā izmantojot platformu “Zoom”, notiks 2021. gada 29. novembrī:

 • 10:00 pieslēgšanās saite pieejama ŠEIT (Meeting ID: 886 6720 9952, Passcode: 867407)
 • 18:00 pieslēgšanās saite pieejama ŠEIT (Meeting ID: 829 7665 8891, Passcode: 813828)

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 10. decembrim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801;
 • ievietojot pašvaldības pastkastē pie ieejas durvīm kādā no šīm vietām:
  • Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads;
  • Lielcieceres iela 3, Brocēni, Saldus novads;
 • nosūtot elektroniski uz pasts@saldus.lv vai ginta.andersone@saldus.lv;
 • iesniegt elektroniski, izmantojot valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu Ģeolatvija.lv (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Iesniedzot priekšlikumu fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons, bet juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par publiskajai apspriešanai nodotajiem plānošanas dokumentiem:

 • Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2038. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Saldus novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Saldus novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.
 • Saldus novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Par informatīvu materiālu dokumentu izstrādē izmantots Pašreizējās situācijas raksturojums (ar pielikumu “Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti (2021)”). Dokumentācija par izstrādes procesu apkopota atsevišķā sējumā – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Kontaktpersona saziņai: Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone, tālr. 26521488, ginta.andersone@saldus.lv

Pielikumi:

Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2038. gadam projekts

Saldus novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam projekta sadaļas:

 1. Stratēģiskā daļa
 2. Rīcības plāns
 3. Investīciju plāns
 4. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Informatīvs materiāls – Pašreizējās situācijas raksturojums

Informatīvā materiāla pielikums – Apvienotā Saldus novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Informācija par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 14A, Saldū 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada domes 2021.gada 22.aprīļa sēdē (protokols Nr.5, §4) tika pieņemts lēmums apstiprināt Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 14A, Saldū 1. redakciju un nodot to publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2021.gada 10.maija līdz 2021.gada 6.jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 24.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2021. gada 24.maija plkst. 14.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa: https://forms.gle/dEQS9kJALxFSjgew9

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kuru izmantot, lai pieslēgtos sanāksmei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē www.saldus.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17473 , klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63807280.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, (ievietojot pašvaldības pastkastītē pie ieejas durvīm), sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi : Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti, zvanot arhitektei Inetai Butānei pa tālruni 29283768 vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot lokālplānojuma izstrādes vadītājai Laurai Zariņai-Skapstei, tālrunis 25479824 vai rakstot uz e-pastu laura.zarina-skapste@saldus.lv.

Informācija par Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Ciecere”, Saldū 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada domes 2020.gada 22.decembra sēdē (protokols Nr.16, §6) tika pieņemts lēmums apstiprināt Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Ciecere”, Saldū 1. redakciju un nodot to publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2021.gada 26.aprīļa līdz 2021.gada 23.maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 10.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2021. gada 10.maija plkst. 14.00 jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa.

Uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kuru izmantot, lai pieslēgtos sanāksmei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties attālināti interneta vietnē www.saldus.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, klātienē Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63807280.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, (ievietojot pašvaldības pastkastītē pie ieejas durvīm), sūtot pa pastu Saldus novada pašvaldībai uz adresi: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv , vai portālā www.geolatvija.lv.

Konsultāciju iespējams saņemt attālināti vai klātienē, iepriekš piesakoties, zvanot lokālplānojuma izstrādes vadītājai Laurai Zariņai-Skapstei, tālrunis 25479824 vai rakstot uz e-pastu laura.zarina-skapste@saldus.lv.

Esosas Izmantosanas PlansEsošais izmantošanas plāns

Teritorijas Funkcionalais ZonejumsTeritorijas funkcionālais zonējums

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai “Ražošanas ēkas būvniecība Alejas ielā 9A, Saldū”

Būvniecības iecere – “Ražošanas ēkas būvniecība Alejas ielā 9A, Saldus, Saldus novads”, zemes vienības kadastra apzīmējums 8401 002 0238

Būvniecības ierosinātājs – Saldus novada pašvaldība reģ. Nr.90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, tālr.: + 371 63807280, mob. 26582757, e-pasts: pasts@saldus.lv

Projektētājs – SIA” A PROJEKTS “, reģ. Nr. 42103021193, Toma iela 1, Liepāja, arhitekte Agita Lieģe, tel. 29411358

Sakarā ar valstī pasludināto ārkārtas stāvokli un pastāvošajiem pulcēšanās ierobežojumiem, būvniecības ieceres “Ražošanas ēkas būvniecība, Alejas iela 9A, Saldus, Saldus novads” publiskās apspriešanas periods pagarināts līdz 2021.gada 29.janvārim.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums noritēs 2021.gada 19.janvārī, plkst. 17:00, tiešsaistē ZOOM platformā.

Zemāk norādīta pieteikšanās anketa, kurā jānorāda personas vārds, uzvārds, e-pasts, lai persona tiktu reģistrēta sanāksmes dalībnieku sarakstā. Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts saite, kuru izmantot, lai varētu pieslēgties prezentācijas pasākumam. Jautājumus varēs uzdot rakstveidā pirms pasākuma e-pastā un čatā, gan mutiski pasākuma laikā pēc sanāksmes vadītāja atļaujas.

Jautājumus, aptaujas lapas un ierosinājumus iespējams iesniegt līdz 2021.gada 29.janvārim Striķu ielā 3, Saldū (pastkastītē) vai elektroniski e-pastā: buvvalde@saldus.lv

Pieteikšanās anketa prezentācijas pasākumam pieejama šeit: https://forms.gle/kMQAwnmPtwMEQYvj6

Par būvniecības ieceri vairāk var uzzināt zvanot uz tālruni 28353502 (Baiba Mazrima, Saldus novada būvvaldes juriste) vai 26521488 (Ginta Andersone, Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja) vai rakstot buvvalde@saldus.lv.

Saldus novada “Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.-2030. gadam” publiskā apspriešana

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2020. gada 22. oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums par “Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.2030. gadam” nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2020. gada 23. oktobra līdz 2020. gada 22. novembrim.

Ar izstrādāto “Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2020.2030. gadam” plānu iespējams iepazīties un aizpildīt aptaujas lapas interneta vietnē www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Striķu ielā 3, katru darba dienu darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:

 • Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū,
 • sūtot uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801,
 • sūtot uz e-pastu: pasts@saldus.lv.

Aizpildīt anketu elektroniski var: ŠEIT.

Ziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu

No 2020.gada 27.maija līdz 2020. gada 24.jūnijam notika Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122, 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešana laikā saņemtie institūciju atzinumi ir pozitīvi. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju iesniegumi un priekšlikumi. Tādējādi lokālplānojuma 1.redakciju iespējams virzīt turpmāko lēmumu pieņemšanai.

2020.gada 3.augustā Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa nolēma virzīt lēmuma projektu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122,  apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” izskatīšanai Saldus novada domes teritoriālajā komitejā.

Par publiskās apspriešanas norisi sagatavots “Ziņojums par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu”.

 

Paziņojums par Lokālplānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2020.gada 23.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums „ Par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Dzirnavu iela 1, Saldū, kadastra numurs 8401 009 0122 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.6, 7§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 27.maija līdz 2020.gada 24.jūnijam.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju var iepazīties interneta vietnē www.saldus.lv un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16426 un iepriekš minētajā termiņā iesniegt rakstiskus priekšlikumus Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, katru darba dienu darba laikā vai sūtot uz adresi: Saldus novada pašvaldība, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 vai uz e-pastu pasts@saldus.lv .

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 10.jūnijā plkst. 17.00 Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā, Avotu ielā 12, Saldū, lielajā zālē.

Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties, zvanot Līgai Vasiļevskai, tālr. 26155597, e-pasts liga.vasilevska@saldus.lv .

Sabiedriskā apspriešana par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plānu

Logo

14.februārī notiks dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

2020. gada 14februārī plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1), mazajā zālē (1.stāvā) notiks Saldus novada un Skrundas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Saldus un Skrundas novadu īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja” dibināts 1957. gadā. Tā ir viena no Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijām. Dabas lieguma kopējā platība ir 1455,87 ha. Tā ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, dabisku zālāju, straujteču un pamatiežu atsegumu aizsardzības vieta. Dabas lieguma teritorijā atrodas seši valsts nozīmes aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – Ātraiskalns, Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums, Zoslēnu atsegumi, Gobdziņu klintis, Ketleru atsegums un Plieņu atsegums.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2031. gadam. Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Ar dabas aizsardzības plāna redakciju var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Tēmas – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti)kā arī Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv un Skrundas novada pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2020. gada 17. februārim pieejama Saldus novada domē (Striķu ielā 3, Saldū) un Skrundas novada domē (Raiņa ielā 11, Skrundā).

 Rakstiskus priekšlikumus iespējams sniegt līdz 2020. gada 17. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV- 5401 vai uldis.valainis@biology.lv).

Dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 65422180, du@du.lvwww.du.lv).

Pielikumi:

https://failiem.lv/u/frwfjqfj

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada būvvalde paziņo, ka 2019.gada 15.novembra sēdē tika pieņemts lēmums „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā, Saldus novadā 1.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu sabiedriskajai  apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.64, 1§).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.11.2019. līdz 16.12.2019. Ar detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lidlauks, Saldus pagastā, Saldus novadā 1.redakciju var iepazīties iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības mājas lapā, Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā Striķu ielā 3 un Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 2.decembrī plkst. 17.00 Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, lielajā zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.12.2019. Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū vai Saldus pagasta administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā vai nosūtot pa pastu, e-pastu pasts@saldus.lv.

Saldus novada būvvalde

PIELIKUMĀ:

 

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūvi Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos.

Ierosinātājs: SIA “VPSP”, reģ. Nr.: 40203207236, adrese: Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 – 105, LV-2128.

Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes teritorijas vēja elektrostaciju būvniecībai atrodas Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 84720080087, 84720080125, 84720080089, 84720080063, 84620030050, 84620030081, 84620030101, 84620030030, 84620030092, 84940020028, 84940020079.

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa uzsākšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 5. novembra lēmums Nr. 5-02/10.

Paredzētās darbības apraksts: SIA “VPSP” iecerējusi uzstādīt vēja elektrostacijas Saldus novada Kursīšu, Zaņas un Novadnieku pagasta teritorijā. Staciju skaits var tikt precizēts IVN ziņojuma izstrādes laikā, tomēr paredzams, ka kopējais uzstādīto staciju skaits nepārsniegs 12. Kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ņemot vērā gan pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, gan ar ietekmi uz vidi, gan ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • Saldus novada pašvaldībā (adrese: Striķu iela 3, Saldus) darba laikā;
 • Saldus novada Kursīšu pagasta pārvaldē (adrese: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • Saldus novada Novadnieku pagasta pārvaldē (adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • Saldus novada Zaņas pagasta pārvaldē (adrese: “Zaņas pamatskola” Zaņas pagasts, Saldus novads) darba laikā;
 • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2019. gada 9. decembrī plkst. 18:00 Kursīšu  kultūras centra jaunajā zālē, Kalna ielā 1, Kursīšos, Saldus novadā.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019. gada 16. decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

PIELIKUMĀ:

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā 1. redakcijas publisko apspriešanu

 

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Saldus pagastā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.13, 24§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 9.decembra līdz 2020. gada 5.janvārim.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, un Saldus pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, katru darba dienu darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 16. decembrī plkst. 17.00 Saldus pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, lielajā zālē.

Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas iela 9A, Saldū 1. redakcijas publisko apspriešanu

Saldus novada pašvaldība informē, ka 2019. gada 19. decembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Alejas iela 9A, Saldū, zemes vienības kadastra apzīmējums 84010020238, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.13, 24§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 13.janvāra līdz 2020. gada 10.februārim.

Ar lokālplānojuma 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, katru darba dienu darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 20. janvārī plkst. 17.00 Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, domes sēžu zālē.

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: